Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

התראת פשיטת רגל

Nechama Ovadia

Sharon Helbrecht

תודה השירות היה מאוד מקצועי, יותר מחמש כוכבים

התראת פשיטת רגל נשלחת לחייב לפני שמתחילים בהליך פשיטת רגל כנגדו. חייב יכול להיכנס להליך פשיטת רגל ביוזמתו או ביוזמת האנשים שהוא חייב להם ("הנושים").

משרדנו – משרד עורכי דין לפשיטת רגל בתל אביב – מציג סדרת מאמרים בנושא הוצאה לפועל, פשיטת רגל והליך חדלות פירעון. במאמר זה, עורכת הדין נחמה עובדיה תסביר בקצרה על פתיחת ההליך ביוזמת הנושים ומהי התראת פשיטת רגל.

התראת פשיטת רגל

פתיחת הליך פשיטת רגל על ידי נושה

נושה המבקש לממש את זכותו לתבוע את חובו במסגרת הליכי פשיטת רגל, צריך לפנות לבית המשפט המחוזי בבקשה למסור את התראת פשיטת רגל לחייב.

התראת פשיטת רגל על ידי נושה

כל אדם אשר עומד לזכותו חוב כספי אשר טרם נפרע, יכול לשלוח התראת פשיטת רגל לחייב. הגשת התראה לחייב כוללת "מכתב התראה" אשר נשלח לחייב ומתריע בפניו שלטובת נושה עומד חוב כספי שטרם שולם על ידו. במסגרת המכתב ניתנת לחייב הזדמנות להסדיר את החוב תוך שבעה ימים. באם החייב לא יסדיר את החוב עומדת לנושה הזכות לפתוח בהליכים כנגד החייב.

שלב 1: מתי מסכים בית המשפט לשלוח התראה לחייב?

כאמור, בית המשפט יענה לבקשת הנושה להמצאת ההתראה לחייב אם מתקיימים שני התנאים הבאים:

  1. בידי הנושה מוחזק אחד מהמסמכים המפורטים:
  • צו נגד החייב המחייב אותו לשלם, או פסק דין כספי שניתן לטובת הנושה וכנגד החייב.
  • שטר חוב או צ'ק שנמשכו על ידי החייב והוגשו לביצוע בלשכת הוצל"פ והחייב לא הגיש התנגדות לביצועו או שטר חליפין.
  1. לא קיים צו לעיכוב ביצוע בגין אחד המסמכים בסעיף 1.

שלב 2: הגשת בקשה לבית המשפט המחוזי לשליחת מכתב התראה לחייב

במידה והנושה עומד בתנאים לעיל, הנושה מגיש לבית המשפט המחוזי בקשה למסירת "מכתב התראה" ב- 2 העתקים יחד עם טופס הבקשה שעליו לכלול את הפרטים הבאים :

  1. טופס ההתראה עם פרטים רלוונטיים.
  2. בהתראה תיכלל הודעה לחייב כי הוא יכול לשלם החוב את לתת ערובה לתשלום החוב תוך שבעה ימים מיום המצאת מכתב התראה.
  3. במסגרת מכתב ההתראה יצוין כי במידה והחייב לא יעמוד בדרישות המכתב, הדבר יהווה מעשה פשיטת רגל המהווה הצדקת פתיחת הליך פשיטת רגל כנגד החייב.

שלב 3: המצאת מכתב התראה של הנושה לחייב

לאחר שבית המשפט אישר את בקשת ההתראה של הנושה, עליו להמציא את המכתב הנושא את חתימת בית המשפט, וזאת תוך פרק זמן של שלושים ימים מיום שבית המשפט אישר את בקשת הנושה.

לאחר שהחייב קיבל לידיו את המכתב עליו להגיש את עמדתו. משמע, אם החייב לא מסכים לסכום הנתבע עליו להגיב בהתאם לבית המשפט. במידה והחייב סובר שהסכום אינו מדויק הוא רשאי לשלם את הסכום שהוא סבור שהוא "האמיתי" וייחשב שעמד בדרישות המכתב.

למה חשוב להיוועץ עם עורך דין פשיטת רגל?

כפי שראינו, פתיחת הליך חדלות פרעון יכול להיפתח גם על ידי הנושה. נושה אשר מבקש ליזום את ההליך כנגד החייב עליו לפנות לסיוע עו"ד המומחה בתחום חדלות פרעון כדי לקבל את הליווי המשפטי והמקצועי הטוב ביותר שיכול ללוות ולנהל את התיק בצורה הטובה ביותר.

צרו קשר עם משרדנו לקבלת עזרה משפטית. עורך דין לפשיטת רגל בתל אביב ישמח לתת עצה בנושא הוצל"פ.

התראת פשיטת רגל

:03-3724722

        055-9781688

 : [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top