Skip to content

מהי מניית בכורה?

Avatar

Michael Decker

מניית בכורה היא נייר המקנה חלק בבעלות על חברה, אך הוא נע על הגבול שבין מניות לבין אגרות חוב. מניות הן חלק הבעלות היחסי שיש לאדם כלשהו בחברה מסוימת. מניות בכורה מקנות למחזיקים בהן תשלומי דיווידנדים על חלקם בבעלות, אך בכפוף לאישור דירקטוריון החברה.

משרד עורכי הדין "כהן, דקר, פקס וברוש" מתמחה בדיני חברות. אנחנו עוזרים ללקוחותינו התאגידיים לנווט את דרכם במערכת החוק בישראל.

מהי מניית בכורה

מניית בכורה לעומת מניה רגילה

היתרון של מניית בכורה על פני מניה רגילה הוא בכך שהיא מזכה את בעליה בתשלומי דיבידנדים קבועים. שתיהן חייבות במס לבעלי המניות, וייפדו רק אחרי שהחברה תעמוד בדרישות המס שלה.

לתשלומי ההכנסות הנצברים עבור בעלי מניות בכורה יש עדיפות על פני מניות רגילות ואגרות חוב. כמו כן, ההשקעה פר מניה היא נמוכה מאשר עבור אגרות חוב. ואולי חשוב מכל: בעלי מניות בכורה זכאים לקבל דיבידנדים קבועים לפני בעלי מניות רגילות. אחד ההבדלים העיקריים בין השתיים הוא שלבעלי מניות רגילות יש זכויות הצבעה, ואילו לבעלי מניות בכורה אין, בדרך כלל.

מחירן של מניות בכורה הוא יציב יותר מזה של מניות רגילות, והן הופכות לנזילות מהר יותר מאיגרות חוב תאגידיות. עם זאת, בכל הנוגע להשתתפות בהצלחתה של חברה, מניות רגילות קודמות למניות הבכורה. מניות בכורה הן לעיתים פחות תנודתיות ממניות רגילות, והן אטרקטיביות עבור משקיעים מוסדיים, אך מצד שני הן נושאות רווח נמוך יותר כשהחברה מצליחה.

בארצות הברית, למוסדות יש תמריץ גדול להשקיע במניות בכורה. זאת משום שחוקי מס ההכנסה מאפשרים למוסדות בארה"ב, המשלמים מס הכנסה לחברות, לנכות, מהכנסותיהם החייבות במס, 70 אחוזים מתוך הכנסתם מדיבידנדים. התמריץ הזה אינו פתוח למשקיעים פרטיים.

סוגים שונים של מניות בכורה

ישנם סוגים שונים של מניות בכורה, וכל אחת מהן מקנה לבעליה זכויות שונות.

צוברת – מניה זו מקנה לבעליה את הזכות לקבל דיבידנדים למפרע, לפני כל דיבידנד אחר, למקרה שהחברה תחליט לא לחלק חלק מסוים מהדיבידנדים. מניות לא-צוברות הן מניות שהמאפיין הזה איננו קיים בהן.

בת-פדיון והמירה – הראשונה מקנה לבעליה את הזכות לפדות את מניותיהם במועד ובמחיר שנקבע בתשקיף החברה. השנייה מאפשרת לבעליה להמיר מניות במועד ובמחיר שנקבע בתשקיף.

משתתפת ברווחים – זוהי מניה המשלמת דיבידנדים במחיר קבוע. מנית בכורה משתתפת ברווחים מאפשרת לבעליה להרוויח ריבית על מניותיהם בנוסף למחיר הקבוע. מרבית מניות הבכורה הן כאלה שאינן משתתפות ברווחים.

מניות בכורה לעומת אגרות חוב

מניות בכורה נחשבות להון עצמי, ואילו אגרות חוב הן בעלות מעמד של חוב. יש לכך השלכות במקרים שבהם חברה נדרשת לשלם לנושיה. המחויבות הראשונה כלפי הנושים היא של בעלי מניות בכורה, ואילו לבעלי המניות הרגילות יש מחויבות פחותה כלפיהם. כמו אגרות חוב, גם מניות בכורה רגישות לתנודות שערי הריבית. עם זאת, יתרונן של מניות בכורה הוא שהן פחות רגישות לתנודות מחירים מאשר אגרות חוב.

למניות בכורה אין גם מועד תפוגה קבוע, אם כי כמו אגרות חוב, גם אותן ניתן לפדות אחרי תאריך מסוים. זה קורה כדי שהבעלים יקבל שער גבוה יותר מזה שנקוב בשווי השוק הנוכחי. לכן גם קל יותר לבעלים פוטנציאליים של מניות בכורה להשיג מידע בעניינן מאשר בנוגע לאגרות חוב. משום כך, קל יותר לסחור במניות בכורה. שני הסוגים מדורגים על ידי חברות אשראי גדולות, כמו Moody's ו-Standard & Poor. מכיוון שתשלומי ריבית מאגרות חוב טומנים בחובם ערובות גבוהות יותר, ומתועדפים על פני דיבידנדים ממניות בכורה, הם נוטים לקבל דירוג גבוה יותר.

אנחנו במשרד כהן, דקר, פקס וברוש זמינים לענות על כל שאלה שתהיה לכם בנושאי מניות או דיני חברות.

מהי מניית בכורה

: 03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top