Skip to content

חוב מזונות בהוצאה לפועל

אודליה משולמי

אודליה משולמי

חייב שאינו רוצה לשלם חוב מזונות, אפשר לאלצו במסלול מיוחד של הוצאה לפועל. כל נושה אשר יש פסק דין לטובתו המורה לחייב לשלם לו מזונות והחייב לא עומד בחיוב זה, רשאי לממש את פסק הדין לתשלום חוב המזונות במסלול המיועד לכך בלשכת ההוצאה לפועל. עורכת דין אודליה משולמי, ממשרד עורכי דין בירושלים – כהן, דקר, פקס, ברוש – תסביר במאמר זה בקצרה על אופן מימוש פסק הדין למזונות בהוצאה לפועל ואופן ניהול ההליך.

כיצד מגישים תביעת מזונות בהוצאה לפועל?

חוב מזונות בהוצאה לפועל זוכה אשר קיים לטובתו פסק דין למזונות והחייב לא עומד בקיומו של פסק הדין, רשאי לפנות לאחת מלשכות ההוצאה לפועל ולפתוח תיק לצורך גביית החוב, בצירוף המסמכים הבאים:

  • העתק כתב התביעה חתום ומאושר על ידי בית משפט.
  • פסק דין למזונות מקורי, או עותק נאמן למקור.
  • ככל וקיימות הוצאות כספיות נוספות הקשורות לפסק הדין ואשר לא צוינו בו, רשאי הזוכה לצרף קבלות להוכחת ההוצאות הנתבעות.
  • העתק צילום תעודת הזהות של הזוכה לרבות צילום הספח.
  • במידה והזוכה מקבל או קיבל דמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי, הוא חייב לצרף אישורים לסכומים אשר קיבל ולציין מהם ההפרשים הנתבעים כעת.

ההליכים בהוצאה לפועל

לאחר הגשת תביעת המזונות בהוצאה לפועל, בקשת הזוכה למימוש פסק הדין מועברת לעיון רשם ההוצאה לפועל, אשר בסמכותו לפעול ולבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך גביית החוב. רשם ההוצאה לפועל שולח אזהרה לחייב ובה נדרש מהחייב לשלם את חוב המזונות או לבקש לעבור חקירת יכולת או להכריז עליו כחייב כמוגבל באמצעים, וזאת תוך 20 יום. ככל שהחייב לא נקט באחת הפעולות המצויינות באזהרה והמועד המצויין באזהרה חלף, רשאי רשם ההוצאה לפועל לפעול באחת מהדרכים הבאות:

  • עיקול כספים שבבעלות החייב
  • עיקול נכסי החייב אצל צד ג'
  • אם החוב עולה על סך של 50,000 ש"ח ניתן לעקל מקרקעין אשר בבעלות החייב
  • עיקול משכורת
  • עיקול רכב פרטי של החייב

לאחר הטלת עיקולים אלו ובחלוף 30 יום מיום הטלת העיקול, ככל שמתברר כי קיימים כספים השייכים לחייב, בסמכות רשם ההוצאה לפועל להורות על מימוש הכספים השייכים לחייב ולהעבירם לתיק המזונות, עד לגובה חוב המזונות המלא.

כמו כן, באפשרותו של הזוכה לבקש מרשם ההוצאה לפועל כי יוציא תחת ידו צו למסירת מידע אודות נכסים, כספים, הוצאות והכנסות של החייב, וכל מידע אחר שיכול לשפוך אור על יכולתו הכלכלית האמתית של החייב. קבלת מידע אודות כתובתו של החייב אינה דורשת את אישור הרשם.

במסגרת הליכים אלו רשאי החייב לטעון טענת "פרעתי" ובנוסף להגיש "בקשה לעיכוב הליכים" ואף לבקש לקבוע דיון בעניין בקשותיו טרם הטלת העיקולים.

פנו אלינו לקבלת סיוע בניהול תיק מזונות בהוצאה לפועל

קיימות הוראות חוק ותקנות ספציפיות הנוגעות לניהול תיק מזונות בהוצאה לפועל. בין היתר קיימים טפסים ייחודיים לכל בקשה ופעמים אף נדרש תצהיר חתום ומאומת בפני עורך דין. אם אתם זוכים המעוניינים לגבות את חובכם או חייבים המעוניינים להתגונן מפני הליך גביה, פנו אל משרד עורכי דין הוצאה לפועל כהן, דקר, פקס, ברוש בפתח תקווה או בירושלים לקבלת ייעוץ וליווי משפטי.

הפטר בהוצאה לפועל

:03-3724722

        055-9781688

 :office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top