Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הארכת מועד להגשת התנגדות לצו קיום צוואה

Michael Decker

אורי הלברשטדט

יהושוע סייע לי בזריזות ובאדיבות. ממליץ בחוםֱ

לא הספקתם להגיש התנגדות לצוואה? האם תצליחו לתקן את ה"פספוס" שלכם? עורכי הדין במשרדנו יסבירו לכם מהן האפשרויות העומדות בפניכם להארכת מועד להגשת התנגדות לצו קיום צוואה.

התנגדות לצוואה – מועדים

בקשה לצו קיום צוואה מוגשת לרשם לענייני ירושה ע"י הזכאים ע"פ הצוואה, כדי שהצוואה תיכנס לתוקף. לאחר שהרשם קיבל את הבקשה, ולפני שהוא נותן את הצו המבוקש, עליו לפרסם בעיתונות היומית וברשומות את דבר הגשת הבקשה, כדי שיורשים פוטנציאליים או מתנגדים לצוואה ידעו כי הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה ויוכלו להגיש התנגדויות.

מועד להגשת התנגדות לצו קיום צוואה

סעיף 67 לחוק הירושה קובע, כי הרשם יקבע זמן מתאים להגשת התנגדויות, אשר לא יפחת משבועיים. כלומר: ניתן להגיש התנגדות לצוואה בתוך 14 יום ממועד הפרסום בעיתונות וברשומות. "כל המעוניין בדבר" יכול להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה תוך הזמן שנקבע ובתנאי שהצו עוד לא ניתן.

אם הבקשה מוגשת לאחר שהרשם נתן צו קיום צוואה, אזי יש לפעול במסלול אחר – בדרך של בקשה לתיקון או ביטול צו קיום צוואה (סמכות המוקנית לרשם מכוח סעיף 72 לחוק).

איחור בהגשת ההתנגדות עלול להוביל לפסילת ההתנגדות, גם אם בכתב ההתנגדות מפורטות עילות טובות, אשר יכולות לשכנע את בית המשפט כי יש לפסול את הצוואה שהוגשה לקיום.

כתב ההתנגדות לצוואה צריך לכלול פירוט של ההתנגדות, נימוקים ויש לצרף את המסמכים שעליהם ההתנגדות מתבססת. יש לצרף תצהיר מאומת וקבלה שמעידה על תשלום אגרה. אם המתנגד מיוצג ע"י עו"ד, יש לצרף ייפוי כח – הכל כאמור בסעיף 19 לתקנות הירושה, 1998.

לאחר שהרשם קבל לידיו את ההתנגדות, הוא יעביר את הבקשה לקיום צוואה ביחד עם ההתנגדות לבית המשפט.

הארכת מועד התנגדות לצוואה

ע"פ סעיף 19 (ב) לתקנות, לאחר שהרשם לענייני ירושה קבע זמן להגשת התנגדויות, הוא רשאי לפי שיקול דעתו, להאריכו מזמן לזמן, גם אם הסתיים הזמן שנקבע לכתחילה.

הגשת התנגדות לצוואה צריכה להיות במועדים שהרשם קבע. עם זאת, אם המועד להגשת ההתנגדות עבר, ועדיין לא ניתן צו קיום צוואה, אפשר להגיש בקשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות. במקרים המתאימים, הבקשה תתקבל, ויוארך המועד להגשת התנגדות לצוואה.

שאלת הארכת המועד להגשת התנגדות לצוואה נדונה בת"ע 10739-01-18 ש. ואח' נ' האפוטרופוס הכללי במחוז תל-אביב ואח'. נשאלה השאלה עד מתי ניתן להגיש התנגדות לצוואה או בקשה להארכת מועד לתיקון התנגדות לצוואה שהוגשה, במקרה שבו חלפו כשנתיים מאז הגשת ההתנגדות לרשם? השופטת איריס אילוטוביץ' סגל קבעה, כי בנסיבות המקרה, יש באפשרות המתנגדים להגיש את בקשתם להארכת מועד לתיקון כתב ההתנגדות מכיון שטרם ניתן הצו מושא ההליך.

