Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

התרת נישואין שנערכו בחו"ל ודין זר

Anat Levi
Anat Levi

אהרון

דרך המשרד של מיכאל דקר זימנו עובדים זרים מומחים לביצוע עבודה מסויימת ממש מהר.

בהליכי התרת נישואין, המקבילה הישראלית לגירושין עבור בני זוג שאינם משתייכים לאותה דת, תעלה לא פעם השאלה מה הדין החל. החוק הישראלי קובע כללי ברירת מחדל, אשר במידה ואף אחד מהם אינו חל, מוסמך בית המשפט להכריע לפי דיני מקום מגוריהם של אחד מבני הזוג, כפי שייראה צודק בעיני בית המשפט בנסיבות העניין. כאשר בני הזוג חיים שניהם בישראל, אך אינם משתייכים לאותה דת, ההליך עשוי להיות מוכרע לפי דין המקום שבו נישאו. להלן תסביר על כך עורכת הדין ענת לוי, שותפה ומומחית לדיני משפחה ממשרדנו.

התרת נישואין

מהי התרת נישואין ועבור מי היא רלוונטית?

כפי שרובכם ודאי יודעים, מדינת ישראל אינה מאפשרת עריכת נישואין אזרחיים במדינה. כתוצאה מכך, זוגות רבים בוחרים להינשא מחוץ לישראל, במדינות המאפשרות עריכת חתונה אזרחית. מה קורה כאשר זוגות אלה מחליטים לסיים את הקשר ביניהם ולהתגרש? בני הזוג משתייכים לאותה דת, החוק קובע כי יהיה עליהם להתגרש בבית הדין הדתי, לפי שיוכם הדתי (הרבנות עבור יהודים, בתי הדין הנוצריים עבור נוצרים, או בתי הדין השרעיים, עבור מוסלמים). להבדיל מכך, כאשר הזוגות אינם משתייכים לאותה דת, יהיה עליהם לעבור הליך של מעין גירושין אזרחיים, הנקרא בישראל התרת נישואין. כאן תעלה שאלה חשובה ורלוונטית עבור זוגות אלה – מה הדין החל, שלפיו ייערכו גירושין אזרחיים אלה? האם לפי חוקי מדינת ישראל, או חוקי המדינה שבה נישאו בני הזוג? להלן נסביר על המצב המשפטי המורכב ביחס לשאלה זו.

כיצד מתבצע הליך התרת נישואין באופן כללי?

כאמור, התרת נישואין בבית המשפט לענייני משפחה תתאפשר רק כאשר בני הזוג שייכים לדתות שונות ונישאו שלא לפי הדין הדתי בישראל. תנאי הכרחי לשם כניסה להליך של התרת נישואין הוא קיומה של זיקה למדינת ישראל בקרב בני הזוג, או לפחות אצל אחד מהם. זוגות המעוניינים לעבור הליך התרת נישואין עשויים להידרש להציג הוכחות לכך שאחד מבני הזוג משתייך לדת אחרת או שהוא חסר דת. בנוסף, יהיה צורך להציג תעודת נישואין מאומתת בחותמת אפוסטיל בצירוף תרגום מאושר. אם אחד מבני זוג הם נוצרים או מוסלמים, יהיה עליהם לבקש אישור התרת נישואין מבית הדין הנוצרי או בית הדין השרעי. בכפוף להצגת כלל המסמכים ועמידה בתנאים לצורך ההליך, בית המשפט ייתן פסק דין המצהיר על התרת נישואי בני הזוג. לאחר מכן, ניתן יהיה להירשם כגרושים במשרד הפנים, בכפוף להצגת פסק דין זה. מידע נוסף בנוגע להליך תוכלו למצוא במדריך מפורט שהתפרסם באתר משרדנו בנושא גירושין אזרחיים.

מה הדין החל לגבי התרת נישואין?

