Skip to content

השעיית עובד מדינה לפני שימוע

Avatar

Joshua Pex

אם נפתחה נגדכם חקירה פלילית או חקירה על עבירת משמעת, ויש סיכוי שישעו אתכם, חשוב שתדעו מה לטעון בשימוע וכיצד להיערך אליו. עורכי הדין כהן, דקר, פקס ברוש מסבירים במאמרם אודות השעיית עובד מדינה, משך ההשעיה, מטרת השימוע והאם ניתן בכלל להשעות עובד מדינה לפני שנערך לו שימוע.

השעיית עובד מדינה לפני שימוע

השעיית עובד מדינה

בהתאם לאמור בסעיף 47(א) בחוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), נציב שירות המדינה רשאי להשעות עובד מדינה שהוגשה נגדו קובלנה על עבירת משמעת או שנפתחה נגדו חקירה פלילית של המשטרה בעבירה שלדעת נציב השירות יש עמה קלון.

עבירה שיש עמה קלון היא עבירה שיש בה פגם מוסרי. ע"פ הפסיקה, ישנם מספר פרמטרים לפיהם יבחן התקיימותו של קלון:

1.מהות העבירה שבוצעה
2 .תדירות המעשים הפסולים
3. נסיבות ביצוע העבירה
4. נתונים הקשורים למבצע העבירה: תפקידו ומעמדו, הלך רוחו בזמן ביצוע מעשיו
5. שיקולי מדיניות משפטית

ע"פ סעיף 47(ד), נציב שירות המדינה רשאי להעביר זמנית את עובד המדינה לעבודה אחרת. המטרה העיקרית של ההשעיה או ההעברה היא לשמור על תדמית שירות המדינה בעיני הציבור וכן על אמון הציבור בשירות המדינה ובעובדיו.

להשעיה מטרה נוספת; למנוע מעובד המדינה, אשר חשוד בביצוע עבירת משמעת, לחזור על מעשיו או להשפיע לרעה על המשמעת בשירות המדינה עד לתום ההליכים המשמעתיים שמתנהלים נגדו. כן נלקח בחשבון הצורך לצמצם את המגע או אף לשלול את המגע של העובד עם עובדים אחרים שעובדים עמו או נתונים למרותו, כדי שלא יושפעו לרעה ממנו, וכן כדי להרתיע עובדים אחרים מביצוע מעשים שעלולים לפגוע במשמעת בשירות המדינה.

משך ההשעיה

ע"פ סעיף 47(ה) לחוק, אם הנציב החליט להשעות את העובד, ההשעיה תמשך עד שיוחלט שלא להעמידו לדין פלילי או משמעתי. אם העובד הועמד לדין פלילי או משמעתי, ההשעיה תמשך עד למתן פסק הדין הסופי באותם הליכים. עם זאת, נציב השירות רשאי להורות על הפסקת ההשעיה במועד מוקדם יותר.

בתיקון מס' 11 לחוק התווסף סעיף ה1, אשר מאפשר לנציב שירות המדינה, לשקול לאחר שמסתיימים 60 ימים מיום מתן ההחלטה על ההשעיה, בהתייעצות עם היועמ"ש או בא כוחו, להפסיק את ההשעיה.

השעיה לפני שימוע

בעיקרון, לא יוחלט על השעיה לפני שייערך לעובד המדינה שימוע. סעיף 47 (ב) קובע, כי נציב שירות המדינה לא ישעה עובד אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להביא טענותיו לעניין ההשעיה תוך תקופה שיקצוב לו. הוא יטען את טענותיו לפני נציב השירות או לפני מי שנציב השירות הסמיך לכך.

עם זאת, אם העובד כבר הביא טענותיו לעניין השעיה דחופה בהתאם לסעיף 48, רשאי נציב השירות להשעותו אף בטרם ניתנה לו הזדמנות להשמיע דבריו, ובלבד שתינתן לו הזדמנות סמוך לאחר מכן להביא טענותיו להפסקת ההשעיה.

מטרת השימוע ודרך עריכתו

בבסיס השימוע עומדת זכותו של העובד להשמיע את טענותיו, וזאת כחלק מכללי הצדק הטבעי. המטרה של השימוע היא להבטיח הליך הוגן ותקין כלפי העובד, על ידי כך שבפני בעל הסמכות להשעות את העובד או להעבירו מתפקידו, תוצג התמונה במלואה, שתכלול את כל הנסיבות והנתונים הרלוונטיים לנושא, כולל גרסת העובד.

ככלל, השימוע ייערך בכתב. במקרים מסוימים ניתן להחליט על עריכת שימוע בע"פ. במקרים שבהם השימוע ייערך בע"פ, הוא יתועד בפרוטוקול. ע"ע 3/03 נציב שירות המדינה נ' יעקב חג'אג': "הלכה פסוקה היא מימים ימימה, כי דרכי השימוע מגוונות הן: יכול שייעשו בכתב ויכול שייעשו בעל-פה, כל עוד ניתנה לנפגע הזדמנות נאותה להציג טענותיו במלואן בפני הרשות".

לתוצאות של השימוע יש השפעה משמעותית על שמו הטוב של העובד, על עתידו ועל מעמדו. לכן, חשוב שהעובד יפנה לעורך דין כדי שייצג אותו בשימוע ואולי יצליח לשכנע את התביעה להימנע מהשעיה.

הודעה על כוונה לערוך שימוע

עובד המדינה או עורך דינו אמורים לקבל הודעה בכתב על הכוונה לערוך שימוע. בהודעה יפורטו בקצרה הנסיבות שבגינן נשקלת ההשעיה או ההעברה. כמו כן, עובד המדינה ייודע בדבר זכותו לטעון את טענותיו בתקופה הקצובה לעריכת שימוע. התקופה בה מדובר היא משך זמן סביר, שבעיקרון לא יעלה על 14 ימים. בנסיבות מיוחדת, ניתן להאריך את התקופה, בהתאם לאישור מהנציב ולהתנות את הארכת המועד בתנאים שיבטיחו את הרחקת העובד ממקום עבודתו.

אם העובד לא מסר את טיעוניו בתקופה שהוקצבה לעריכת שימוע, יראו אותו כאילו ותר על זכותו לשימוע.

ייעוץ משפטי וייצוג

השעיית עובד היא פעולה שתשפיע על העובד ועל המשך חייו, עבודתו והתנהלותו.

עובד שיציג בשימוע טיעונים משכנעים, ייתכן שיצליח להימנע מהשעיה. כדי למנוע מצב של השעיה לפני שימוע, או מצב שבו יתפרש כי העובד ויתור על זכותו לשימוע, מומלץ להתייעץ בהקדם עם עורך דין, אשר יוכל לייעץ לעובד המדינה ולייצג אותו בהליכים המשפטיים.

במשרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש ישנם עורכי דין שיש להם ניסיון רב בהתמודדות עם הכנה לשימוע לפני השעיה. פנו אליהם כדי לקבל הכוונה מדויקת וממוקדת.

השעיית עובד לפני שימוע

: 03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top