Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

זכויות נפגעי עבירות מין או אלימות חמורה

Nechama Ovadia
Nechama Ovadia

Pazit Oz

עורכי דין מקצועיים ואנושיים. נותנים מענה גם במצבי חירום.ממליצה בחום!

המאמר מתאר את זכויות נפגעי עבירות מין או אלימות חמורה. החוק בישראל מכיר בחומרתן היתרה של עבירות מין (כגון אונס, מעשה סדום או מעשה מגונה) או אלימות חמורה (כגון אלימות בתוך המשפחה, חבלה בכוונה מחמירה או רצח), ומתייחס באופן שונה לסוגי עבירות אלה. הדבר חל גם בנוגע לנפגעי עבירה, כאשר בנוסף לזכויות אשר מוקנות להם במסגרת ההליך הפלילי (אף שהם אינם מהווים צד לו) קיימות זכויות נוספות המוקנות לנפגעי עבירות מין או אלימות חמורה מסוימות. במאמר זה נציג סקירה של המרכזיות שבין זכויות נוספות אלה ונסביר על דרכי פעולה אפשריות לשם מימושן.

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בדיני נזיקין ובייצוג נפגעי עבירה. אנו מספקים ללקוחותינו מענה וליווי, לשם שמירה על זכויותיהם כנפגעי עבירה. אנו מתמחים בייצוג נפגעי עבירה בפני כל הערכאות המשפטיות. 

זכויות נפגעי עבירות מין או אלימות

חשוב כי נפגעי עבירות מין ואלימות חמורה יגלו עירנות וידאגו לפעול לשם מימוש זכויותיהם

על אף שחוק זכויות נפגעי עבירה נחקק לפני קרוב ל-20 שנה, לשם חיזוק מעמד נפגעי עבירה (שאינם נחשבים כצד להליך הפלילי), החוק ממשיך להתעדכן ונראה שהתהליכים להטמעתו ויישומו טרם הושלמו. בדו״ח שפורסם על-ידי נציבות הביקורת על פרקליטות המדינה לפני מספר שנים, צוינו ליקויים שונים ביחס לנפגעי עבירה. במסגרת זאת, צוינו ליקויים ביישום החוק הנ״ל ובמימוש זכויות נפגעי עבירה, ובפרט בכל הנוגע לנפגעי עבירות מין ואלימות חמורה. החוק מעניק זכויות ייחודיות לנפגעי עבירות מסוגים אלה, אשר חשוב כי נפגעי העבירות הללו יכירו, יפעלו באופן אקטיבי למימושן ויסתייעו בליווי משפטי מקצועי במידת הצורך. להלן נציג מספר זכויות לנפגעי עבירות מין ואלימות חמורה:

הזכות להביע עמדה לגבי עיכוב הליכים והסדרי טיעון:

מלבד הזכות לנכוח בדיונים והזכות לעיין בכתב האישום, אשר ככלל שמורות עבור כל נפגעי העבירה, נפגעי עבירות מין או אלימות חמורה זכאים במקרים מסוימים להשמיע את דברם כבר בשלב בירור האשמה. בכלל זה, באפשרותם לפנות בכתב ליועץ המשפטי לממשלה במקרים בהם מוחלט על עיכוב הליכים ולבקש להביע עמדה בעניין זה. כך גם במקרים בהם מתגבש הסדר טיעון בהליך הפלילי, באפשרותם לפנות בכתב או בעל פה אל התביעה ולבקש להשמיע את עמדתם בנושא. 

תסקיר נפגע עבירה בטרם גזר הדין:

בעבירות מין או אלימות חמורה, בית המשפט מוסמך להורות על עריכת תסקיר/מסמך המתאר את מצבם הנוכחי של נפגעי העבירה (ובמקרים של עבירות שגרמו למותם – לאחד או יותר מבני משפחתם) והנזקים שנגרמו להם. התסקיר ייערך על ידי עובד סוציאלי מוסמך, בהסכמת נפגעי העבירה בלבד. עשויה להיות לתסקיר השפעה רבה על העונשים שייפסקו במסגרת גזר הדין, לרבות פיצויים עבור נפגעי העבירה.

הזכות להביע עמדה בדיונים בבקשות לחנינה ולהקלה בעונש:

במקרים מסוימים יתאפשר לנפגעי עבירות מין או אלימות חמורה להביע את עמדתם אף לאחר תום המשפט ובשלב ריצוי העונש של הצד הפוגע. באותם מקרים על הרשויות הרלוונטיות ליידע את נפגעי העבירה על בקשות חנינה או על דיוני ועדות לקיצור עונשי המאסר ולאפשר להם להביע את עמדתם בנושא. 

זכויות קרוביהם של נפגעי עבירה

כאמור, זכויות נפגעי עבירות מין או אלימות חמורה באות להוסיף על הזכויות המוקנות עבור נפגעי עבירה, ואינן גורעות מהן. ואולם, קיימים אלמנטים נוספים ביחס לנפגעי עבירות מין ואלימות חמורה, למשל לעניין פסיקת פיצויים. כך לדוגמה, בשורה של מקרים נפסקו פיצויים עבור קרובי משפחה של קורבנות עבירות המתה. כמו כן, לאור האמור לעיל בעניין אופן יישום החוק והיותו מתחדש ומתעדכן, מומלץ להסתייע בעורך דין מומחה על מנת לפעול לשמירה מיטבית על זכויות נפגעי עבירה.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני נזיקין ולמימוש זכויות נפגעי עבירה

אם ברצונכם להבין מה זכויותיכם כנפגעי עבירה וכיצד תוכלו לתבוע פיצוי כספי, נשמח לעזור. צרו קשר עם משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, לקבלת ייעוץ וליווי משפטיים. אנו מתמחים במתן מענה משפטי עבור נפגעי עבירה וייצוגם בפני הערכאות המשפטיות השונות.


 

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top