Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

ייפוי כוח מתמשך – המסמך שמאפשר לקבל החלטות על העתיד שלכם

Anat Levi

Jacqueline Marie

תודה על אמינות ונאמנות וחיפוש הצדק והטוב בעולם!

בשנת 2017 נכנס לתוקפו תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 (להלן: "החוק"). תיקון זה בחוק, מאפשר לאדם לערוך מסמך בשם "ייפוי כוח מתמשך"

ייפוי כוח מתמשך בישראל

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך, הינו מסמך המאפשר לאדם (להלן: "הממנה") למנות אדם אחר (להלן: "מיופה כוח" ו/או "ממונה") לקבל החלטות עבורו, במידה ויאבד את יכולתו לעשות כן.

מטרת התיקון לחוק להרחיב את האוטונומיה של האדם הפרטי לקבל החלטות הנוגעות אליו במקרה של איבוד יכולת גופנית/נפשית (להלן: "איבוד יכולת"). החוק אף מעודד אותו לקבוע מה יעשה בו וברכושו במידה ויאבד את יכולתו לקבל החלטות, על ידי עריכת ייפוי כוח מתמשך.

יתרונותיו של ייפוי כוח מתמשך

לעריכת ייפוי כוח מתמשך יתרונות רבים כמפורט להלן:

 • מימוש רצונו של הממנה

מאפשר לממנה לקבוע מי יטפל וכיצד יטופלו ענייניו השונים, היה ויאבד את יכולתו לקבל החלטות.

 • הסדרת מצבי ביניים, בין איבוד יכולת לקבל החלטות לאובדן הכשירות המשפטית

איבוד יכולת לקבל החלטות אין משמעו אובדן "כשירות משפטית" המחייב מינוי אפוטרופוס. ייפוי כוח מתמשך, נותן מענה לאותם מצבי ביניים שבין אובדן היכולת לאובדן כשירות משפטית, ומאפשר להסדיר מצבי ביניים אלו מבעוד מועד.

 • הליך קצר ופשוט

ייפוי כוח מתמשך, אינו דורש אישור של בית משפט בכדי להיכנס תוקף (בניגוד למינוי אפוטרופוס המחייב דיון בבית המשפט). לאחר החתימה, ייפוי הכוח יופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי וייכנס לתוקף בשעת הצורך. עקב כך ההליך הינו  קצר ופשוט יחסית.

 • מניעת סכסוכים משפחתיים

מכיוון שהממנה כבר קבע בעצמו מבעוד מועד, מי יטפל בו וכיצד יטופלו ענייניו השונים, נמנעים אותם סכסוכים בתוך המשפחה על נושאים אלו.

הנושאים הכלולים בייפוי כוח מתמשך

בייפוי כוח מתמשך, לממנה שיקול דעת להחליט אילו מבין העניינים הבאים הוא רוצה שיכללו בו. העניינים האפשריים מפורטים בסעיף 32ב(ב) לחוק:

 • עניינים אישיים

מגורים, תעסוקה וכו'

 • עניינים רכושיים

ניהול נכסים, ניהול חשבונות בנק וכו'

 • עניינים רפואיים

סוג המטפל, צורת הטיפול וכו'

לאחר שהממנה החליט אילו עניינים יכללו בייפוי כוח מתמשך, כיצד הוא מסדיר אותם בפועל במסמך ייפוי כוח מתמשך, גם כאן עומדות לממנה כמה אפשרויות, כמפורט להלן:

 • מינוי מיופה כוח

הממנה יכול למנות מיופה כוח אחד או כמה מיופי כוח לעניינים השונים, ניתן אף למנות כמה מיופי כוח באותו עניין. במקרה שמונו כמה מיופי כוח, הממנה יסדיר את חלוקת הסמכויות ביניהם.

 • מתן הנחיות מקדימות

הממנה יכול לתת למיופה כוח הנחיות מקדימות כיצד עליו להפעיל את סמכויותיו.

"ממנה רשאי לתת בייפוי כוח מתמשך הנחיות מקדימות למיופה הכוח, שבהן יפרט את רצונו לגבי החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי מיופה הכוח בעניינים הנכללים בייפוי הכוח"  (סעיף 32לא לחוק).

 • מינוי אדם "מיודע"

ממנה יכול לקבוע שמיופה כוח ידווח לאדם/מספר אנשים/אפוטרופוס הכללי על פעולותיו, וכך ניתן יהיה לפקח עליו שהוא מבצע את מלאכתו נאמנה.

"ממנה יציין בייפוי הכוח המתמשך אדם אחד או יותר, שיהיה על מיופה הכוח לדווח להם על החלטות או פעולות בנושאים המנויים בייפוי הכוח" (סעיף 32טז לחוק).

