Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

מומחה רפואי בתביעה אזרחית

Nirit Flaishman

רמי חלבי

משרד עורכי דין רצינים ביותר . אנשים מקצועים נותנים השירות הכי טוב ללקוח . מנסיון שלי איתם בעינים עצומות הכי טובים שיש אפשר לסמוך עליהם תמיד . אני מעיד שקיבלתי שירות נהדר שירות מקצועי ואמין מצוות העורכי דין במשרד . ממליץ ביותר

בתביעות אזרחיות העוסקות בעניינים שברפואה, קיימת חובה לצרף חוות דעת מומחה רפואי לכתבי הטענות המוגשים מטעם הצדדים. בית המשפט מוסמך אף הוא להורות על מינוי מומחה או מומחים מטעמו, לצורך קבלת חוות דעת והכרעה בנושאים רפואיים שאינם בתחום מומחיותו של בית המשפט. במאמר זה נסביר על הכללים החלים בנושא בהרחבה.

מומחה רפואי בתביעה אזרחית

תביעות העוסקות בענייני רפואה, ובעיקרן תביעות רשלנות רפואית (דוגמת רשלנות בלידה, רשלנות בניתוח, רשלנות בטיפול נפשי וכיו״ב), הן תביעות מורכבות למדי להוכחה. הן בדרך כלל כוללות סוגיות רפואיות מורכבות, אשר לבית המשפט אין כלים להכריע בהן בכוחות עצמו. בהתאם, נקבעו בתקנות סדר הדין האזרחי, המסדירות את הכללים המשפטיים לניהול תביעות אזרחיות בישראל, הוראות המחייבות צירוף חוות דעת מומחים בעניינים רפואיים כבר לכתבי הטענות מטעם הצדדים. להלן נפרט על אופן ההגשה של חוות דעת אלה, וכן על הסמכות של בית המשפט למנות בעצמו מומחים.

הוכחת עניינים שברפואה על-ידי מומחה רפואי מטעם הצדדים

צד לתביעה (בין אם תובע או נתבע) המעוניין להוכיח עניין רפואי הנכלל בטענותיו, נדרש לצרף לכתב טענותיו (כתב התביעה או כתב ההגנה) חוות דעת של מומחה רפואי מטעמו. את חוות הדעת יש להגיש בהתאם לכללים להגשת ראיות שנקבעו בפקודת הראיות. בכלל זה, על חוות הדעת לכלול רשימת מקורות (אסמכתאות) עליהן מסתמכת חוות הדעת. ככל שלא ניתן לאתר אסמכתאות מסוימות מתוך הרשימה באמצעים סבירים, יש לצרפן לחוות הדעת.

אם הצד התובע מעוניין לחלוק על חוות דעת שהוגשה בצירוף לכתב ההגנה, הוא רשאי להגיש חוות דעת נגדית בתוך 60 יום מהמועד שבו נמסרה לו חוות דעת ההגנה, או במועד אחר, אם נקבע כזה על-ידי בית המשפט. כמו כן, התקנות מאפשרות לצד הנתבע להליך לשלוח דרישה בכתב להעמדת נושא חוות הדעת של המומחה הרפואי מטעם התובע לבדיקה בידי מומחה מטעמו. התובע מחויב להסכים לדרישה זו ללא דיחוי, אלא אם קיימת הצדקה לסרב לדרישה. קיימת חובה להגיש את חוות הדעת עם ממצאי הבדיקה בעניין זה לתובע, גם אם זו לא תוגש לבית המשפט. מעבר לכך, התקנות מחייבות התייצבות של המומחים מטעם הצדדים לחקירה בבית המשפט, במסגרת שלב ההוכחות, למעט אם הודיע הצד השני על ויתור על חקירה של המומחה מטעם הצד השני.

האם ניתן לקבל פטור מהגשת חוות דעת מומחה רפואי?

על אף החובה הנ״ל לצרף חוות דעת מומחה לכתבי הטענות מטעם הצדדים על מנת להוכיח עניין רפואי, התקנות מאפשרות לצדדים לבקש פטור מהגשת חוות דעת מומחה מטעמם. את הבקשה לפטור יש להגיש במועד הגשת כתב התביעה או כתב ההגנה. בית המשפט מוסמך להיעתר לבקשה, ככל שימצא הצדקה לכך. באופן דומה, הצדדים רשאים לבקש ארכה להגשת חוות הדעת, כך שהיא תוגש במועד מאוחר יותר, ולא במעמד הגשת כתבי טענותיהם.

מינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט

לצד החובה החלה על הצדדים להליך להגיש חוות דעת של מומחה מטעמם, התקנות קובעות כי בית המשפט מוסמך אף הוא, בכל שלב בהליך, למנות מומחה רפואי מטעמו, או אף מספר מומחים או צוות מומחים. במסגרת קבלת ההחלטה על מינוי מומחה או מומחים מטעמו, על בית המשפט להביא בחשבון שיקולים שונים. בכלל זה, על בית המשפט להביא בחשבון את שווי התביעה, העניין בו היא עוסקת, וכן את היקף וסוג המחלוקת בין הצדדים או המומחים מטעמם.

מינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט יוביל לכך שהמומחים מטעם הצדדים לא ייחקרו במסגרת דיוני ההוכחות, אלא אם מי מהצדדים יבקשו לחקור מומחה או מומחים מסוימים. ככל שמינוי המומחה הרפואי מטעם בית המשפט ייעשה בהסכמה בין הצדדים להליך, יראו בכך ככלל כהסכמה דיונית, שתוביל לכך שחוות דעת המומחים שהגישו הצדדים קודם לכן לא ייחשבו כראיות שהוגשו בהליך.

מומחה רפואי בתביעות אזרחיות – צרו קשר עם המומחים שלנו למשפט אזרחי ודיני נזיקין

במאמר זה הסברנו על הגשת חוות דעת מטעם מומחה רפואי, על-ידי הצדדים לתביעה או במסגרת מינוי מומחה מטעם בית המשפט. אם יש לכם שאלות נוספות בנושא, עורכי ועורכות הדין ממשרדנו ישמחו לסייע בידכם. משרדנו מתמחה בדיני נזיקין ובתחום הרשלנות הרפואית. אנו עובדים בשיתוף פעולה עם מומחים בעלי שם עולמי במגוון ענפי הרפואה. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון או כתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה, ולתאם פגישת ייעוץ עם עורך דין מומחה לדיני נזיקין במשרדנו, בירושלים או בתל אביב.

עורך דין נזיקין

: 03-3724722

        055-9781688

 [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top