השופטת הגיעה למסקנתה זו לאחר שסקרה את פירוש הפסיקה ביחס לסעיף 67 לחוק הירושה, וכן את תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, אשר קובעת, כי: "בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, להתיר לכל אחד מבעלי הדין לשנות או לתקן את כתבי טענותיו בדרך ובתנאים הנראים צודקים, וכל תיקון כזה ייעשה לפי הצורך, כדי שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין. תיקון של טענה עובדתית או הוספתה, טעונים הגשת תצהיר המאמת את העובדות".

קביעת השופטת אושרה בבקשת רשות הערעור שהוגשה לבית המשפט המחוזי (רמ"ש 67105-02-20 י.ש. נ' ד.ש.ש.)

איזון בין אינטרסים

השופטת ציינה, כי כדי לאזן בין האינטרסים של הצדדים, על בית המשפט לשקול שיקולים שונים, כולל מידת תרומתו של התיקון המבוקש להכרעה בשאלות שבמחלוקת. במאזן כל השיקולים שבתיק הנ"ל אם תותר ההארכה, חומרת הפגיעה באינטרס הציבורי במקרה זה תהיה קטנה.

זאת, בעיקר מהטעם כי הגדרת האינטרס הציבורי בכל הנוגע לסכסוכי ירושה היא נפרדת ולעיתים שונה מאשר בהליכים אזרחיים אחרים. בהליכים אזרחיים אחרים מושם דגש בעיקר על יעילות ההליך השיפוטי, ואילו בתיקי ירושה הזרקור מופנה לעבר כיבוד רצון המוריש. "צורך זה, מחייב את בית משפט זה לבחון את הבקשה לתיקון ההתנגדות גם מתוך ראיית התרומה שעשויה להיות לכך על הגשת האינטרס הציבורי ועל ההכרעה בשאלות האמתיות הניצבות בלב המחלוקת", כתבה השופטת בפסק הדין.

עוד ציינה השופטת, כי כפי שנקבע בעבר בפסיקה, סדרי הדין הם האמצעי להגיע אל המטרה הצודקת, אך הם לא המטרה עצמה. פעמים רבות לשם עשיית צדק, כללי הפרוצדורה יידחקו הצידה.

מקרה נוסף בו תמך בית המשפט בגישה כי סדרי הדין הם לא המטרה עצמה, אלא הדרך אל המטרה הצודקת, הוא ת"ע 5310-08,5311-08,5312-08 – השופטת ד"ר ורדה בן שחר ציינה, כי לבית המשפט לענייני משפחה ניתנה אפשרות לסטות מסדרי הדין ומכללי הראיות הרגילים, ולא אחת זהו כורח המציאות לצורך עשיית הצדק. זאת, כאשר כללי הראיות הרגילים וסדרי הדין הרגילים  עלולים לגרום לעיוות דין ולאי צדק.

בהתאם לכך, קבעה השופטת במקרה שנדון בפניה, כי אי מתן אפשרות להמשיך לדון בבקשת ההתנגדות למתן הצו לקיום הצוואה, כאשר הבקשה מתבססת על טענות הקשורות לכשירות המצווה ולאחר שכבר החלו הדיונים לגופם, תגרום לאי צדק.

צרו קשר עם מומחים לדיני ירושה

הארכת מועד להגשת התנגדות לצו קיום צוואה היא אפשרית במקרים המתאימים, וכאשר בית המשפט סבור שיש טעמים המצדיקים זאת, וכי אם לא יוארך המועד עלול להיגרם אי צדק.

אם איחרתם את המועד להגשת התנגדות לצוואה, או שגיליתם על קיומה של הצוואה רק לאחר תקופה ארוכה, תצטרכו להסביר מדוע השתהיתם בהגשת ההתנגדות ולהציג נימוקים טובים בפני בית המשפט. אם תציגו סיבות טובות וראויות, בית המשפט יטה לקבל את בקשתכם. מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני משפחה וירושה כדי שיוכל לנהל עבורכם את הליך בקשת ההתנגדות, גם אם עבר המועד הקבוע בחוק להגשתה.

משרד עורכי הדין שלנו עוסק בדיני משפחה וירושה. לעורכי הדין יש נסיון רב בעריכת צוואות, בהגשת בקשות לצו ירושה ולצו קיום צוואה, וכן בהגשת התנגדויות לצווי קיום צוואה ולצווי ירושה.

 

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top