Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

בקשה לביצוע שטר – הוצאה לפועל

Nechama Ovadia

Libi Portnov

אומנם באיחור אך עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא... אז רציתי להגיד תודה לנחמה האלופה מהמשרד שלכם שליוותה תמכה ולחמה את מלחמותינו ובפה מלא ניתן להגיד "ניצחנו"
ממליצה בחום , בכל נושא שקשור ברשויות לצערי חוויתי את זה על בשרי ללא עו"ד טוב אין סיכוי להתמודד ... בקיצור לתודה לצוות של אלופים נחמה ומיכאל תודה רבה.

זוכה בהליך הוצאה לפועל מחזיק אפשרויות שונות למימוש ההתחייבויות של החייב כלפיו. אחת האפשרויות המקובלות היא הגשת בקשה לביצוע שטר ("שטר" הכוונה המחאה, שיק). במאמר זה עו"ד נחמה עובדיה תעמוד בקצרה על אופן הגשת בקשה לביצוע שטר / המחאה על ידי הזוכה וכיצד על החייב להתגונן מפני הליך זה.

אדם המחזיק בהמחאה (צ'ק) או שטר שעבר זמן פירעונו והוא לא כובד או לא שולמה התמורה הקבועה בו, רשאי להגישו לביצוע באחת מלשכות ההוצאה לפועל, כנגד מי שחתום על ההמחאה או השטר, וכן כנגד מי שהסב את ההמחאה או השטר.

התנאים להגשת בקשה לביצוע שטר / המחאה

לצרכי הגשת תביעה לביצוע המחאה יש להגיש "טופס בקשה לביצוע שטרות והמחאות", באחת מלשכות ההוצאה לפועל.

לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

  • שטר / ההמחאה מקורי.
  • צילום של השטר / ההמחאה משני צדדיו.
  • פרטים אישיים של החייב, לרבות שמו המלא מקום מגורים, ומספר תעודת הזהות שלו.
  • במידה והזוכה מיוצג על ידי עורך דין, יש לצרף ייפוי כוח חתום.
  • פרטי חשבון בנק של מגיש השטר / ההמחאה. במידה והוא מיוצג על ידי עורך דין, פרטי החשבון של עורך דינו.
  • לצורך אישור הבקשה יש לשלם אגרה בסך 1.25% מהסכום הנתבע, ולא פחות מ 162 ₪, בקופת לשכת ההוצאה לפועל.

המצאת האזהרה לחייב

הבקשה עוברת לידיו של מנהל לשכת ההוצאה לפועל אשר אחראי על התיק. מנהל לשכת ההוצאה לפועל ממציא אזהרה לחייב בדבר הגשת הבקשה לביצוע שטר / המחאה ומיידע אותו שבפניו מספר אפשרויות:

  • לשלם את החוב תוך 30 יום מרגע קבלת האזהרה.
  • לבקש חקירת יכולת אשר תקבע האם באפשרותו לשלם את השטר.
  • להגיש בקשה לצו תשלומים על מנת לפרוס את החוב לתשלומים.

מלבד אפשרויות אלו, יכול החייב גם להגיש התנגדות לביצוע שטר, אם לטעמו קיימות סיבות שבגינן הוא אינו צריך לשלם את החוב. החייב יכול לטעון "טענת פרעתי" אם החוב כבר שולם על ידו.

אם החייב לא פעל בשום דרך במהלך כל התקופה שנקבעה באזהרה, רשאי הזוכה לנקוט בהליכים לגביית החוב לרבות הגשת בקשות עיקול שונות והגבלות על החייב.

מדוע חשוב להיוועץ עם עורך דין?

כפי שעולה מהמאמר, מדובר בהליך פרוצדורלי ומהותי, הן לגבי החייב והן לגבי הזוכה. לגבי החייב קיימת גם חשיבות למועד הגשת הבקשות השונות – שכן בחלוף המועד הקבוע באזהרה ניתן לבצע כנגדו הליכים שונים כגון, עיקולים והגבלות. לכן, מומלץ לפנות לסיוע עורך דין בעל ניסיון, הבקיא בהליכי הוצאה לפועל, על מנת שיוכל לתת לכם את השירות המקצועי הנכון ביותר עבורכם.

צרו קשר עם עורכת דין להוצאה לפועל ממשרדנו בירושלים או בתל אביב לקביעת פגישה וקבלת סיוע.

לביצוע שטר

:03-3724722

        055-9781688

 : [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top