Skip to content

מבקרים בישראל ממדינות פטורות מאשרת כניסה שעדיין צריכים אשרת כניסה

Avatar

Joshua Pex

נוהל הטיפול בזרים המבקשים להיכנס ארצה ממדינות הפטורות מאשרת כניסה

גם מבקרים המגיעים לישראל ממדינות פטורות מאשרת כניסה מראש, נדרשים לעתים, בהתאם לנסיבות, להמציא אשרת כניסה.
במידה ואזרח זר אשר קיימת לגביו הגבלה במערכת הממוחשבת של ביקורת גבולות, מגיע אל מעבר הגבול ללא אישור כניסה מראש, קיימת סבירות גבוהה כי הוא יורחק מישראל. לכן על הזר לקבל אישור כניסה על ידי פקיד לשכת רשות האוכלוסין וההגירה טרם הגעתו לישראל, על מנת שבקשתו תטופל בהתאם לנסיבותיו.
באלו נסיבות מדובר?
מאמר זה של עורך דין יהושע פקס יסביר את הנושא. משרד עו"ד בפתח תקווה כהן, דקר, פקס, ברוש עוסק בתחום הגירה לישראל ובין היתר, מסייעים בקבלת ויזות ביקור לישראל, עבור זרים הנתקלים בבעיות בנתב"ג או מעברי הגבול האחרים.

עובדים זרים צריכים אשרה מיוחדת עבור מבקרים, גם ממדינות פטורות מאשרת כניסה:

פטור מאשרת כניסה לישראלעובד זר העובד ושוהה בישראל גם אם באופן חוקי אינו רשאי להזמין "זר" – בן משפחה מקרבה ראשונה לישראל, אלא במקרים חריגים, בהן תועבר הבקשה לראש הדסק במטה הרשות האוכלוסין והגירה לקבלת החלטה בנדון.
באם בקשתו של העובד הזר תאושר, כניסת "הזר" (המוזמן) תהיה כפופה בדרך כלל להפקדת ערבות בנקאית ע"ס 30 אלף ₪ (סכום זה עלול להשתנות) לכל מוזמן, וכן הצגת כרטיס טיסה (סגור) עם התחייבות ליציאה מן הארץ.
בקשה לשינוי גובה הערבות תועבר בהמלצת מנהל לשכת רשות האוכלוסין וההגירה להחלטת המטה. תוקף רישיון הביקור ל"זר" יהיה מוגבל לתקופה מקסימלית של עד 30 יום, ללא אפשרות הארכה.

על מבקש הבקשה להחזיק דרכון בתוקף לפחות ל 6 חודשים מעבר לתקופת הרישיון. פקידי רשות האוכלוסין וההגירה יבחנו את תקופת שהייתו של עובד זר המזמין בן משפחה לישראל ואת מעמדו של המזמין והתנאים הנוספים להמשך שהייתו, על פי חוק הכניסה לישראל. החומר נבחן על ידי פקידי רשות האוכלוסין וההגירה לפי התנאים ודרישות החוק ויוחלט האם לאשר את כניסת המוזמן הזר לישראל.

זר המבקש להיכנס לישראל למטרת ביקור אולם שהה בישראל באופן לא חוקי בעבר:

אזרח זר אשר שהה בישראל באופן בלתי חוקי מעל 30 ימים יוכל לשוב להיכנס לארץ למטרת ביקור רק לאחר שחלפה שנה ממועד יציאתו. כמו כן, אם האזרח הזר שהה שלא כחוק בישראל מעל תקופה של שנה, וכעת מבקש לשוב להגיע לביקור בישראל, חשוב לדעת כי הוא חייב לקבל אישור מוקדם מראש רשות האוכלוסין וההגירה.

מבקרים שצריכים הזמנה, גם אם הם אזרחי מדינות פטורות מאשרת כניסה:

מבקר זר שכניסתו לישראל לא אושרה בעבר, מסיבה כלשהי יוכל להיכנס לישראל רק לאחר הזמנתו ע"י גורם מזמין בישראל, (בן משפחה או אזרח ישראלי) באמצעות לשכת רשות האוכלוסין. בקשתו תועבר אל מטה הרשות לקבלת החלטה לגבי כניסה לישראל, האם לאשר את כניסתו, אם לאו. במצב שהמבקר הזר הנו בן זוג של אזרח ישראלי (מכוח נישואין / קיום חיים משותפים) יוזמן ע"י בן הזוג בישראל טרם כניסתו ארצה בהתאם לנוהל הרלוונטי של רשות האוכלוסין וההגירה. אם הוחלט לאשר את בקשת כניסת המוזמן הזר לישראל של המזמין, אזי לשכת האוכלוסין וההגירה תעביר הודעה לקונסוליה הישראלית במדינת המוצא של המוזמן, וזו תודיע על כך למזמין. רשות האוכלוסין וההגירה תקיים מעקב אחר יציאת המוזמן מן הארץ. אם הוחלט לסרב את כניסת המוזמן הזר לישראל תעביר לשכת האוכלוסין וההגירה הודעה לקונסוליה הישראלית וזו תודיע על כך למזמין.

אנשים שגורשו לאחר שנתפסו עובדים ללא אשרת עבודה:

עבודה לא חוקית בישראל, עלולה להביא תוצאות קשות לגבי אפשרות כניסה עתידית לישראל, לרבות למשךאיסור כניסה למשך 10 שנים או אפילו בכלל איסור כניסה חזרה לארץ. בהתאם לנסיבות, עו"ד לנושאי הגירה יכול לפעול להסרת ההגבלה מול משרד הפנים. כך, העובד הלא חוקי לשעבר יכול לקבל אשרת כניסה לישראל.

צרו קשר עם משרד עו"ד כהן, דקר, פקס, ברוש בפתח תקווה וירושלים – מומחים לתחום ויזות ואשרות כניסה לישראל העוסקים בתחום הגירה לישראל, ובין היתר מסייעים בקבלת ויזות ביקור לישראל, עבור אזרחים זרים הנתקלים בבעיות כניסה לישראל.

פטורות מאשרת כניסה

: 03-3724722

        055-9781688

 : office@lawoffice.org.il 

צרו קשר

Scroll To Top