Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

ערבות בנקאית במשרד הפנים

Joshua Pex

איתן ברנס

אחרי שלוש וחצי שנים ושני משרדי עורכי דין שלא הצליחו לעזור בסכומים מטורפים שהשקעתי ולשווא. הגעתי אל המשרד של עורך דין מיכאל דקר, ותוך חודשים ספורים הצלחנו יחד להגיע לכך שיש לבן שלי מעמד במדינת ישראל. ועוד לקחו על עצמם לעזור בדברים נוספים. תודה ענקית לכל המשרד ובמיוחד לנטעלי שעזרה והסבירה על כל דבר עם המון המון סבלנות!

נוהלי משרד הפנים השונים מזכירים לעיתים את המונח ערבות בנקאית או ערבות בנקאית להבטחת יציאה מהארץ, אבל מה זה בדיוק? במאמר זה, עורך דין יהושע פקס, עורך דין הגירה לישראל ממשרדנו, מסביר מה זה ערבות בנקאית במשרד הפנים, מתי פקידי משרד הפנים דורשים את הערבות הבנקאית? כיצד מפקידים ערבות בנקאית? באילו מצבים משרד הפנים מחלט את הערבות הבנקאית? ואיך פועלים על מנת לקבל חזרה את הערבות הבנקאית?

מה היא ערבות בנקאית?

ערבות בנקאית זהו הסכם ערבות בין נותן הערבות לבין משרד הפנים, אשר לפיו מסכים מפקיד הערבות כי משרד הפנים רשאי לחלט את הערבות (כלומר לקחת לעצמו את כספי הערבות) בהתקיים תנאים מסוימים. במילים פשוטות, אדם אשר מזמין אזרח זר לביקור בישראל, נדרש לערוב לכך שהוא מסכים מראש כי באם האזרח הזר לא יעזוב את ישראל לפני שמועד אשרת השהייה בישראל תפוג, המדינה רשאית לקחת סכום כסף אשר הופקד מראש לטובת משרד הפנים.

מתי דורשים נציגי משרד הפנים את הפקדת הערבות הבנקאית?

נוהלי משרד הפנים קובעים מצבים שונים בהם קיימת דרישה להפקדת הערבות הבנקאית על ידי אזרח או תושב ישראל, אשר מזמין אזרח מדינה זרה לביקור בארץ. ככלל ניתן לומר כי לפקידי משרד פנים שיקול דעת בכל אותם מצבים בהם פקידי משרד הפנים מעריכים כי קיימת סבירות או חשש להשתקעות לא חוקית בארץ תעלה הדרישה להפקדת ערבות בנקאית לטובת משרד הפנים. מבחינת משרד הפנים הפקדת הערבות משמשת בטוחה להעלאת הסיכויים ליציאה מישראל במועד החוקי בהתאם לאשרת השהייה בישראל. אדם אשר נכנס לישראל אולם נעצר במעבר הגבול בשל חשש להשתקעות בישראל או חשד שהגיע לעבוד בארץ בצורה לא חוקית, עשוי להידרש על ידי פקידי משרד הפנים להפקיד את הערבות הבנקאית לטובת משרד הפנים להבטחת יציאה מישראל בזמן או להיות מגורש לארץ המוצא.משרד הפנים נמל תעופה בן גוריון

מה סכום הערבות הבנקאית לטובת משרד הפנים?

אין סכום נקוב סטנדרטי בחוק או בנוהלי משרד הפנים לגבי גובה הערבות הבנקאית המופקדת לטובת משרד הפנים. הפסיקה קבעה כי סכום הערבות ישקף את יכולתו הכלכלית של מפקיד הערבות, לפיכך אדם בעל אמצעים יידרש להפקיד ערבות בנקאית בסכום גבוה, לעומת כל אותם חסרי אמצעים שלגביהם ניתן להסתפק בסכום נמוך יותר של הערבות הבנקאית. יחד עם זאת יש לציין כי סכום הערבות בדרך כלל הוא סכום לא מבוטל של כמה עשרות אלפי שקלים.

כיצד מפקידים ערבות בנקאית במשרד הפנים?

ערבות בנקאית במשרד הפנים בדרך כלל מבצעים בחשבון הבנק של מפקיד הערבות. ראשית יש לדאוג להימצאות סכום הכסף הנדרש בחשבון הבנק, ושנית חותמים על טופס ערבות מול הבנק לפיו על פי דרישת משרד הפנים הבנק מתחייב להעביר לידי המדינה את סכום הערבות ללא דיחוי. לאחר החתימה על טופס ערבות בנקאית משרד הפנים סכום הערבות מוקפא בחשבון הבנק ולא ניתן עוד להשתמש בכספי הערבות.

אפשרות שנייה להפקדת הערבות הבנקאית נעשית ישירות מול לשכת רשות האוכלוסין וההגירה של משרד הפנים בנתב"ג שם ניתן להפקיד את הערבות הבנקאית במזומן.

באילו מצבים משרד הפנים לוקח את כספי הערבות הבנקאית?

משרד הפנים רשאי לחלט את כספי הערבות הבנקאית בהתאם לאמור בהסכם הערבות הבנקאית על פי תנאי הערבות. באם הסכם הערבות קובע כי מפקיד הערבות מתחייב לעזוב את ישראל עד למועד נקוב, אולם מתברר כי עודנו נמצא בישראל, משרד הפנים זכאי לפנות אל הבנק בדרישה לחלט את הערבות הבנקאית.

איך מקבלים חזרה את הערבות הבנקאית?

לאחר שפג תוקף תקופת הערבות הבנקאית משרד הפנים ובהנחה שמפקיד הערבות לא הפר את תנאי הערבות הבנקאית, אזי פונה מפקיד הערבות אל משרד הפנים על מנת לקבל חזרה את כספי הערבות אותם הפקיד לטובת משרד הפנים.

משרד עורכי דין הגירה לישראל

אם יש לכם שאלה לגבי ערבות בנקאית במשרד הפנים או כל שאלה בנוגע להתנהלות מול משרד הפנים או תחום הגירה לישראל, התקשרו אלינו:

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top