Skip to content

ירושה על פי דין

Anat Levi

Anat Levi

ירושה על פי דין

ירושה על פי דין היא הדרך לחלוקת העיזבון בהיעדר צוואה

ירושה על פי דין (להלן: "העיזבון"), הינה ירושה המחולקת לפי הוראות הקבועות בחוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק"), לקרובים השונים של המוריש (להלן: "היורשים").

סעיף 2 לחוק קובע שהוראות החוק בעניין חלוקת העיזבון יחולו רק כאשר לא קיימת צוואה תקפה שנעשתה על ידי האדם שאת רכושו מחלקים (להלן: "המוריש"):

"הירושה היא על פי דין זולת במידה שהיא על פי צוואה".

ייתכן מצב שעל חלק מהעיזבון יחולו הוראות צוואה שנעשתה לגביו ועל חלק אחר בעיזבון שלא קיים לגביו צוואה יחולו הוראות החוק.

מי הם היורשים על פי דין?

סעיף 10 לחוק קובע מי הם היורשים השונים של המוריש:

 • מי שהיה במות המוריש בן-זוגו
 • ילדי המוריש וצאצאיהם (נכדים, נינים וכו')
 • הוריו של המוריש וצאצאיהם (אחים, אחיינים וכו')
 • הורי הוריו של המוריש וצאצאיהם (דודים, בני דודים וכו')

זכויות ירושה של ילדים מאומצים

כאשר אדם אומץ (להלן: "המאומץ") כדין (לפי חוק אימוץ ילדים בישראל או בהליך רשמי מחוץ לישראל), על ידי הורה מאמץ (להלן: "המאמץ") יחולו בעניינו הכללים הבאים:

 • המאומץ נחשב כילדו של המאמץ, הוא וצאצאיו יורשים את המאמץ
 • המאומץ וצאצאיו יורשים את קרובי המאמץ
 • המאמץ נחשב כהורה של המאומץ ויורש אותו
 • קרובי המאמץ יורשים את המאומץ

בנוסף לכך, למאומץ יש זכויות ירושה גם בקרב המשפחה הביולוגית (זאת בהיעדר צוואה):

 • המאומץ וצאצאיו יורשים את בני המשפחה הביולוגית
 • בני המשפחה הביולוגית אינם יורשים את המאומץ וצאצאיו

מעגלי הקרבה של היורשים (לא כולל בן זוג)

כעת נדון במעגלי הקרבה של היורשים והעקרונות לפיהם תתבצע חלוקת העיזבון במידה שאין למוריש בן זוג. בהמשך המאמר נדון כיצד תתבצע החלוקה כאשר למוריש יש בן זוג.

 • מעגל ראשון – ילדי המוריש וצאצאיהם
 • מעגל שני – הורי המוריש וצאצאיהם
 • מעגל שלישי – הורי הוריו של המוריש וצאצאיהם

עיקרון ראשון

בעת חלוקה, מעגל ראשון יקדם לשני ומעגל שני לשלישי

דוג': העיזבון כולל 100,000 ₪ , למוריש נשאר ילד והורה, הילד יקבל את כל הסכום וההורה לא יקבל דבר.

עיקרון שני

בתוך כל מעגל אדם קודם לצאצאיו,

דוג': עיזבון כולל 100,000 ₪, למוריש נשאר ילד ונכד, הילד יירש את מלוא הסכום והנכד לא יקבל דבר.

עיקרון שלישי

שוויון

החלוקה תתבצע בצורה שוויונית, (כיוון שאין כאן צוואה). השוויון מתבטא בכמה מישורים:

 • חלוקה בתוך כל מעגל בצורה שווה בלי הבדל בין המינים

דוג': העיזבון כולל 100,000 ₪, למוריש יש בן ובת, כל אחד יקבל 50,000 ₪

 • חלוקה תהיה שוויונית בין ילדים שנולדו במסגרת נישואין לכאלה שנולדו מחוץ למסגרת נישואין

עיקרון רביעי

עיקרון הנציגות

כאשר יורש נפטר לפני המוריש, ילדיו של היורש יכנסו לנעליו מכוח "עיקרון הנציגות",

דוג': משה (מוריש) לו בן יחיד בשם דוד (יורש), סכום העיזבון 100,000 ₪. דוד נפטר לפני משה, לדוד שני ילדים (שמעון ולוי), שמעון ולוי ירשו את מלוא הסכום וכל אחד יקבל 50,000 ₪.

