Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

עיקול צד ג בהוצאה לפועל

Nechama Ovadia

יצחק קץ

ברוצני להודות למשרד ובמיוחד לנטעלי בן דוד שהייתה לי לעזר ותמיכה. וגם מחוץ לשעות העבודה במידת הצורך במשך כמעט שנתיים וחצי של מתחים ויסורי נפש שהעביר אותי משרד הפנים בעזרת הפרקליטות וכל זאת רק על-מנת לאשר לי בדיקת רקמות לפי נוהל חו"ל להוכחת אבהות, דבר שאיפשר לי בסופו של דבר להביא את בני לחיות עימי בארץ לאחר פתירת אימו בחו"ל.

תודתי נתונה לכל הצוות שהיה חלק בתהליך מורכב זה.

במסגרת הליכי הוצאה לפועל ניתן להטיל על החייב עיקולים שונים וביניהם עיקול כספים המצויים בחזקתו של צד ג'. כלומר, ניתן לעקל כספים של החייב גם אם אדם / גוף כלשהו קיבלו כספים אלו ומחזיקים בהם. במאמר זה נסביר בקצרה אודות עיקול צד שלישי.

עיקול צד ג בהוצאה לפועל

מהו עיקול צד ג'?  

ישנם מקרים בהם חייבים שנגדם נפתח תיק בהוצאה לפועל בוחרים להתחמק מתשלום חובם. כך לדוגמה, על ידי העברת אשר בידיו לאנשים אחרים – קרובי משפחה, חברים וכדומה. ניתן לנסות למנוע התנהגות זו על ידי הטלת עיקול זמני על בסיס חשד כי החייב ינסה להבריח את נכסיו בהליך פשיטת רגל.

אבל גם עם עברו הנכסים לידי אדם אחר, הכל עדיין לא אבוד. עיקול צד ג' הוא הטלת עיקול על נכס או כספים השייכים לחייב והמצויים בידי צד ג' כלשהו. עיקול זה מוטל רק לאחר שניתנה לחייב השהות להסדיר את חובו אך הוא מתחמק מכך.

בשונה מהטלת עיקול רגיל, לדוגמה עיקול על רכבו הפרטי של החייב, עיקול זה נועד למנוע העברה או שינוי בנכס השייך לחייב אך מצוי בידי אדם אשר שאינו החייב.

בקשה להטלת עיקול צד ג' בהוצאה לפועל

זוכה אשר פתח תיק הוצאה לפועל כנגד חייב לצורך פרעון חובו רשאי לבקש מיוזמתו או ביוזמת הרשם להטיל עיקול צד ג', באופן הבא:

  • מילוי בקשה לעיקול נכסים מידי צד שלישי באמצעות טופס נקיטת הליכים מבצעיים והגשתו בלשכת ההוצאה לפועל שבה מתנהל התיק.
  • במסגרת הבקשה יש לציין פרטים מלאים של החייב ולפרט האם הבקשה לעיקול מתייחסת לכלל הנכסים של החייב המצויים בידי צד ג' או לנכס ספציפי.

לאחר שהתקבלה ההודעה על הטלת העיקול אצל צד ג', ככל שמדובר בנכס ספציפי השייך לחייב חלה חובה עליו לעדכן האם אותו נכס אכן מצוי בידו.

אם מדובר בעיקול על כלל נכסי החייב המצויים בידי צד ג', חלה חובה על צד ג' לשלוח רשימה מפורטת לרשם ההוצאה לפועל אודות כלל הנכסים המצויים בידיו בתוך 10 ימים, ובנוסף במסגרת תשובתו חייב צד ג' לעדכן אם עתידים להתקבל אצלו נכסים נוספים, השייכים לחייב, במשך שלושת החודשים הבאים.

ככל שצד ג' קיבל את ההודעה על הטלת העיקול אולם בחר שלא לפעול בהתאם לאמור בה, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות מיוזמתו או ביוזמת הזוכה על זימון צד ג' לחקירת יכולת.

חשוב להדגיש כי כספים שהחייב עתיד לקבל פטורים מעיקול עד לגובה שכר עבודה הקבוע בחוק ככל והחייב אינו עובד. כמו כן, דמי מזונות שהחייב עתיד לקבל מצד ג' מכוח פסק דין אף הם פטורים מעיקול.

ייעוץ עם עורך דין הוצאה לפועל

כאמור לעיל, הטלת עיקול על נכסים וכספים השייכים לחייב ואשר מצויים בידי צד ג', דורשת הבנה בהליכי הוצאה לפועל. לכן, אם אתם זוכים ובידכם מידע אודות נכסים ו/או כספים השייכים לחייב והמצויים בידי צד ג', מומלץ שתפנו לסיוע עורך דין אשר בקיא בהליכי הוצאה לפועל ויוכל לפעול עבורכם לקבלת נכסים ו/או כספים אלו.

צרו קשר עם עורכת דין לפשיטת רגל בירושלים או בתל אביב ממשרדנו. התקשרו כדי לקבוע פגישה ולקבל סיוע בעיקול צד שלישי או כל נושא אחר הקשור להוצאה לפועל.

עיקול צד ג

:03-3724722

        055-9781688

 : [email protected]

 

צרו קשר

Scroll To Top