מי רשאי להיות "ממנה" בייפוי כוח מתמשך?

על מנת שאדם יערוך ייפוי כוח מתמשך בנוגע אליו עליו לעמוד בשני תנאים מצטברים (סעיף 32ב לחוק) המפורטים להלן:

 • בגיר (מעל גיל 18).
 • בעל כשירות – "מי שמסוגל להבין את המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך, מטרותיו ותוצאותיו".

מי רשאי להתמנות ל"מיופה כוח" בייפוי כוח מתמשך?

על מנת שאדם ימונה כמיופה כוח, עליו לעמוד בכמה תנאים מצטברים (סעיף 32ג לחוק) כמפורט להלן:

 • בגיר (מעל 18).
 • יחיד (לא תאגיד).
 • "לא מונה לו אפוטרופוס ולא נכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך בעניינו, כל עוד המינוי כאמור בתוקף".

חובותיו של מיופה הכוח כלפי הממנה

ישנם מספר עקרונות מנחים על פיהם יפעל מיופה כוח, כאשר הוא מפעיל את הסמכויות שניתנו לו, כמפורט להלן:

 • ינהג בתום לב, שקידה, מיומנות ומסירות לשמירת טובתו של הממנה.
 • ישמור על כבודו של הממנה, וישתף אותו בהחלטות עד כמה שניתן.
 • שמירה על פרטיות הממנה.

מתי ייכנס ייפוי כוח מתמשך לתוקף?

ישנם שני מועדים אפשריים בהם ייכנס ייפוי כוח מתמשך לתוקף (סעיף 32יט לחוק), כמפורט להלן:

 • מהרגע שהממנה אינו מסוגל עוד להבין/לקבל החלטות באותו עניין בו ניתן ייפוי הכוח המתמשך.
 • הממנה עצמו, יכול לקבוע בייפוי הכוח המתמשך מהו אותו הרגע בו יקבע שהוא לא מסוגל לקבל החלטות באותו עניין.

מיופה הכוח יודיע לאדם המיודע (אם ישנו כזה), ולאחר מכן לאפוטרופוס הכללי על התקיימות התנאים לכניסה לתוקף, האפוטרופוס הכללי יאשר את כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך.

פקיעת תוקפו של ייפוי כוח מתמשך

תוקפו של ייפוי כוח מתמשך יפקע, בהתקיים אחת העילות המפורטות בסעיף 32כב לחוק:

 • הממנה קבע תנאי לפקיעתו, והתנאי התקיים.
 • פטירת הממנה או מיופה הכוח.
 • תנאי הכשירות במיופה הכוח הפסיקו להתקיים (כפי שפירטנו לעיל).
 • "מיופה הכוח מונה בשל היותו בעל מקצוע כדי שיפעיל את כישוריו המקצועיים ורישיונו נשלל".
 • "מיופה הכוח הודיע בכתב לממנה כי הוא אינו מעוניין לשמש מיופה כוח".
 • לא התקיימו תנאי הכשירות בממנה (כפי שפירטנו לעיל) בעת עריכת ייפוי הכוח המתמשך.
 • " מיופה הכוח היה בן זוגו של הממנה וקשר הנישואין פקע לאחר מתן ייפוי הכוח המתמשך, אלא אם כן צוין במפורש אחרת בייפוי הכוח".

ייפוי כוח מתמשך ייערך אצל עורך דין שהוכשר לכך

רק עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת אצל האפוטרופוס הכללי, יהיה רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך. בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך, יסביר עורך הדין לממנה את הדברים הבאים:

 • המשמעויות המשפטיות של ייפוי כוח מתמשך.
 • החלופות השונות לייפוי כוח מתמשך (הנחיות מקדימות לאפוטרופוס, הנחיות רפואיות מקדימות, מסמך הבעת רצון)
 • עניינים שניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך, לרבות הנחיות מקדמיות, מינוי אנשים מיודעים, מועד כניסה לתוקף.

עורך הדין יאשר בייפוי הכוח המתמשך, שהממנה חתם עליו בהסכמה חופשית ומרצון תוך הבנת משמעויותיו ותוצאותיו (סעיף 32יד(ה).

מעוניינים לערוך ייפוי כוח מתמשך? משרדנו כאן לשירותכם

במשרדנו תפגשו עורכי דין מומחים לדיני משפחה, המוסמכים על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפוי כוח מתמשך. עורכי הדין שלנו יטפלו בבקשתכם וילוו אתכם לאורך כל התהליך הדרוש לעניין.

:03-3724722

       055-9781688

 [email protected]

 

צרו קשר

 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top