Skip to content

ויזה למומחה זר לתקופה קצרה – כל המידע שצריך נמצא פה!

Avatar

Joshua Pex

האם אתה מעסיק שצריך להביא עובד זר בעל מומחיות לעבוד בישראל?

למשרד הפנים יש נוהל חדש המאפשר ויזה למומחה זר לתקופה קצרה

נוהל לטיפול מזורז בבקשות להעסקת מומחה זר, שהוא אזרח מדינה לגביה חל פטור מאשרת ביקור, המוזמן לישראל לתקופה של עד 45 ימים בשנה: ויזה למומחה זר לתקופה קצרה

במאמר זה יסביר עו"ד יהושע פקס ממשרד כהן, דקר, פקס וברוש על הנוהל ועל התהליך שמאפשר קבלת ויזה למומחה זר לתקופה קצרה.

מטרת הנוהל

נוהל זה מסדיר הליך מזורז וניסויי להסדרת העסקתו של מומחה זר בעל דרכון בתוקף המוזמן לישראל לצורך ביצוע משימה זמנית בתחום מומחיותו.

אשרה זו מוגבלת לתקופה או לתקופות שאינן עולות על 45 יום בשנה.

העסקת מומחה זר מחייבת קבלת היתר העסקה והסדרת אשרה ורישיון שהייה ועבודה.

כללי

במסגרת הליך זה, יותר למומחה הזר אשר לצורך העסקתו הונפק, קודם הגעתו לישראל, היתר ההעסקה בהליך המזורז, להיכנס לישראל ללא רישיון עבודה, ולקבל את רישיון העבודה בלשכת הרשות תוך שני ימי עבודה לאחר ההגעה לישראל.

https://lawoffice.org.il/ ויזה לעובד זר לתקופה קצרה

 

נתין זר שניתן היתר להעסיקו בהתאם לנוהל זה, רשאי לשהות ולעבוד בישראל לצורך ביצוע העבודה שלשמה ניתן היתר ההעסקה בלבד, עבור בעל היתר ההעסקה בלבד, במשך תקופת ההיתר בלבד.

העובד לא רשאי לבצע עבודה מסוג אחר או עבור אדם אחר; או לעבור לעבודה בענף כלכלי אחר.

לא תינתן האפשרות להאריך את ההעסקה או רישיון העבודה שניתנו לפי נוהל זה מעבר לתקופת 45 הימים הקבועים בנוהל, כל עוד המומחה הזר נמצא בישראל, כך שקודם הגשת הבקשה כאמור, יהא על המומחה הזר לצאת מהארץ.

ויזה לעובד זר לתקופה קצרה כהן, פקס, ברוש – משרד עורכי דין.

התנאים לקבלת ויזה למומחה זר לתקופה קצרה

  • המומחה הזר שהעסקתו מבוקשת הוא בעל דרכון בתוקף של 6 חודשים לפחות מיום סיום תקופת היתר ההעסקה.
  • המומחה מוזמן לתקופת עבודה קצרה בישראל, שאינה עולה על 45 ימים.
  • המומחה הזר לא שהה/ישהה בישראל ברציפות או במצטבר במשך תקופה העולה על 45 ימים בשנה קלנדרית.
  • עבודת המומחה הזר נדרשת לצורך ביצוע משימה זמנית וחולפת כגון ייעוץ, פיקוח, תיקונים של ציוד שסופק על ידי החברה המעסיקה את המומחה הזר בחו"ל, הרצאות, הדרכות או משימה זמנית חולפת אחרת הדורשת מומחיות או מיומנות מיוחדת של המומחה הזר.

אתם מוזמנים לפנות אל משרדנו לקבלת ייעוץ וליווי לאורך כל התהליך:

ויזה למומחה זר לתקופה קצרה

 : 03-3724722

        : 055-9781688

   : office@lawoffice.org.il 

צרו קשר

Scroll To Top