Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

לימודים אקדמיים לבן מהגרים

Joshua Pex

רוני עמנואל

משרד עורכי הדין מיכאל דקר ויהושוע פקס עזרו לנו במאמצנו לרשום את בתי כאזרחית ישראלית (היא נולדה לשני הורים גאים, אחד מהם אזרח ישראלי, בהליך פונדקאות בחו"ל, המוסדר בחוק של המדינה בה בוצע ההליך). עורכי הדין עמדו בתוקף מול סחבת של קרוב לשנה ודרישות בלתי רלוונטיות של משרד הפנים. לבסוף הורתה השופטת למשרד הפנים לרשום את הילדה כאזרחית ישראלית (לאחר בדיקת ד.נ.א שהיא מספיקה לפי התקנות!). אנו מודים לעורכי הדין ולעוזרות המשפטיות מאיה ונטע-לי על עזרתם המקצועית, סבלנותם והעניין האישי שגילו במשך התהליך.

בפני בני מהגרים עומדות אופציות רבות ללימודים בישראל כאשר רבים בוחרים להגיע לארץ ללימודי תואר אקדמי. עם זאת, חוק שירות ביטחון חל על כל אזרח ישראלי ומחייב גיוס לצבא לתקופה הנקובה בחוק, אלא אם נתקיימו הקריטריונים לפטור. אי עמידה בתנאי צה"ל עשויה לשלול מבני מהגרים את מעמדם ולחייבם בשירות צבאי. המאמר הבא יסביר מיהו בן מהגרים ומה הם התנאים ללימודים אקדמיים בישראל לבן מהגרים.

מיהו בן מהגרים?

בן מהגרים יהיה כל אדם שעזב את ישראל עם הוריו טרם הגעתו לגיל 16 ומחזיק באזרחות ישראלית. ככלל, בני מהגרים ייחשבו כמועמדים לשירות ביטחון (מלש"בים) על פי חוק שירות הביטחון תשמ"ו 1986, כאשר רק הליך בקשה לפטור מגיוס מול מיטב יזכה את המלש"ב בפטור משירות צבאי.

יש לשים לב כי בכל מקרה יחויב המלש"ב בהגיעו לגיל 16 להתייצב בפני לשכת גיוס או קונסול במדינה בה הוא גר כדי להסדיר את מעמדו בפני הצבא.

לימודים אקדמיים לבן מהגרים

באילו תנאים יוכל בן מהגרים להתחיל לימודים אקדמיים בישראל?

בן מהגרים יוכל להיות סטודנט בישראל מבלי לאבד את מעמדו כבן מהגרים בתנאי שיעמוד בתנאים הבאים:

1. אף אחד מהוריו אינו שוהה בישראל. אם אחד מהם אכן שוהה בארץ יהיה על המבקש להוכיח כי עד כה היה נמצא בחזקת ההורה המתגורר בחו"ל, ולא זה שנמצא בארץ.

2. יהיה לפחות בן 17 כשיתחיל את לימודיו באקדמיה.

3. היגר עם משפחתו לחו"ל לפני הגעתו לגיל 10.

4. מרכז חייו אינו בישראל אלא בחו"ל.

5. לא ניצל את אופציית "שנת שהייה". החריג היחיד לכך יהיה אם היה בארץ במסגרת תוכנית "מסע" של משרד העלייה והקליטה.

6. התקבל למוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או משרד הביטחון.

חשוב לדעת כי הלימודים יתאפשרו עד משך זמן של 4 שנים, כולל שנת מכינה אם כזו נדרשת. אם בן המהגרים עונה להגדרות המצוינות יהיה עליו לשלוח למיטב טרם תחילת הלימודים מסמך מטעם המוסד האקדמי עם תאריכי התחלה וסיום. יש לחזור על הפעולה מידי שנה במידה ולא ניתן להנפיק אישור עם התאריכים עבור כלל שנות הלימוד הצפויות.

לאחר שהייה של 4 שנים, או פחות (בהתאם לתואר המבוקש) ובמועד סיום הלימודים, יצטרך הסטודנט לעזוב את ישראל לתקופה של שנתיים, כאשר במהלכם יוכל לבקר בישראל לתקופה שלא עולה על 120 ימים בשנה. מצב זה רלוונטי אף אם הגיע הסטודנט לגיל הפטור (26) במהלך לימודיו.

בכל מקרה, כדאי להיוועץ עם עורך דין בקיא במשפט צבאי ודיני הגירה כדי להתחיל את הליך הבקשה מול מיטב ולהבטיח את הגשת כלל המסמכים הנחוצים. ייתכן מצב בו המתנה מיותרת או אי עמידה בקריטריונים הנדרשים תשלול מבן מהגרים את מעמדו מול צה"ל.

האם בן מהגרים שעשה שירות מקוצר יהיה חייב בשירות מלא עם חזרתו לישראל?

כן. אף אם בן המהגרים שירת שירות מקוצר של 18 חודשים בצה"ל וחזר לארץ ללימודים אקדמיים מבלי לעמוד בקריטריונים המצוינים במאמר זה, יהיה מחויב להשלים שירות צבאי מלא. מצב זה ייתכן אם לא הסדיר את מעמדו כסטודנט בן מהגרים מול מיטב או אם שהה בישראל מעבר לתקופה המותרת בשנתיים העוקבות למועד סיום לימודיו.

משרד עורכי הדין שלנו בישראל ובתל אביב מתמחים בדיני הגירה ומשפט צבאי. אנו בעלי ניסיון ומומחיות בהסדרת מעמדם של בני מהגרים המעוניינים ללמוד בישראל. נשמח לעמוד לרשותכם.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top