Skip to content

יציאה מהארץ של בני זוג זרים – האם היא הכרחית עבור פתיחת תיק חיים משותפים?

Avatar

Tal Ofir

האם יציאה מהארץ של בני זוג זרים הכרחית כדי לפתוח תיק חיים משותפים ולהסדיר את מעמדם בישראל? פסק דין תקדימי של בית המשפט העליון ביטל נוהל של משרד הפנים שדרש זאת באופן גורף. עם זאת, דרישה או צורך לצאת מהארץ עשויים לעלות במקרים מסוימים. מה עושים במקרים אלה? על כך יסביר להלן עורך דין טל אופיר, מומחה לדיני הגירה לישראל ממשרדנו.

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בתחום הגירה לישראל. לעורכי הדין שלנו ניסיון מקצועי רב בייצוג וליווי של זוגות בהליכי הסדרת מעמד עבור בני זוג זרים, החל משלב פתיחת תיק חיים משותפים ועד להסדרת מעמד קבע.

הסבר כללי: הליך פתיחת תיק חיים משותפים

הסדרת חיים משותפים של זוגות נשואים ושל ידועים בציבור המורכבים מבני זוג ישראלים ומבני זוג זרים הינה הליך מורכב וממושך. בשלב הראשון, על בני הזוג לפתוח תיק חיים משותפים במשרד הפנים. נדרשת התייצבות של בני הזוג אם הם מצויים בישראל, והם נדרשים להציג מסמכים שוניםבנוסף, על בני הזוג להשיב על שאלות הנוגעות לרקע שלהם. לאחר מכן יעברו בני הזוג ראיון לבחינת כנות הקשר ביניהם. ככל שיעמדו בתנאי הנהלים שקבע משרד הפנים לגבי זוגות נשואים וזוגות ידועים בציבור, יוכלו בני הזוג הזרים להסדיר בהדרגה מעמד קבע בישראל. 

יציאה מהארץ של בני זוג זרים בהליכי הסדרת מעמד בישראליציאה מישראל לצורך פתיחת תיק חיים משותפים

בעבר, נהלי משרד הפנים דרשו יציאה מהארץ של בני הזוג הזרים לצורך בחינת כנות הקשר הזוגי. דרישה זו בוטלה בבג״צ סטמקה, הנחשב לאחד מפסקי הדין החשובים שניתנו בתחום דיני ההגירה לישראל. מאז נקבעו הנהלים שציינו לעיל, ובעקבותיהם משרד הפנים נדרש לשמוע את בני הזוג ולאפשר להם להציג ראיות המוכיחות את הקשר הזוגי ביניהם. ככלל, הדבר מתאפשר כיום גם כאשר בני הזוג הזרים נמצאים בארץ. 

חרף ביטול הנוהל שאפשר לדרוש באופן גורף יציאה של בני זוג זרים בעת בחינת בקשה להסדרת מעמד וכנות הקשר הזוגי, קיימים מקרים בהם דרישה כזו עשויה לעלות. למשל, במקרים בהם בני הזוג הזרים שוהים בישראל באופן בלתי חוקי. אם הוצא צו הרחקה נגד בני הזוג הזרים ולאחר מכן הוגשה בקשה להסדרת מעמדם, עשוי משרד הפנים לעמוד על יציאת בני הזוג הזרים מהארץ בטרם תיבחן הבקשה. עם זאת, החלטות מעין אלה ניתנות לערעור.

מקרים נוספים בהם יעלה צורך ביציאה מהארץ של בני הזוג הזרים

ייתכנו מצבים בהם אין בידי בני הזוג את מלוא המסמכים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה, ואז יהיה עליהם לצאת מהארץ כדי להשיגם. כך גם במקרים בהם בני הזוג מעוניינים להינשא בטרם הגשת הבקשה, הם יצטרכו ככלל לצאת מן הארץ לצורך עריכת טקס נישואים אזרחיים משותף. לאחר מכן, תידרש הזמנת בני הזוג הזרים לישראל לצורך פתיחת תיק חיים משותפים עבור הזוג.

כאן חשוב לציין כי למשרד הפנים קיימת סמכות לחרוג מהוראות הנוהל. בהתאם לכך, בהתקיים נסיבות חריגות, ניתן להגיש בקשה למשרד הפנים ולציין בה את הנסיבות אשר בגינן ראוי למנוע את יציאת בני הזוג הזרים מהארץ. לחלופין, ניתן להגיש בקשה לאשרה המאפשרת חזרה לישראל לאחר יציאה ממנה (אינטר ויזה).

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה לישראל

לסיכום, קיימים מקרים בהם עשויה להתבקש יציאה של בני זוג זרים מהארץ במסגרת פתיחת בקשה לתיק חיים משותפים לצורך הסדרת מעמד בישראל. במקרים מעין אלה, ניתן לערער על ההחלטה, או לחלופין להגיש בקשה מיוחדת למשרד הפנים לחריגה מהנהלים או לאינטר ויזה. אם הנכם זקוקים לסיוע בנושא, או שיש לכם שאלות נוספות, תוכלו ליצור קשר עמנו ועורך דין ממשרדנו ישמח לעזור. משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, מתמחה בדיני הגירה ובהסדרת מעמד בני זוג זרים בישראל.

הקורונה כניסת תיירים לישראל

03-3724722

055-9781688

: office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top