בן זוג של מוריש בירושה על פי דין

לבן זוג של מוריש זכויות יתרות בירושה, על חלקו של בן הזוג בעיזבון המוריש נדון בהמשך המאמר. ראשית, אנו צריכים לדעת מי נחשב כבן זוג של מוריש? זאת בטרם נדון בזכויותיו. בן זוג הוא אדם המקיים את אחד התנאים הבאים:

 • אדם הנשוי למוריש בעת פטירת המוריש. המדובר בכל סוג נישואין כולל נישואין אזרחיים
 • ידועים בציבור: "איש ואשה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר" (סעיף 55 לחוק)
 • איש ואישה
 • חיו חיי משפחה
 • אינם נשואים זה לזה
 • בשעת מות המוריש אף אחד מהם לא נשוי לאדם אחר

נכון להיום סעיף 55 מאפשר רק לאיש ואישה להיכנס למסגרתו, הסעיף לא חל על זוגות חד מיניים.

חלוקה של ירושה על פי דין כאשר בן הזוג של המוריש ישנו

בתחילת המאמר ביארנו כיצד מתבצעת חלוקת העיזבון כאשר למוריש אין בן זוג, כעת נבאר כיצד מתבצעת החלוקה למעגלים השונים כאשר למוריש יש בן זוג, החלוקה תתבצע כדלהלן:

 • מיטלטלין

בן הזוג נוטל את כל המיטלטלין (כולל המכונית) שלפי המקובל (מבחן אובייקטיבי) ולפי הנסיבות (מבחן סובייקטיבי), שייכים למשק הבית המשותף.

על יתר הרכוש יחולו הכללים הבאים:

 • המוריש הותיר אחריו ילדים או צאצאיהם (נכדים, נינים וכו')

בן זוג – יורש 50% מהעיזבון והשאר יתחלק לפי כללי מעגלי הקרבה

 • המוריש הותיר אחריו הורים

בן הזוג – יורש 50% מהעיזבון והשאר יתחלק לפי כללי מעגלי הקרבה

 • המוריש הותיר אחריו אחים וצאצאיהם (אחיינים וכו')

בן הזוג – יורש 66% מהעיזבון והשאר יתחלק לפי כללי מעגלי הקרבה

 • המוריש הותיר אחריו הורי הורים (סבים)

בן הזוג – יורש 66% מהעיזבון והשאר יתחלק לפי כללי מעגלי הקרבה

 • המוריש לא הותיר אחריו אף אחד מהיורשים לעיל

בן הזוג – יורש 100% מן העיזבון

כאשר המוריש השאיר אחריו אחים או צאצאיהם או סבים, בן הזוג יירש בנוסף את דירת המגורים של בני הזוג (בהנחה שישנה) בהתקיים שני התנאים הבאים:

 • בני הזוג היו נשואים לפחות שלוש שנים
 • בני הזוג גרו בדירה בשעה שהמוריש נפטר

זכויות בן הזוג הנובעים מקשרי נישואין

זכויות של בן זוג מכוח קשרי נישואין (כגון: כתובה), ינוכו מהחלק לו זכאי בן הזוג מן העיזבון. הזכויות הבאות לא ינוכו מחלקו של בן הזוג בעיזבון אף שהן נובעות מקשר הנישואין:

 • הזכויות המגיעות לבן זוג מכוח "הסדר איזון משאבים"
 • זכויות המגיעות לבן זוג מכוח הסכם ממון
 • מה שהמוריש קיבל מבן הזוג לרגל הנישואין על מנת להחזירו עם פקיעת הנישואין

זכויותיו של יורש פסול ויורש שהסתלק

יורש הפסול מלרשת (גרם או ניסה לגרום בכוונה למות המוריש) או יורש שהסתלק מחלקו בעיזבון (שלא לטובת בן זוג/אח/ילד של המוריש), זכויותיו יתחלקו בין היורשים השונים לפי כללי מעגלי הקרבה.

זכות המדינה לרשת באין יורשים

כאשר למוריש אין כלל יורשים על פי מעגלי הקרבה, המדינה היא שתירש את העיזבון שלו. המדינה תשתמש ברכוש העיזבון לטובת הנושאים הבאים: חינוך, מדע, בריאות וסעד.

מעוניינים לערוך צוואה? להוציא בקשת צו ירושה או צו קיום צוואה? משרד כהן דקר פקס ברוש כאן לשירותכם

במשרד כהן דקר פקס ברוש, תיפגשו עורכי דין מומחים לדיני משפחה המוסמכים גם כמגשרים. עורכי הדין שלנו יעזרו לכם לנסח צוואה שתשקף את מלוא רצונותיכם וילוו אתכם בהליכים השונים עד להפקדתו. כמו כן עורכי הדין שלי יעזרו לכם בבקשות לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה ובהליכים הנלווים אליו.

הסכם גירושין

:03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top