Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

השבת נכסים של נספי שואה – היסטוריה

Michael Decker

Sharon Helbrecht

תודה השירות היה מאוד מקצועי, יותר מחמש כוכבים

מאמר זה עוסק בהשבת נכסיהם של נספי שואה בישראל. כל מה שקשור להחזרת נכסים נמצא באחריות משרד המשפטים.

Assets of Holocaust Victims

היסטוריה – נכסיהם של נספי שואה בארץ

עם עליית מספרי העלייה היהודית לארץ ישראל מסוף המאה ה-19 ועד אמצע המאה ה-20, הרבה יהודים אירופאים ואמרקאים קנו קרקע, בתים, או השקיעו כסף כחלק מהמאמץ הציוני להביא את היהודים לארץ ישראל. לפעמים, יהודים אלה לא רצו לעלות לארץ בעצמם, אלא להשתתף בציונות באמצעים אחרים. לכן ביצעו רכישות והשקעות דרך חברות ציוניות שונות, כמו חברת הכשרת היישוב בישראל, חברת אחוזה, חברת פיתוח מפרץ חיפה ואחרים. עם עליית הנאצים לשלטון, יהודים נוספים רצו להגן על נכסיהם, והשקיעו אותם ביוזמות יהודיות שונות בארץ, לעצמם או לבני משפחה שקיוו שיבואו לארץ בסופו של דבר.

 

מלחמת העולם השנייה וחוקי המנדט הבריטי

עם תחילת מלחמת העולם השנייה, במנדט הבריטי של אותו זמן, הממשלה המנדטורית פירסמה חוקים שהיו אמורים להגן על נכסים בארץ ולמנוע מגרמניה או פולין לקחת את נכסי אזרחיהם ולהשתמש בהם כדי לשלם על המלחמה. נכסי אזרחיהם של אויבות בעלות הברית הוחרמו, והפכו לנכסים של ממשלת המנדט. בסופו של דבר נכסים אלו נרשמו ברשות מקרקעי ישראל תחת שמם של הבעלים הקודמים, עם הכוונה להחזיר את הנכסים האלה לבעלים היהודים המקוריים. הרבה מהבעלים האלו נספו בשואה, ולא יכלו להחזיר להם את הנכסים. בנוסף, לא כל הנכסים האלה נרשמו, וכשהבריטים הבינו שהמנדט הגיע לסופו, הם רצו להעביר כמה שיותר מהנכסים הללו לבריטניה.

הקמת מדינת ישראל והצעדים שננקטו

עם הכרזת העצמאות, הממשלה הישראלית דרשה שהנכסים שהועברו לבריטים יוחזרו לבעליהם או למדינת ישראל. בסופו של דבר, מונה אופוטרופוס כדי לנהל את הנכסים של נספי שואה. אבל הרבה מהמידע על החזרת נכסים לא פורסם, והאופוטרופוס לא חיפש את היורשים של אותם נספי שואה כדי להחזיר להם את הנכסים. בגלל מחאה ציבורית בנושא בשנות ה-90, הממשלה הישראלית הקימה בשנת 2000 וועדה כדי לאתר את הנכסים האלו במטרה להחזיר אותם.

החל משנות ה2000 המוקדמות, וועדות וארגונים שונים הוקמו כדי לטפל בבעיה. ההליך הגיע לשיאו עם חוק "נכסים של נספי שואה", שבעקבותיו הוקמה חברה כדי לטפל בנכסים ולמצוא את היורשים, ולתרום את הכסף לעמותות הקשורות לניצולי שואה במידה ולא נמצא יורש. החברה הפסיקה את פעילותה בשנת 2017, ועינייני החזרת הנכסים הם עכשיו תחת אחריות האופוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

סדרת מאמרים זו

מאמר זה הוא חלק מסדרה קצרה בה אנחנו מתייחסים לעיניינים שונים שקשורים להחזרת נכסיהם של נספי שואה. מאמרים אחרים מתייחסים להגשת הבקשה, ציר זמן להשבה, החוק הישראלי בנושא, סדרי ירושה, ואיך לבחור עורך דין שיעזור לכם בתהליך.

צרו קשר בנושא החזרת וירושת נכסים של נספי שואה

אם תרצו עזרה בהחזרת נכסי נספי שואה שאתם יודעים או חושבים שהשאירו נכסים בארץ, אנא צרו קשר. עורך הדין מיכאל דקר מתמחה בתחומים משפטיים מגוונים, כולל החזרת נכסים, ויעזור לכם בשמחה.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top