Skip to content

הרעת תנאים בעבודה – סיבה להתפטרות שדינה כפיטורין

Avatar

Joshua Pex

הרעת תנאים בעבודה – עובד אשר תנאי העבודה שלו התשנו לרעה בצורה מוחשית יכול להתפטר ולקבל פיצויי פיטורין. דיני העבודה בישראל מונעים ממעסיק מלשנות לרעה את תנאי ההעסקה של עובד, עד שהעובד יאלץ להתפטר ולזנוח את הפיצויים. משרד עורכי דין כהן, דקר, פקס, ברוש, מתמחה בדיני עבודה. במאמר המסביר אודות התפטרות שדינה כפיטורין, הרעת תנאים מוחשית הייתה אחת הסיבות האפשריות להתפטרות שמזכה את העובד בפיצויי פיטורין. עורך הדין יהושע פקס יסביר במאמר זה למה בדיוק הכוונה במונח "הרעת תנאים".

האם התפטרות שדינה כפיטורין לאחר הרעת תנאים בעבודה קבועה בחוק?

הרעת תנאים בעבודה - סיבה להתפטרות שדינה כפיטוריןבהחלט. סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, 1963, קובע במפורש כי "התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים".

במילים אחרות, התפטרות של עובד עקב הרעת תנאים מוחשית בעבודה, נחשבת על פי החוק כפיטורים לכל דבר. מובן מאליו שהדבר משפיע על הזכות לקבל פיצויי פיטורים. הדבר נכון גם במידה וחוזה העבודה עליו חתם העובד מנסה לקבוע אחרת. כידוע, בכל חוזה ניתן לכתוב דברים שלאו דווקא ניתן לעקוף על פי החוק.

מה הכוונה במונח "הרעת תנאים מוחשית"?

לא כל שינוי לרעה במקום העבודה נחשב בהכרח להרעה מוחשית. דיני העבודה לא קבעו מה זה בדיוק "הרעת תנאים בעבודה" אבל פסיקות רבות של בתי המשפט לעבודה קבעו לאורך השנים קריטריונים לגבי הרעת תנאים מוחשית. יש להדגיש כי ברוב המקרים יידרש העובד אשר התפטר להוכיח הן כי תנאי העבודה הורעו באופן מוחשי, והן שהמעביד קיבל הודעה מראש והזדמנות לשפר את התנאים לפני ההתפטרות.

ככה לדוגמא, פגיעה בשכר, או הורדה של בונוסים, פגיעה בזכויות נוספות כמו ימי חופשה נחשבים הרעת תנאים במקום העבודה. כמו כן, כל יחס מבזה או משפיל מצד המעסיק, שינוי מהותי של הסכם העסקה לרעת העובד, או איחור בתשלום המשכורת בהחלט נחשב כהרעת תנאים מוחשית. שינוי בהיקף העבודה, או שינויים במקום העבודה, הרחקת מקום העבודה ממקום מגוריו של העובד, או שינויים בשעות העבודה של העובד יכולים כולם להיחשב הרעת תנאים בעבודה.

צרו קשר:

משרד כהן, דקר, פקס, ברוש, מתמחה בדיני עבודה בישראל. התקשרו כדי לקבוע פגישה במשרד עורכי הדין בירושלים או בפתח תקווה. נשמח לעזור למי שהתפטר עקב הרעת תנאים בעבודה, או לייעץ למי ששוקל לעשות זאת. המשרד נותן מידע משפטי וסיוע משפטי בכל נושא הפרת דיני עבודה ופיטורין.

הרעת תנאים בעבודה

: 03-3724722

        055-9781688

 : office@lawoffice.org.il

 

צרו קשר

Scroll To Top