Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

חובת תום לב בהליך חדלות פרעון

Nechama Ovadia
Nechama Ovadia

Libi Portnov

אומנם באיחור אך עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא... אז רציתי להגיד תודה לנחמה האלופה מהמשרד שלכם שליוותה תמכה ולחמה את מלחמותינו ובפה מלא ניתן להגיד "ניצחנו"
ממליצה בחום , בכל נושא שקשור ברשויות לצערי חוויתי את זה על בשרי ללא עו"ד טוב אין סיכוי להתמודד ... בקיצור לתודה לצוות של אלופים נחמה ומיכאל תודה רבה.

חובת תום לב – מושג משפטי הנוגע לכל ענפי המשפט השונים. החובה לנהוג בתום לב מחייבת את כלל הגורמים המעורבים בהליך חדלות הפרעון ואת החייב בפרט. למושג זה השלכות רבות על אופן התנהלות ההליך, לכן אם אתם שוקלים להכנס להליך חדלות פרעון או אתם כבר נמצאים בעיצומו של ההליך, המאמר הזה הוא בדיוק עבורכם.

חובת תום לב בהליך חדלות פרעון

עמידה בחובת תום הלב:

חייב אשר מבקש לקבל הפטר בהליך חדלות פרעון נדרש לנהוג בתום לב מרגע יצירת החובות ועד לסיום ההליך. המושג תום לב הוא מושג כולל המחייב התנהגות "נקייה" וגילוי לב אמיתי וכנה של החייב בנוגע ליצירת החובות ולדרישות ההליך, כלפי כלל הגורמים הנוגעים להליך (הנושים, בעלי התפקיד ובית המשפט). נטל ההוכחה לעמידתו של החייב בחובת תום הלב מוטל על כתפיי החייב. החייב נדרש להוכיח שהתנהגותו היא תמת הלב באמצעות מסמכים, דיווחים ותצהירים המאשרים שיצירת החובות הייתה בתום לב ללא כוונה להונות את נושיו ולפעול בגילוי המירבי בנוגע למצבו הכלכלי.

לסוגייה זו יש השלכות רבות על תוצאות ההליך, שכן במידה ובית המשפט משתכנע כי התנהגות החייב במהלך ההליך הייתה תמת לב, הדבר יהווה שיקול כבד משקל שיסייע לאשר את בקשת החייב ולהכריז עליו כפושט רגל. תום לב מהווה גם שיקול למתן ההפטר בסוף ההליך, בכפוף לקיום התנאים שיקבעו על ידי בית המשפט. לעומת זאת במידה והחייב לא עמד בנטל להוכחת התנהגות תמת הלב, בקשתו עלולה להדחות.

שיקולי בית המשפט בבחינת סוגיית חובת תום לב:

חובת תום הלב נבחנת על פני שני מישורים, האחד, שלב יצירת החובות, בית המשפט בוחן האם יצירת חובות היו מתוך כוונה רעה. לדוגמא: בעת יצירת החובות החייב ביצע פעולות הונאה, העביר שיקים לאנשים חיצוניים בידיעה שהם יחזרו בשל מצבו הכלכלי, באופן שיטתי נמנע מביצוע פסק דין וכדומה.

השני, התנהלות והתנהגות החייב במהלך הליך חדלות הפרעון, מראשיתו ובמהלכו. לדוגמא: בית המשפט בוחן את שיתוף הפעולה של החייב, רמת החיים של החייב במהלך תקופת ההליך, עמידה בצו התשלומים והגשת הדוחות, רמת השקיפות וגילוי המידע מצד החייב.

מישורים אלו נבדקים ונבחנים על ידי בית המשפט ועל סמך זה קובעים האם החייב עומד בחובת תום הלב, אם לאו. במסגרת הדיון בבקשה בית המשפט בוחן כל מקרה לגופו ובסיומו קובע האם לאשר את הבקשה להכרזת החייב כפושט רגל או לדחותה.

ההבדל בחובת תום הלב בבקשת חייב לעומת בקשה נושה

ישנה חשיבות רבה לאופן כניסת החייב להליך זה לצורך בחינת תום הלב. כאשר חייב מבקש מיוזמתו להכריז עליו כפושט רגל זוהי פנייה לקבל הגנה מפני נושים שונים. לכן, על החייב המבקש  הליך זה להיות "נקי כפיים" בדרגת חובת תום לב מוגברת. במידה והחייב נכנס להליך "בכוח" ע"י בקשת נושה, כופים עליו לתת דין וחשבון על מעשיו. חובת תום הלב של החייב במקרה זה היא שונה מאשר במקרה הראשון.

חשיבות ייעוץ עורך דין במהלך הליך חדלות פרעון:

לאור המשמעויות הרבות וההשלכות האפשריות של חובת תום הלב מצד החייב, יש להתייחס בכובד ראש לסוגייה זו, במידה ואתם שוקלים להכנס להליך חדלות פרעון. כפי שצויין, התנהגות שנגועה בחוסר תום לב עלולה לעכב את  הליכי חדלות הפרעון של החייב ואף להביא לביטול ההליך כולו.

במהלך ההליך יכולות לעלות טענות שונות לחוסר תום לב של החייב ביצירת החובות וכן בעת מילוי התחייבותיו בהליך. לדוגמא, חוסר שיתוף פעולה, אי ביצוע תשלומים ואי הגשות במועד. לכן, ישנה חשיבות רבה לקבל ליווי מקצועי וצמוד של עורך דין מומחה בדיני חדלות פרעון, על מנת למנוע מצב בו החייב יוכרז כחסר תום לב, וכתוצאה מכך ההליך יבוטל.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top