Skip to content

מיזוג חברות

Avatar

Michael Decker

במאמר זה נדון בשאלה איך לבצע מיזוג של חברה בישראל. אם אתם רוצים ללמוד על מיזוג חברות, הגעתם למקום הנכון. משרדנו מסייע ללקוחות רבים, בארץ ובחו"ל, בכל הצרכים התאגידיים והמסחריים שלהם.

סיבות למיזוג חברות

ישנן סיבות רבות לפעול למזג חברות שונות – על מנת להעביר את נכסיהן, זכויותיהן וחובותיהן לחברה קיימת אחרת. מהלך כזה עשוי להועיל כאשר רוצים, בין השאר:

  • להגדיל את נתח השוק של החברה באמצעות קליטת חברה מתחרה
  • לחסוך בעלויות ייצור
  • לפשט את שיתוף הפעולה בין שתי החברות באמצעות יצירת מבנה יחיד
  • להשתלט על חברה החווה קשיים פיננסיים או אחרים

הצורך באישור כפול

מיזוג חברותהחוק בישראל מחייב הליך של אישור כפול, שבמסגרתו גם החברה הרוכשת וגם החברה הנרכשת יביעו את מחויבותן להצעת המיזוג. על פי החוק, שתי החברות חייבות לאשרר את המיזוג באמצעות ועד מנהל באסיפה כללית. לאחר מכן, יש להביא את הצעת המיזוג לחתימה משותפת בידי באי-כוחן של שתי החברות.

שלבים במיזוג

ישנם כמה שלבים חשובים בתהליך מיזוג חברות.

פרסום המיזוג

בהמשך לאישור המיזוג על ידי שתי הישויות, חובה ליידע את רשם החברות בעניין. בנוסף, אם יש נושים שהובטחו להם ערובות כלשהם, יש לעדכן אותם בתהליך המיזוג המתמשך, ואילו נושים שאין להם ערובות יעודכנו באמצעות מודעות שיפורסמו בשני עיתונים יומיים לפחות.

התנגדות נושים

אם נושיהן של החברות המתמזגות מרגישים כי ההליך מאיים על האינטרסים שלהם, יכולים להתנגד באמצעות פנייה לערכאות המשפטיות הרלוונטיות. באופן ספציפי, אם לנושים ישנה סיבה מוצדקת להאמין כי החברה הרוכשת כבר לא תוכל לשלם את חובותיה, בית המשפט עשוי להורות על ביטולו של הליך המיזוג.

השלכותיו של המיזוג

בהיעדר התנגדות מצד נושים פוטנציאליים, ובהינתן כי הוועדים המנהלים של שתי הישויות אישרו את ההליך, המיזוג ייכנס לתוקף ויירשם ברשם החברות. הנכסים, הזכויות והחבויות של החברה הנקלטת, כמו משכנתאות שנרשמו ברשם החברות, יהיו כעת חלק אינטגרלי מן החברה הקולטת. החברה הקולטת תישא באחריות לכל סוגיה חוקית הנוגעת לחברה הנקלטת.

פנו אלינו

אם אתם זקוקים לסיוע בנושא הקמת, פירוק או מיזוג חברה בישראל, אל תהססו לפנות אלינו. אנחנו מספקים סיוע משפטי ללקוחות רבים בארץ ובעולם בכל הנוגע לחוק החברות הישראלי. למידע נוסף על עניינים הנוגעים לחוק החברות, ראו רשימת מאמרינו בנושא.

מיזוג חברהייעוץ משפטי http://lawoffice.org.il/: 03-3724722, 055-9781688 

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, http://lawoffice.org.il/office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top