Skip to content

ילד שנולד מחוץ לצרפת

Rachel Amselem Aouate

Rachel Amselem Aouate

בכתבה זו נדון בצעדים שיש לנקוט כדי לקבל הכרה באזרחות הצרפתית של ילדכם, שנולד מחוץ לצרפת. לפי סעיף 18 של הקוד האזרחי, "ילד צרפתי הוא ילד שלפחות אחד מהוריו הוא צרפתי". הדבר אומר, שילד שנולד מחוץ לצרפת להורה צרפתי – הוא צרפתי. עם זאת, על רשויות החוק לקבל מידע על לידה זו כדי להכיר באזרחותו הצרפתית של הילד מכוח קשר הורות. לפיכך, על ההורה להצהיר או לרשום את הלידה בקונסוליה של המדינה שבה נולד הילד במחלקת המעמד האזרחי.

  1. פרטים לגבי הגשת ההצהרה לקבלת אזרחות צרפת

מתי?

ילד שנולד מחוץ לצרפת

ניתן להצהיר על ילד שנולד מחוץ לצרפת להורה בעל אזרחות צרפתית במחלקת המעמד האזרחי של הקונסוליה הצרפתית עד 30 יום לאחר לידתו. הצהרה זו ניתנת בנוסף להצהרה לשירותי המעמד האזרחי של מדינת הלידה. מכאן שהילד נרשם פעם בשירותי המעמד האזרחי המקומיים ופעם נוספת בקונסוליה הצרפתית                                                                             שמנפיקה את תעודת הלידה.

על ידי מי?

ההצהרה ניתנת על ידי אחד ההורים או שניהם, על ידי הרופא או המיילדת שביצעה את הלידה או כל אדם בוגר שנכח בלידה.

איך?

על ההורים לספק מסמכים שכוללים את האישורים המעידים על הלידה ועל ההורות, שהונפקו על ידי בית החולים והרשויות בישראל, כמו גם מסמכים שמוכיחים את אזרחותו הצרפתית של ההורה הצרפתי.

  1. העתק תעודת לידה

כאשר הלידה מוכרת בארץ הלידה וההורים מחליטים להכיר באזרחות הצרפתית של ילדם שנולד מחוץ לצרפת, עליהם לבצע רישום של הילד במרשם האוכלוסין של צרפת. ניתן לבצע רישום זה בכל עת. ילד בוגר רשאי לבצע את הפרוצדורה בעצמו מול השירות הקונסולרי של צרפת. תעודת הלידה שמונפקת על יד משרד הפנים הישראלי נושאת חותמת אפוסטיל של משרד החוץ הצרפתי. הזמן שנדרש לקבלת הרישום ועותק תעודת הלידה הוא שלושה חודשים בממוצע. לאחר הליך זה – הילד מקבל עותקים של תעודת הלידה שלו, הוא רשום במרשמים הקונסולריים ובספר הרשומות המשפחתי של הוריו. לאחר מכן, ניתן לבקש, בכל עת, העתק של תעודת הלידה משירות המעמד האזרחי המרכזי של משרד האיחוד לענייני חוץ או מהקונסוליה הצרפתית.

  1. הכרה

במקרה שההורים אינם נשואים, ההורה הצרפתי יכולים להכיר בילד בקונסוליה הצרפתית. לאחר מכן, הילד ירשם בספר הרשומות המשפחתי של הוריו ובמרשם הקונסולרי. המצב המשפחתי של ההורים (היותם נשואים או גרושים או ללא קשר משפחתי) אינו בעל השפעה על אזרחות הילדים ועל רישומה בשירותי המעמד האזרחי. לאחר הכרת הילד כאזרח צרפתי, רישומו במרשם הקונסולרי או בספר הרשומות המשפחתי אינו שונה מילד שנולד להורים נשואים.

משרד כהן, דקר, פקס & ברוש מתמחה בנושאי הגירה ובעל ניסיון רב בליווי לקוחות בתהליך קבלת האזרחות. משרדנו עומד לרשותכם בכל הקשור לבניית התיק, להגשת המסמכים ובכל צעד הכרחי אחר בלי שתתייגעו בהליכים הבירוקרטיים.נשמח לשתף אתכם בניסיוננו ובמומחיותנו. צרו איתנו קשר – נוכל להיפגש במשרדינו בירושלים או בתל אביב על פי העדפותיכם או להעניק ייעוץ טלפוני / באמצעות סקייפ או זום.

ילד שנולד מחוץ לצרפת

: 03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top