Skip to content

סיום אפוטרופסות – הדרכים השונות

Anat Levi

Anat Levi

סיום אפוטרופסות - הדרכים השונות

אפוטרופוס ממונה לאדם שאינו מסוגל לקבל החלטות בענייניו השונים

סיום אפוטרופסות מגיע לאחר מינוי אפוטרופוס. אפוטרופוס הוא אדם אשר ממונה לטפל בעניינים השונים של אדם בוגר אשר אינו מסוגל פיזית/נפשית לקבל החלטות באותם העניינים (להלן: "החסוי") או קטין, שחזקה שעד גיל 18 צריך שיהיה לו אפוטרופוס (הוריו או אדם אחר). ישנם מספר דרכים לקבוע מי ימונה לאפוטרופוס (כפי שיפורט בהמשך).

במאמר זה נעסוק בדרכים השונות המביאות לסיום תפקידו של האפוטרופוס, הסיבות לכך הינן שונות ומגוונות. החוק שמסדיר את סוגיית סיום האפוטרופסות הוא "חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962" (להלן: "החוק").

אפוטרופסות המסתיימת באופן טבעי

סעיף 62 לחוק מפרט את הדרכים בהם מסתיימת אפוטרופסות בצורה טבעית, הדרכים השונות הן כדלהלן:

  • הורה הוא אפוטרופוס טבעי של ילדו הקטין (סעיף 14 לחוק)

כאשר הילד מגיע לגיל 18 האפוטרופסות מסתיימת באופן טבעי

  • כאשר החסוי הולך לעולמו

המצבים שלהלן מהווים סיום טבעי לאפוטרופסות, אך דורשים אישור בית משפט:

  • בית המשפט קבע שהחסוי חזר להיות בעל כשירות לקבל החלטות הנוגעות לענייניו
  • בית המשפט קבע שהנסיבות בגינן מונה אפוטרופוס הסתיימו או שהמטרות הושגו ואין עוד צורך בתפקיד האפוטרופוס.

פיטורי אפוטרופוס

המושג הקלאסי של פיטורין הוא סיום תפקיד, כאשר מדובר בפיטורי אפוטרופוס המושג "פיטורים" מקבל משמעות רחבה יותר ומכיל בתוכו כמה אפשרויות שונות המפורטים כדלהלן:

  • פיטורי האפוטרופוס (החסוי הפך לעצמאי)
  • צמצום סמכויותיו של האפוטרופוס
  • מינוי מחליף לאפוטרופוס

מי רשאי להגיש בקשה לבית המשפט לפיטורי אפוטרופוס?

  • החסוי עצמו
  • קרובי משפחתו של החסוי
  • המדינה, באמצעות לשכות הרווחה או בא כוח היועץ המשפטי לממשלה

הבקשה תוגש לבית המשפט לענייני משפחה אשר מינה את האפוטרופוס (שכן מינוי אפוטרופוס חייב לקבל אישור בית משפט) ותכלול את הנימוקים השונים. בית המשפט ידון בבקשה  ויקבל החלטה.

כמו כן סעיף 61 לחוק קובע כדלהלן:

"בית המשפט רשאי לפטר אפוטרופוס אם לא מילא תפקידיו כראוי או אם ראה בית המשפט סיבה אחרת לפיטוריו".

התפטרות אפוטרופוס

סעיף 60 לחוק מתיר לאפוטרופוס להשתחרר מתפקידו, זאת בהתקיימות מספר תנאים:

"האפוטרופוס רשאי, על ידי הודעה בכתב לבית המשפט, להתפטר מתפקידו; ההתפטרות אינה תופסת אלא אם בא עליה אישור בית המשפט ומן היום שנקבע לכך באישור".

הדרכים השונות לקביעת האפוטרופוס

רצוי למנוע מראש מצבים בהם ניאלץ לנקוט בהליכים לסיום אפוטרופסות (שלא בצורה טבעית). הדרך הפשוטה והזולה ביותר, היא שאותו חסוי יקבע מבעוד מועד (בימי כשירותו) מי ימונה כאפוטרופוס שלו במידה ויצטרך ואף לתת לו הנחיות כיצד לפעול.

בשנת 2017 הוכנס תיקון 18 לחוק, התיקון מאפשר לאדם למנות לעצמו מבעוד מועד, מיופה כוח/אפוטרופוס, אשר יוכל לקבל עבורו החלטות אם לא יוכל עוד לעשות זאת בעצמו. זאת ניתן לקבוע במסמכים הבאים:

מאוד מומלץ לאדם, להשתמש באפשרויות לעיל בכדי לקבוע מי ימונה לו כמיופה כוח/אפוטרופוס וכך לא להגיע למצב שבית המשפט הוא שיחליט מי יתמנה כאפוטרופוס.

כמו כן, אדם המשמש כאפוטרופוס יכול לקבוע במסמך "הבעת רצון" מי יחליף אותו במידה ויאבד את יכולתו לשמש כאפוטרופוס.

מעוניינים לערוך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס, מסמך הבעת רצון? משרד כהן דקר פקס ברוש כאן לשירותכם

במשרד כהן דקר פקס ברוש, תיפגשו עורכי דין מומחים לדיני משפחה, המוסמכים על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפוי כוח מתמשך/הנחיות מקדימות לאפוטרופוס/הבעת רצון. עורכי הדין שלנו יטפלו בבקשתם וילוו אתכם לאורך כל התהליך הדרוש לעניין.

:03-3724722

       055-9781688

 office@lawoffice.org.il

 

צרו קשר

Scroll To Top