Skip to content

ירושת נכס בישראל כאשר היורשים נמצאים בחו"ל

Avatar

James Cohen

ירושת נכס בישראל על ידי יורש אשר נמצא מחוץ לארץ – איך זה עובד? נניח שאמריקאי נפטר בארצות הברית וכולל נכס נדל"ן ישראלי בצוואתו; כיצד מקבלים היורשים את המקרקעין? כיצד ימוקם הנכס? איזה חוק של איזו ארץ חל במקרה הזה? על מה משפיעה צוואת הנפטר? משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש בפתח תקווה, מתמחה בדיני ירושה.
למשרד ניסיון רב במקרים בהם הנפטר, הירושה, או היורשים, אינם באותה הארץ. מאמר זה של עורך הדין ג'יימי כהן, יסביר את הליך ירושת נכסי מקרקעין בישראל על ידי יורשים אשר מתגוררים דרך קבע בחוץ לארץ.

מה הוא הבסיס החוקי של ירושת נכס בישראל בארה"ב?

ירושת נכס בישראלבארצות הברית אין חוק פדרלי המסדיר בעיות ירושה. לפיכך, כל תקנות הירושה בארצות הברית נקבעות על פי חוקי המדינה בארה"ב שיש לה סמכות לדון בעניין. לדוגמה, המדינה שבה היה מקום המגורים האחרון (מרכז חיים) של הנפטר, או המדינה שבה נמצאים נכסיו, תהיה המדינה בעלת סמכות השיפוט.

בארצות הברית כל מקרה ירושה יוחלט בהתאם לחוקי המדינה הרלוונטית בארה"ב. יחד עם זאת, ביחס לנכסי מקרקעין הנמצאים במדינה זרה (כגון נדל"ן בישראל) יש כלל מסוים שאליו לרוב מצייתים. כלל זה קובע כי הנכס עובר בירושה על פי חוקי המקום שבו ממוקם הנכס. ראוי להזכיר כי בהתייחסות לירושת נדל"ן מחוץ לארה"ב (כגון נכסי מקרקעין בישראל), פועלים על פי חוקי הירושה המקומיים בלי קשר לכתוב בצוואה או לקיומה של צוואה.

חוק של איזו מדינה תקף במקרה ירושת נכסי נדל"ן בחו"ל?

עיקרון כללי זה משקף את הכלל החל ברוב המדינות בארצות הברית ביחס לנכסי מקרקעין הנמצאים מחוץ למדינה הספציפית שבה היה מקום מגוריו האחרון של הנפטר. כלל זה מבוסס גם על עקרונות של המשפט הבינלאומי, אשר על פיהם שופטים נושאי ירושת נדל"ן.

העקרונות הנ"ל קובעים כי קרקע, או נכס מקרקעין, כפופים אך ורק לחוקי המדינה שבה נמצא הנכס הספציפי. עקב עקרון ריבונות המדינה, אין לחוקי מדינה אחרת הזכות להתערב. לפיכך, כל מה שנוגע לבעלות ולמימוש של המקרקעין, מוסדר על פי הדין המקומי במדינה בה ממוקם הנכס. רק הדין המקומי יכול לקבוע כיצד הבעלות מועברת ברכישה או ירושה, או כיצד אדם יהיה זכאי או חסר זכות לקבל נכס נדל"ן.

עקרונות כלליים אלו הם הכללים הקובעים בסוגיות הירושה. לסיכום, נכס מקרקעין הנמצא בישראל אשר בבעלותו של תושב ארצות הברית יירש בהתאם לחוק הירושה (1965) של ישראל. לא מיותר לציין כי גם מהצד השני, חוקי הירושה בישראל קובעים כי ירושה בישראל של נכסים בחו"ל היא על בסיס חוקי הירושה במקום בו נמצא הנכס.

צרו קשר עם משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש בפתח תקווה למידע משפטי ועזרה בנושאי ירושה ורכישת נדל"ן.

ירושת נכס בישראל בחוץ לארץ

ייעוץ משפטי http://lawoffice.org.il/: 03-3724722

          053-7471900

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, http://lawoffice.org.il/: office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top