דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

זכויות חולה במחלה קשה במקום העבודה

Michael Decker

חולה במחלה קשה במקום העבודה – האם מותר לפטרו? במידה והמחלה פוגעת ביכולתו של עובד לעבוד כפי שהיה יכול בטרם המחלה, האם באפשרות המעסיק לפטר עובד חולה? משרד עורכי הדין שלנו, מתמחה בנושא דיני תעסוקה. בעבר הסברנו באתר זה בנושא דיני עבודה הנוגעים לימי מחלה. הזכרנו גם שבמידה ועובד מתפטר עקב מחלתו או מחלת בן משפחה, הוא זכאי לפיצויי פיטורין. במאמר זה, עורך הדין מיכאל דקר יסביר מה הן הזכויות של חולה סרטן או מחלה קשה אחרת, וחובות המעסיק.

זכויות חולה במחלה קשה במקום העבודה

אלו חוקים שומרים על זכויות חולה במחלה קשה במקום העבודה?

החוק העיקרי הרלוונטי לנושא זה הוא חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 1998. חוק זה חל רק על מעסיקים אשר מעסיקים למעלה מ- 25 עובדים. עסקים קטנים ומשפחתיים פטורים מהוראות החוק, שכן במקרה זה מתבצע איזון אשר קובע כי הפגיעה בעסק ורווחיו חמורה מהפגיעה בזכויות החולה. עקב כך, עסקים קטנים אינם נדרשים להתאים את התפקיד לחולה במחלה קשה, אך גם אינם יכולים לפטרו בזמן ימי המחלה.

חוק השוויון קובע שכל אימת שקיים קשר בין המחלה לבין הרצון של המעסיק לפטר את העובד החולה, לא יוכל המעסיק לפטר את העובד בנסיבות אלו. במידה ויפוטר העובד ויפנה לבית הדין לעבודה, נטל ההוכחה ולפיו לא פוטר העובד בשל מחלתו יהיה מוטל על המעסיק.

מה הן חובות המעסיק כלפי חולה במחלה קשה במקום העבודה?

המעסיק נדרש להתאים את משרתו ואת הגדרת התפקיד של העובד שלקה במחלת הסרטן למוגבלויות של העובד בשל נסיבות המחלה. זאת, כמובן, במידה ומתאפשר לעשות כן מבחינה פראקטית. המבחנים להתאמת התפקיד למוגבלויות נקבעו בפסיקה ובחקיקה הישראלית.

פסיקת דיני עבודה בישראל בנושא חולים קשים בעבודה:

בתיק עב (נצרת) 1732/04 דה-קסטרו דקל יצחק נ׳ מ.ב.א הזורע, נקבע כי לא הוכיח המעסיק שהוא ניסה באמת ובתמים למצוא לעובד שלקה במחלת הסרטן תפקיד חילופי אשר יתאים לנסיבות מחלתו, ובהתאם למגבלות העבודה כפי שקבע הרופא של העובד.

בהלכת דה קסטרו נקבע על ידי השופט שעל המעסיק להשיב את העובד לעבודתו, ושעליו לשלם לעובד על כל החודשים שבהם הוא לא עבד בהתאם למשרה שהרופא קבע שהוא יכול היה לעבוד. בנוסף נדרש המעסיק לשלם לעובד פיצוי סטטוטורי והרתעתי, ללא הוכחת נזק, בסך 50,000 ש״ח. וכל זאת לאור הוראות חוק השוויון.

חולה קשה וימי מחלה:

מעסיק אינו יכול בשום מקרה לפטר עובד בזמן שהוא מממש את ימי מחלתו. הדבר תקף גם למעסיק שחוק שוויון הזדמנויות בעבודה אינו חל עליו. כמו כן, הדבר חל על כל מחלה, בין אם "קלה" או קשה.

בהתאם לחוק דמי מחלה, 1967, כל עובד צובר 1.5 ימי מחלה עבור כל חודש עבודה. עובד יכול לצבור תקופה מקסימאלית של 90 ימי מחלה סה״כ, ועל המעסיק לשלם לעובד שלא מימש את ימי המחלה הנ״ל.

פיטורין לאחר העדרות עקב מחלה

בסע"ש 16442-12-12 אורן די ולנסה נ' ויסוניק בע"מ נפסקו לטובת העובד פיצויים בגובה 10 משכורות. הסיבה? הוכח שסיבת הפיטורים הייתה היעדרות ממושכת של העובד מחמת מחלתו. כבוד הדיין פסק כי "נכון הוא כי העובד סיים לנצל את ימי המחלה להם היה זכאי, ובנסיבות אלה ניתן לפטרו על פי החוק. אולם, כאשר מעסיק מפעיל את היכולת לפטר עובד, עליו לעשות כן בתום לב ומתוך שיקולים רלוונטיים. פיטורים שנעשים בחוסר תום לב ועקב מניעים פסולים, ייחשבו כפיטורים שלא כדין".

פסק דין זה הנו דוגמא מוחשית לתקדימים אשר נקבעו בעבר. פיטורים בתקופת מחלה חייבים להיות משיקולים ענייניים בקשורים לתפקוד העובד במקום עבודתו, ולא מחמת היעדרות עקב מחלה. בנוסף, כאמור לעיל, יש לזכור כי עסקים גדולים חייבים להתאים את התפקיד לעובד חולה. במידה ויתברר בבית הדין לעבודה כי העובד פוטר עקב מחלתו, גם אם המעסיק יטען אחרת, העובד יהיה זכאי לפיצויים.

התפטרות שדינה כפיטורין עקב מחלה

כאמור במאמר המקושר לעיל, עובד חולה רשאי להתפטר ממקום עבודתו, ולקבל פיצויי פיטורין מלאים. לקבלת הפיצויים על העובד להוכיח שהרעת התנאים במקום העבודה שלו הם כתוצאה ממחלתו, בהתאם לסעיף 6 לחוק פיצויי פיטורין, 1963.

צרו קשר לקביעת פגישה – עורך דין תעסוקה

במידה וזכויותיכם במקום העבודה נפגעו עקב מחלה, או שפוטרתם ללא פיצויים, או שיש לכם שאלות בנושא, נשמח לעזור. משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בדיני עבודה בישראל. התקשרו כדי לקבוע פגישה בסניף משרדנו בירושלים או בתל אביב.


 

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה