Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

חיובים בהליך חדלות פרעון

Nechama Ovadia
Nechama Ovadia

Dan Kash

טיפול מהיר ויעיל בבקשות שהגשתי כל זאת תוך סבר פנים יפות ואוירה נעימה.

החייב נתקל במספר חיובים בהליך חדלות פרעון, אשר מוטלים על ידי הגורמים הרשמיים המנהלים את ההליך. שיתוף הפעולה של החייב ותום לבו מהווים נדבך חשוב ביותר, ככל שההליך מתקדם לקראת קבלת ההפטר המיוחל. המחוקק דורש מספר חיובים אשר על החייב לעמוד בהם, כדי להביא לסיומו של ההליך. במאמר זה, נפרט אילו חיובים בהליך חדלות פרעון מוטלים על החייב ומה השלכותיהם על המשך ההליך.

חיובים בהליך חדלות פרעון

כתב התחייבות

תחילתו של הליך חדלות הפרעון הינו בהגשת בקשה למתן צו כינוס והכרזת החייב כפושט רגל. הכונס הרשמי מגיש את עמדתו לבקשה והבקשה עוברת לאישורו של בית המשפט. על מנת שבית המשפט יאשר את בקשת החייב, על החייב לחתום על כתב ההתחייבות שבמסגרתו מתחייב הוא לקבל על עצמו, בין היתר, את ההוראות הבאות:

  • לעדכן בכל שינוי בפרטיו האישיים ובמצבו הכלכלי.
  • לעמוד בצו התשלומים.
  • לעמוד בהגבלות השונות הקבועות בחוק.
  • להתחייב שלא ליצור חובות נוספים.
  • להיות מעוכב ביציאה מן הארץ.
  • להתייצב לחקירה אצל המנהל המיוחד.

במידה והחייב מפר את אחת ההוראות הקבועות בכתב ההתחייבות, הפרה זו עלולה לסכל את קיומו של ההליך. לעיתים החייב מסתכן אף בתביעות משפטיות כנגדו.

דוחות תקופתיים

אחד מחובות החייב בהליך חדלות פרעון הוא לעדכן בדבר מצבו הכלכלי. החייב נדרש להגיש למנהל המיוחד מידי חודשיים דוח מפורט על כל הכנסה והוצאה שלו ושל בני ביתו בחודשיים הרלוונטיים לדו"ח.

חיוב זה הינו מעיקרי ההליך. בהתאם לדוחות אלו בוחן המנהל המיוחד האם החייב ממצה את פוטנציאל השתכרותו ונוהג בצניעות בהוצאותיו כיאה לאדם המצוי בהליך פשיטת רגל. כך נבחן תום ליבו של החייב ומידת מחויבותו להליך חדלות פרעון לצורך הסדרת חובותיו. באופן זה גם נקבעת יכולתו הכלכלית האמיתית של החייב ועל בסיסה נבנית תוכנית פירעון בסיום ההליך.

הפרת חובה עיקרית זו עלולה להביא לסיומו של ההליך.

צו תשלומים

החייב בהליך פרעון נדרש לעמוד בצו תשלומים שנקבע על ידי הכונס הרשמי ואושר על ידי בית המשפט. זאת, בהתאם ליכולתו הכלכלית כפי שהיא מוצהרת בבקשת החייב למתן צו כינוס ולהכרזתו כפושט רגל.

על החייב לשלם מידי חודש את צו התשלומים לקופת הכינוס אשר מתחלקת בין הנושים בסיום ההליך.

אי עמידה בצו תשלומים במועדו וכסדרו עלולה להביא לביטולו של ההליך.

גובה צו התשלומים נקבע בהתאם להכנסות והוצאות החייב ובני משפחתו המתגוררים עימו, לפי הדוחות התקופתיים. ואולם, חייב אשר אינו מממש את פוטנציאל השתכרותו – לדוגמה חייב שאינו עובד ללא סיבה מוצדקת – הכנסתו תחושב לפי ההכנסה שהיה יכול להרוויח בהתאם למידת השכלתו, ניסיונו וכישוריו המקצועיים. כמו כן, הוצאות מופרזות אינן נלקחות בחשבון הוצאותיו של החייב לצורך קביעת צו התשלומים התואם את יכולתו הכלכלית של החייב.

את צו התשלומים החודשי משלם החייב באמצעות הפקדת הסכום בבנק מזרחי טפחות או בבנק הדואר. ניתן לשלם אף באמצעות כרטיס אשראי באתר משרד המשפטים.

במידה והחייב לא מצליח לעמוד בתשלום החודשי שנקבע לו, או שקיים שינוי ביכולת ההשתכרות שלו, הוא רשאי לפנות בבקשה לבית משפט להפחתת התשלום החודשי לסכום אשר יוכל לעמוד בו. באותו אופן יכול גם המנהל המיוחד לפנות בבקשה להגדלת התשלום החודשי לחייב אם ראה שצו התשלומים שנקבע לו הינו נמוך ביחס ליכולתו האמיתית של החייב.

בקשות אלו מועברות לקבלת עמדת הצד שכנגד (במידה והבקשה מוגשת על ידי החייב היא תועבר לקבלת עמדת מנהל המיוחד ו/או הכונס הרשמי וכן להיפך) ולאחר מכן ניתנת החלטת בית המשפט בעניין.

חיובים בהליך חדלות פרעון – עזרת עו"ד

עמידתו של החייב בחובות המוטלים עליו הינה חיונית להצלחת הליך חדלות פרעון ולקבלת ההפטר המיוחל. מאידך, אי עמידה בחיוביו תביא בהכרח לסיומו של ההליך. אם אתם מעוניינים להיכנס להליך, חשוב שעורך דין המומחה בתחום ילווה אתכם וייתן לכם הסבר מפורט על הזכויות והחובות שלכם. אם אתם נמצאים בעיצומו של ההליך ואינכם מצליחים לעמוד בחיובים אלו, חשוב שתקבלו ייצוג מתאים שיעזור לכם לסלק את מחדליכם, לפני שיהיה מאוחר, ולחזור לדרך הישר אשר תביא אתכם לסיום ההליך ולפתיחת חיים חדשים.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top