Skip to content

דרכי התארגנות למעסיקים ולעובדים בתקופות משבר לאומי

Avatar

Joshua Pex

נגיף הקורונה אינו כולל השפעות בריאותיות בלבד, אלא צפוי להשפיע רבות על המשק בישראל. השפעה מרכזית שכבר התרחשה (ותחול בעתיד על אירועים חריגים נוספים) נוגעת להסדרת האפשרות להכריז על משבר לאומי לשם התמודדות עם השלכות כלכליות שנגרמות למשק במצבי קיצון. כיצד בעלי עסקים יכולים להתמודד עם צמצומים אשר צפויים להיות בהיקף הפעילות? מתי וכיצד ניתן להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום? מה הפתרונות אשר מציעים המוסד לביטוח לאומי ושירות התעסוקה בהקשר זה? על כך ועוד נסביר במאמר זה.

קורונה כמשבר לאומינגיף הקורונה (או בשמו המדעי COVID19) אשר הגיע מסין בתחילת 2020 לרחבי העולם וגם לישראל, גרם למשבר אשר צפוי להמשיך להשפיע על עולם העסקים בעתיד. החל מחודש מרץ 2020 הכריזו גם גופים רשמיים בארץ על נגיף קורונה כמשבר לאומי. זאת, בין היתר, על מנת להתמודד עם צמצומים וקיצוצים אשר יתרחשו במשק הישראלי בעקבות התפשטות הנגיף (ובעתיד עם משברים לאומיים נוספים). הדבר מקל על האפשרות להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום (חל״ת), ולצד זאת מאפשר לעובדים להיות זכאים בתנאים מסוימים לקבלת דמי אבטלה. 

מתי ניתן להוציא עובדים לחל״ת?

חל״ת אינה מהווה זכות המעוגנת במפורש בחוק, לפחות באופן שחל על כלל העובדים במשק. ניתן למצוא בחוקים מסוימים אזכורים למצבים בהם תתאפשר חופשה ללא תשלום, כגון חופשת לידה ודמי לידה המוזכרים בחוק עבודת נשים ובחוק הביטוח הלאומי. בהקשר לענייננו, על מנת להוציא עובדים לחל״ת נדרשת הסכמה של שני הצדדים – המעסיק והעובדים. ככל שעובדים הוכרחו לצאת לחופשה ללא תשלום ללא הסכמתם, הדבר עשוי במקרים מסוימים להוות סיבה להתפטרות שדינה כפיטורין ולהקים עילה לתביעת פיצויי פיטורין. 

התנאים לקבלת דמי אבטלה במקרים של חל״ת

בהתאם להכרה בנגיף קורונה כמשבר לאומי, הנפיק שירות התעסוקה, המהווה הגוף האמון על טיפול ומתן מענה רשמי לדורשי עבודה בישראל, חוזר בנושא חופשה ללא תשלום בעקבות משבר לאומי. על-פי נהלי החוזר, כאשר עובדים הוצאו לחופשה ללא תשלום שאורכה 30 יום ומעלה, הם יוכלו להירשם באתר שירות התעסוקה ולאחר מכן להתייצב בלשכת התעסוקה, על מנת לעמוד בתנאי הזכאות לקבלת דמי אבטלה. דמי האבטלה נתבעים ומשולמים על-ידי המוסד לביטוח לאומי, אשר קבע כי כאשר עובדים הוצאו לחופשת מחלה בעקבות משבר לאומי, יוכלו לקבל דמי אבטלה גם אם לא ניצלו את כל ימי חופשתם. 

נדרש מהעובדים להצהיר על כך שהחופשה ללא תשלום נקבעה בעקבות דרישת המעסיק ושלמיטב ידיעתם, בכוונת המעסיק לקלוט אותם מחדש בהמשך. ההצהרה מצויה בנספח לחוזר לשכת התעסוקה שהזכרנו לעיל. אם לאחר המשבר הוחלט לקלוט מחדש את העובדים שהוצאו לחל״ת במקום העבודה, יהיה עליהם לעדכן את שירות התעסוקה על כך. אחרת, עליהם להמשיך להתייצב בלשכת התעסוקה. יש לציין בנוסף כי לאור כך ששירות התעסוקה אחראי על מתן מענה למחוסרי עבודה, באפשרותו להפנות את העובדים המצויים בחל״ת לעבודה מתאימה. במקרה כזה תחול חובה על העובדים לשתף פעולה עם הפניה זו בהתאם לדין. 

צרו קשר עם עורך דין בנושא דיני עבודה

משרד כהן, דקר, פקס וברוש, בירושלים ובתל אביב מתמחה בתחום דיני עבודה ומספק מענה משפטי מקיף למעסיקים ולעובדים. אם יש לכם שאלות משפטיות או שהנכם זקוקים לסיוע משפטי בענייני עבודה הנוגעים להתמודדות עם השלכות משבר לאומי, נשמח לעמוד לשירותכם.

דמי אבטלה עבור מורי דרך בסיבת הקורונה

: 03-3724722

       : 055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top