החוק בישראל קובע מדרג של כללים לגבי סמכות השיפוט בעניין התרת נישואין. ברירת המחדל היא כי הליך התרת הנישואין ייערך לפי מקום מושבם המשותף של בני הזוג. לדוגמה, אם בני הזוג גרו יחד בישראל, התרת הנישואין תתבצע לפי הדין הישראלי. אם הם גרו יחד בגרמניה, אך לאחד מבני הזוג יש זיקה לישראל אשר מאפשרת את ביצוע ההליך בישראל – התרת הנישואין תתבצע לפי הדין הגרמני. במידה ובני הזוג אינם גרים במשותף בהווה, אך גרו יחד בעבר, הדין שיחול יהיה דין המדינה המהווה מקום מגוריהם המשותף האחרון. אם בני הזוג מעולם לא גרו יחד, הדין החל יהיה הדין של ארץ אזרחותם המשותפת. אם בני הזוג לא גרו יחד מעולם ולא היו אזרחי ארץ משותפת, הדין החל יהיה הדין של המדינה שבה ערכו את הנישואין. במידה ואף אחד מהדינים הנ״ל אינו רלוונטי, בית המשפט רשאי לדון לפי הדין של מקום המגורים של אחד מבני הזוג, כפי שייראה צודק בעיני בית המשפט לפי נסיבות העניין.

בית המשפט העליון דן בנושא בהחלטה חשובה משנת 2017 (בתיק שמספרו בע״מ 5640/16). מקרה זה עסק בהליך התרת נישואין בין שני אזרחי ישראל – יהודייה וחסר דת. נישואיהם נערכו בקפריסין ולאחריהם בני הזוג נרשמו במרשם האוכלוסין כנשואים. בהמשך, עלו נישואי בני הזוג על שרטון והם החליטו להתגרש. בהליכים המשפטיים שהתנהלו בנושא, עלתה מחלוקת בשאלה האם יש להתיר את נישואיהם לפי הדין הישראלי, או לפי דיני קפריסין (שם נישאו). עיקר המחלוקת הייתה בשאלה מה נחשב ״הדין הפנימי״, לפי לשון החוק. בית המשפט הכריע כי בהיעדר דין אזרחי בענייני נישואין וגירושין בישראל, הדין שיחול הוא הדין האישי, כלומר הדין הדתי. ואולם, כאשר בני הזוג הם אזרחי ישראל אך משתייכים לדתות שונות, או שאחד מהם חסר דת, יחול עליהם דין פנימי שונה, והחלופה הרלוונטית לגביהם תהא הדין של מקום עריכת נישואיהם.

המשמעות של החלטה זו היא כי במקרים בהם הדין החל על התרת נישואין הוא דין זר, בני הזוג עשויים להידרש להציג חוות דעת לגבי הדין הזר במקום עריכת נישואיהם. לדוגמה, בהחלטה שניתנה בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב בשנת 2016 (בתיק שמספרו תה״ן 32834-08-15) הורה בית המשפט לאישה שנישאה לבן זוגה באוקראינה וביקשה להתיר את נישואיהם, להגיש חוות דעת של הדין באוקראינה בנושא. מטבע הדברים, הליכים אלה עלולים להיות מורכבים במיוחד, ומומלץ להסתייע במסגרתם בייצוג של עורך דין המתמחה בדיני משפחה, אשר לו ניסיון בהוכחת דין זר.

הדין החל בהתרת נישואין – צרו קשר עם עורכת דין מומחית לדיני משפחה

במאמר זה פירטנו על הסוגיה המורכבת של הדין החל בהליכי התרת נישואין בבית המשפט לענייני משפחה, והצורך שעשוי לעלות בהוכחת דין זר במקרים אלה. לכל שאלה נוספת בנושא, ניתן ליצור קשר עם משרדנו ונשמח לעמוד לשירותכם. משרדנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני משפחה וירושה, ומייצג את לקוחות המשרד במגוון הליכים, לרבות רישום נישואין וגירושין, סכסוכים משפחתיים, הליכי גישור בענייני משפחה ועוד.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top