Skip to content

השגה, ערר וערעור על ארנונה

Avatar

Joshua Pex

השגה, ערר וערעור על ארנונה

עורך דין יהושע פקס, מסביר בקצרה על הגשת השגה, ערר וערעור על הארנונה.

משרד עו"ד כהן, דקר, פקס, ברוש מתמחה בין היתר בתחום נדל"ן בישראל, תכנוני מס רכישה ומס שבח, ארנונה – פטור מלא או חלקי, היטל השבחה, הגשת השגה, ערר וייצוג בערכאות המשפטיות.

חוק הרשויות המקומיות מחייב בתשלום ארנונה. ארנונה היא מס שנתי המוטל על תושבי המדינה המחזיקים בנכס, ונגבה על ידי הרשות המקומית ומטרתה לממן את הפעילויות השונות של הרשות. על הגבייה אחראית הרשות המקומית, בה מצוי הנכס.

חשוב לציין כי מידע זה רלוונטי לגבי כל הערים והרשויות בישראל.

השגה

כל מי שמחויב בתשלום ארנונה ע"י הרשות המקומית, רשאי להגיש השגה בכתב למנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה:

  • היה והנכס שבגינו נדרש התשלום אינו נמצא באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
  • בהודעת התשלום נפלה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.

אם הסיבה להגשת ההשגה היא גודל הנכס יש לצרף תשריט מדידה חתום על ידי מודד מוסמך, בכפוף ובהתאם להגדרת שיטת המדידה של צו המיסים של העיר.

  • היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8 (ג) לחוק הסדרים התשנ"ג – שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.
  • האדם / העסק המחויב בארנונה אינו המחזיק בנכס.

על ההשגה מחויב מנהל הארנונה של הרשות המקומית להשיב בתוך 60 יום מיום קבלת ההשגה.

וועדת הערר יכולה להאריך את התשובה ב – 30 יום נוספים. לא השיב מנהל הארנונה בפרק זמן זה תחשב ההשגה כאילו התקבלה.

הגשת ערר

אדם יכול להגיש ערר על החלטת מנהל הארנונה, תוך 30 יום.

עליו להגיש ערר מנומק לוועדת הערר לענייני הארנונה הכללית של הרשות המקומית. וועדת הערר היא גוף עצמאי, מעין שיפוטי, ערכאה ראשונה, המכריעה בין הנישום לבין מנהל הארנונה שהוא נציג הרשות. הוועדה מקיימת בדרך כלל את ישיבותיה במשרדי הרשות המקומית. סמכויות וועדת הערר לענייני ארנונה נקבעו בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו 1976 שנקרא כאמור גם "חוק הערר".

את הערר יש למסור בחמישה עותקים למזכירות ועדת הערר.

הגשת ערעור

ניתן לערער על החלטת ועדת הערר בפני בית משפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים תוך 45 יום מיום מסירת ההחלטה למערער.

בית המשפט לעניינים מנהליים מוסמך על פי חוק בין היתר, לשפוט בענייני ארנונה.

הגשת השגה אינה פוטרת מתשלום הארנונה.

העתירה המנהלית היא הליך משפטי שדורש התמצאות בדין.

מי שמגיש את העתירה מכונה עותר. העותר מבקש מבית המשפט לדון בחוקיותה של ההחלטה השלטונית שניתנה על ידי הרשות המקומית בעניין זה, לתקוף אותה ולהעמידה לביקורת.

לעתירה יש לצרף תצהיר ומסמכים, ועל העותר לעמוד בעילות סף שנקבעו בדין בטרם יפנה לבית המשפט.

הפסיקה בתחום מפרטת את עילות ההתערבות בהחלטה השלטונית ובהן בין היתר: חוסר סמכות של הרשות, חוסר תום לב מצד הרשות, העדר מידתיות שבה לוקה ההחלטה, שיקולים זרים שעמדו בפני הרשות שנתנה את ההחלטה, הפליה וכו'.

רצוי ואף מומלץ להיעזר בעורך דין אשר מתמצא בנבכי החוק.  עו"ד יהושע פקס ישמח לתת מענה לכל בעיה הקשורה להשגה, ערר וערעור על הארנונה, וכמובן בכל תחום המקרקעין והנדל"ן.

התקשרו כבר עכשיו למשרדנו ונסייע לכם ב השגה, ערר וערעור על הארנונה, אנו בכהן, דקר, פקס וברוש מחויבים לשירות אדיב ומקצועי לטובת לקוחותינו.
השגה, ערר וערעור על הארנונה משרד עורכי דין כהן, פקס ברוש

ייעוץ וליווי משפטי

  03-3724722

            055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top