Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

סוגי ניגוד עניינים בעמותה

Joshua Pex
Joshua Pex

Romy Bar-David

נעזרנו בשירותיו של יהושע והיינו מרוצים מאוד! יהושע אדיב, אמין ועובד במהירות. אנחנו ממליצים עליו בחום!

אלו סוגי ניגוד עניינים בעמותה קיימים? האם אדם יכול להמשיך לשמש חבר ועד עמותה או חל"צ (חברה לתועלת הציבור) בישראל כאשר אשתו בעלת חברה אשר מספקת שירותים לעמותה? מאמרים קודמים באתר זה נגעו בשאלת ניגוד עניינים בעמותה באופן כללי. במאמר זה נתייחס לשאלה הזו עם דוגמאות ספציפיות לגבי סוגי ניגוד עניינים בעמותה.

סוגי ניגוד עניינים בעמותה

חבר ועד עמותה – תפקיד התנדבותי למען קידום מטרות העמותה

עמותה היא מוסד ללא כוונות רווח, הידוע גם כמלכ"ר. עמותה היא ישות משפטית נפרדת אשר פועלת לקידום מטרות ציבוריות ומנוהלת על ידי חברי ועד העמותה. חוק העמותות קובע כי חברי הוועד וגם חברי ועדת הביקורת של העמותה אינם רשאים לקבל שכר תמורת תפקידם. סעיף 27 לחוק העמותות קובע כי "על חברי הועד לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית". פעולה לטובת העמותה פירושה לפעול ללא משוא פנים במטרה לקדם את ענייני העמותה, ולא לקדם את ענייניו האישיים של בעל התפקיד בעמותה.

סוגי ניגוד עניינים בעמותה – סתירה בין מטרות העמותה לבין מטרות מנהליה

האם קיים ניגוד עניינים אינהרנטי (מובנה) בהתקשרות עסקית של העמותה או עובדי העמותה עם חברה בבעלות אשתו של חבר ועד העמותה? לכאורה נראה כי אכן קיים חשש ממשי לניגוד עניינים בהתקשרות עסקית מסחרית כזאת. יחד עם זאת, הנחיות רשם העמותות אשר מפורסמות על ידי משרד המשפטים קובעות כי אין איסור גורף על ביצוע התקשרות עסקית בין עמותה לבין קרוב משפחה מדרגה ראשונה של חבר ועד העמותה. עם זאת, ברי כי במקרים של חשש לניגוד עניינים חובה לנקוט משנה זהירות. להלן:

"בעסקה למתן שירותים או למתן טובין עם קרוב משפחה של נושא משרה, בין באופן ישיר ובין באמצעות תאגיד, יש לנקוט משנה זהירות כדי להבטיח את טובת העמותה. לכן, כדי להבטיח את תקינות ההחלטה למרות ניגוד העניינים האפשרי, בעסקה מסוג זה יש מקום לקבל מראש גם את אישור ועדת הביקורת, והכל ככל שהעסקה בתנאים סבירים, לטובת העמותה".

הסבר לגבי המונח "מתן שירותים":

"מתן שירותים" משמעותו, מלבד האיסור שחבר ועד יהיה עובד העמותה, או שייתן לה שירות כקבלן, גם איסור על כל התקשרות נוספת של חבר הוועד עם העמותה, שכתוצאה ממנה חבר הוועד מקבל תמורה מהעמותה (כגון – השכרת נכס לעמותה, העברת כספים לחבר הוועד, לרבות בעקיפין, באמצעות גוף אחר שהעמותה מתקשרת עמו). כללים אלה חלים גם על חבר ועד, הממלא תפקיד או מספק שירותים לחברת בת שבשליטת העמותה. במילים אחרות, חל איסור על מתן תשלום כלשהו לחבר ועד באמצעות חברת בת שבשליטת העמותה.

אין ספק כי התקשרות של העמותה עם חברה בבעלות אשתו או קרוב משפחה מדרגה ראשונה של חבר ועד העמותה מעלה חשש לניגוד עניינים. במקרים כגון אלו הנטל יהיה מוטל על העמותה להוכיח כי ההתקשרות העסקית דווקא עם הספק הנ"ל, כלומר: חברה בבעלות אשתו של חבר ועד העמותה, נעשתה לטובת העמותה משיקולים אובייקטיביים.

חובה לקבל את אישור ועדת הביקורת של העמותה במצבים של חשש לניגוד עניינים 

במצבים בהם קיים חשש לניגוד עניינים חובה לקבל את אישור ועדת ביקורת להתקשרות הזו, כמו גם לפעול בהתאם לנוהל מסודר של העמותה "על עמותה המקיימת פעילות משמעותית בתחום מסוים לדאוג לקיומם של נהלים מקצועיים ומפורטים בכתב, המסדירים את הפעילות האמורה. כך למשל, מצופה מעמותה המעסיקה עובדים ומקיימת פעילות משמעותית לקבוע נוהל קבלת עובדים לעמותה, נוהל התקשרות עם ספקים, נוהל נוכחות עובדים בעבודה, נוהל קופה קטנה וכיו"ב נהלים המבטיחים פעילות תקינה ורציפה בעמותה לאורך זמן. היקף הנהלים ורמת הפירוט שלהם יותאם להיקף הפעילות של העמותה."

מה עושים כאשר קיים חשש לניגוד עניינים?

עמותה אשר שואפת לפעול במשנה זהירות על מנת למנוע כל חשש לניגוד עניינים כדאי לה כמובן להפסיק כל קשר עסקי בין חברי ועד העמותה לבין ספקים נותני שירות, אשר מנוהלים או בבעלות קרובי משפחה מדרגה ראשונה. יחד עם זאת, ההנחיות של רשם העמותות לא חד משמעיות בעניינים מסוג זה, לכן ניתן לבצע קשר עסקי כזה בהתאם להחלטה מסודרת של העמותה באמצעות נוהל עמותה, בכפוף לאישור ועדת ביקורת. כל זאת כמובן רק באם ניתן להוכיח כי הקשר העסקי הנ"ל מיטיב עם העמותה ומקדם את מטרותיה. כמו כן, אפשרות נוספת העומדת בפני העמותה זה פנייה ישירה של רשם העמותות בנושא באמצעות "שאילתא", על מנת לקבל תשובה לשאלה ספציפית על ידי הגורם המוסמך.

צרו קשר כאשר קיים חשש לכל סוגי ניגוד עניינים בעמותה

משרדנו מתמחה בדיני חברות ועמותות. במידה ואתם חוששים כי התקשרות עסקית של העמותה עלולה לגרום לחשד של ניגוד עניינים, מומלץ לבדוק את הדבר ולסגור או לאשר את ההתקשרות בטרם תבוא ביקורת או שלילה של אישור ניהול תקין. צרו קשר עם משרד עורכי הדין בתל אביב או בירושלים לקביעת פגישה.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top