Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

סילוק על הסף של תביעה אזרחית (מידע משפטי)

Michael Decker

טניה ידוב

אני רוצה להודות לעו''ד ענת לוי על טיפול מקצועי בתיק שלנו. עורכת דין מסורה ואכפתית שנותנת את הלב והנשמה.
בהחלט ראויה להערכה!

תודה רבה לך!

מהו סילוק על הסף בתביעות אזרחיות? כאשר מוגש כתב תביעה בבית משפט השלום או בבית המשפט המחוזי, בדרך כלל הצד הנתבע נדרש להגיש כתב הגנה. ואולם, במקרים מסוימים קיימת סמכות לבית המשפט לסלק את התביעה, כלומר למחוק או לדחות אותה עוד בשלביה הראשונים. במאמר זה יסביר עורך הדין מיכאל דקר, שותף ומומחה למשפט אזרחי ממשרדנו, על הטעמים המאפשרים זאת.

סילוק על הסף של תביעה אזרחית (מידע משפטי)

האם נתבעים יכולים לנצח בתביעה בלי להגיש כתב הגנה?

ניהול תביעה אזרחית הוא עניין מורכב, הדורש לעמוד בכללים פרוצדורליים שונים, מעבר לחובה להוכיח את התביעה על מנת לזכות במסגרתה בסעדים (כגון פיצוי כספי או צו מניעה). נטל ההוכחה בתביעות אזרחיות חל הן על הצד התובע והן על הצד הנתבע. התובעים נדרשים להוכיח כי עילות התביעה שהגישו מתקיימות ומזכות אותם בסעד שביקשו. הנתבעים, מצדם, נדרשים להוכיח את ההיפך – כלומר, כי התביעה נגדם אינה מוצדקת ואינה מזכה בסעד. דרך המלך לעשות זאת היא להגיש כתב הגנה, בו על הנתבעים לשטוח את מלוא טענותיהם. ואולם, חשוב לדעת כי לצד דרך זו, במקרים מסוימים עשוי לעמוד לנתבעים מסלול משפטי נוסף, בדמות סילוק תביעה על הסף.

סילוק על הסף משמעותו מחיקה של כתב התביעה או דחייה של התביעה מטעמים מיוחדים, לעיתים ללא צורך לדון בה או אף ללא צורך להגיש כתב הגנה על-ידי הנתבעים (בכפוף לקבלת רשות להארכת מועד להגשת כתב הגנה). חשוב לדעת כי על אף קיומה של האפשרות, החלטה של בית המשפט על סילוק תביעה לא תתקבל בכל מקרה שהוא, אלא במקרים מיוחדים בלבד, ובהתאם התגוננות ראויה של נתבעים מפני תביעה נגדם עדיין תצריך הגשת כתב הגנה. להלן נסביר על אותם מקרים בהם סילוק על הסף עשוי להתאפשר, וכן כיצד ניתן לבקש סילוק תביעה בפועל.

סוגי מקרים של סילוק תביעה על הסף

בתקנות סדר הדין האזרחי, המגדירות את מרבית הכללים בדבר תביעות אזרחיות בישראל, נקבעו הוראות מיוחדות בנוגע לסמכות בית המשפט לסלק תביעות המוגשות בפניו. התקנות מבחינות בין מחיקת כתב תביעה ובין דחיית תביעה. ההבדל בין השניים הוא כי מחיקת תביעה מותירה את האפשרות להגיש כתב תביעה מחדש באותו עניין. להבדיל מכך, דחיית תביעה משמעותה כי העניין המשפטי שבגינו הוגשה התביעה מסתיים, ולא ניתן יהיה לדון בו עוד. הגשה של תביעה נוספת באותו עניין לא תתאפשר במקרים של דחייה, ובהתאם דחיית תביעה תתאפשר במקרים מיוחדים בלבד.

יש לציין כי לצד האפשרויות הללו, קיימת לבית המשפט גם הסמכות להפסיק תביעה (באופן מלא או חלקי) לבקשת התובעים עצמם. הפסקת תביעה נחשבת לפי התקנות כמחיקה של התביעה (כלומר, תהיה ככלל אפשרות להגיש את התביעה מחדש). בית המשפט מוסמך גם להורות על מחיקת תביעה מן הטעם של חוסר מעש, כלומר – אי נקיטת כל פעולה לגבי התביעה מצד מי מבעלי הדין במשך מעל 6 חודשים, ללא הצדקה. סמכות זו לא תופעל באופן אוטומטי, אלא בית המשפט ייתן התראה על כך ויאפשר להגיש נימוקים מדוע אין למחוק את התביעה למרות אי נקיטת כל פעולה לגביה.

תנאים שבגינם מוסמך בית המשפט להורות על סילוק על הסף של תביעה לבקשת הנתבעים

כאמור, קיימת אפשרות לבקש מחיקה או דחייה של תביעה על-ידי הנתבעים. נימוקים אפשריים לבקשה למחיקת תביעה הם כי: (1) כתב התביעה אינו מגלה כל עילת תביעה, נגד הנתבעים או בכלל; (2) גם אם התביעה מגלה עילה, היא טרדנית או קנטרנית; (3) התובע נמנע מקיום הוראות לפי תקנות סדר הדין האזרחי או הוראה אחרת של בית המשפט, באופן שאינו מניח את הדעת; (4) התובע עשה שימוש לרעה בהליכי משפט; (5) קיים נימוק אחר שבית המשפט יסבור כי ראוי ונכון למחוק את התביעה בגינו. בית המשפט מוסמך למחוק גם חלקים מהתביעה, ולא רק את כל התביעה במלואה.

האפשרות לדחות כתב תביעה, לעומת זאת, אפשרית רק מטעמים מיוחדים, ובהם התיישנות התביעה (לפי חוק ההתיישנות), מעשה בית דין (כלומר, נושא שכבר נדון והוכרע על-ידי בית המשפט) או כל נימוק אחר שבגינו ראוי ונכון לדחות את התביעה. נתבעים רשאים לבקש במסגרת בקשה לסילוק על הסף הן מחיקה והן דחייה של התביעה (והדבר אף נהוג ומקובל במקרים רבים). ואולם, יש להדגיש כי ההחלטה על הגשת בקשה לסילוק תביעה אינה יכולה להתקבל כלאחר יד. היא עלולה להשליך על המשך ניהול התיק, ומשכך חשוב להיוועץ על כך עם עורך דין מומחה למשפט אזרחי ולקבל החלטה מושכלת בנושא, המביאה בחשבון את כל האפשרויות המשפטיות.

סילוק על הסף של תביעה אזרחית – צרו קשר עם המומחים שלנו למשפט אזרחי

במאמר זה הסברנו על סילוק על הסף (מחיקה או דחייה) של תביעה אזרחית המוגשת בפני בית המשפט בישראל. אם יש לכם שאלות נוספות, או צורך בייעוץ בעניין סוגיות משפטיות בנושא, משרדנו זמין עבורכם. עורכי הדין ממשרדנו מתמחים במגוון ענפי המשפט האזרחי השונים, לרבות דיני חוזים, דיני חברות ותאגידים, דיני נזיקין (רשלנות רפואית, תאונות דרכים וכיו״ב) וקניין רוחני (סימני מסחר, עיצובים, זכויות יוצרים). ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה, ולתאם פגישת ייעוץ עם עורך דין מומחה במשרדנו, בירושלים ובתל אביב.

אזרחות אוסטרית ליהודים

:03-3724722

        055-9781688

 [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top