Skip to content

מה הוא הקדש ציבורי בישראל?

Avatar

Michael Decker

מה הוא הקדש ציבורי ולמה משתמשים בו?

הקדש ציבורי מוקם כאשר אדם מעוניין להקדיש נכסים (כספים) אשר בבעלותו לקידומן של מטרות ציבוריות החשובות לו ויחד עם זאת להנציח את עצמו ו/או קרוב משפחה בדרך נאותה ולאורך זמן. המקדיש רשאי לקבוע מראש את המטרות המיוחדות בהן הוא מעוניין עבור ההקדש. כמו כן, המקדיש קובע מראש את האנשים (הנאמנים) שיגשימו את המטרות באופן מדויק וינהלו את הרכוש המוקדש בהתאם להנחיותיו. מאמר זה של עו"ד מיכאל דקר, ממשרד עו"ד כהן, דקר, פקס וברוש – משרד עורכי דין בירושלים, יסביר מעט על רישום וניהול הקדש ציבורי.

מהם החוקים וההוראות המסדירים את ההקדש הציבורי?

הקדש ציבורי משמעו מוסד משפטי המיועד להסדרה חוקית וממוסדת של הקדשת נכסים הנעשית על ידי אנשים פרטיים המעוניינים להקדיש את נכסיהם, או חלק מסוים מהם, לביצוע מטרות הומניטריות בעלות אופי ציבורי כגון: צדקה וחסד ועזרה לזולת.

הקדש ציבורי מוסדר בהוראות חוק הנאמנות, תשל"ט – 1979 ותקנות ההקדשות לצרכי צדקה, תשל"ד – 1974

הליך רישום ההקדש הציבורי בישראל:

את ההקדש הציבורי רושמים אצל רשם ההקדשות. רשם ההקדשות היא יחידה הפועלת במסגרת משרד המשפטים ונועדה להכוונה חוקית של הפעילות הפילנתרופית של התורמים הפרטיים על ידי רישום ההקדשות והפעלת פיקוח ציבורי על פעולות הנאמנים.

הפעלת ההקדש לאחר מותו של המקדיש:

רבים מעוניינים להפעיל הקדש אשר יכנס לפעול רק לאחר מותם. הדרך לעשות זאת היא בדרך של צוואה. על הצוואה חלים כל דיני הצוואות הקבועים בחוקי הירושה של מדינת ישראל. בנוסף על ההוראות הקבועות בחוק הירושה, על הצוואה לכלול את היסודות הנזכרים לעיל בנוסח כתב הקדש.

הקדש שנוצר על פי הוראות צוואה, צריך לצרף: העתק מאושר של הצוואה וצו קיום הצוואה, העתק מאושר של צו מינוי מנהל עיזבון, העתק של פרטי העיזבון, העתק מן הדו"ח הסופי של מנהל העיזבון.

ניהול ההקדש הציבורי:

  • שמירת נכסי ההקדש – נאמן חייב לשמור על נכסי הנאמנות, לנהלם ולפתחם ולפעול להשגת מטרות הנאמנות. במילוי תפקידיו חייב הנאמן לנהוג באמונה ובשקידה כפי שאדם סביר היה נוהג באותן נסיבות.
  • הפרדה בין נכסי ההקדש לנכסי הנאמן- הנאמן חייב לפתוח בבנק חשבון נאמנות מיוחד להקדש. החשבון ייפתח על שם הנאמנים בתוספת הערה כי החשבון הוא בנאמנות עבור ההקדש.
  • ניהול חשבונות- הנאמן חייב לנהל מערכת הנהלת חשבונות מסודרת עבור ההקדש הציבורי במתכונת החשבונאית המקובלת לגבי ניהול חשבונות של מוסדות ללא כוונת רווח.
  • דיווח לרשם ההקדשות – נאמן של הקדש ציבורי חייב להגיש לרשם ההקדשות, מדי שנה, דין וחשבון כספי וענייני בו יפורטו הפעולות הכספיות והענייניות שבוצעו על ידי הנאמן במהלך השנה החולפת.

הקדש עדיף על פני הקמת עמותה למילוי רצון המקים לאחר מותו:

כל מטרת הרישום של הקדש ציבורי היא לגרום לכך כי בידי המדינה יהיה כוח אפקטיבי לצורך פיקוח ובדיקה שרצון המנוח יתממש במלואו. כך לדוגמא, בפסק דין תמ"ש 105510-07 ילין נ' האפוטרופוס הכללי-תל אביב – המנוח לא רצה ליצור הקדש בצוואתו, לא הייתה בצוואה כוונה ליצור נאמנות. המנוח בחר בפיקוח הקיים על עמותה והוא לא רצה את הפיקוח הקיים על הקדש ציבורי. כוונת המנוח הייתה ברורה לחלוטין, ולמרות זאת קבע בית המשפט העליון כי יש לרשום הקדש ציבורי ולא עמותה כבקשת המנוח. אכן, המנוח הקים את העמותה עוד בחייו ורצה כי היא תנהל את הכספים, אבל בית המשפט פסק כי הדרך הנאותה לנהול הכספים היא בצורה של הקדש ציבורי. כמו כן, בית המשפט פסק כי רישום הקדש לא פוגע כהוא זה ברצונו זה של המנוח.

כידוע, אין אדם המכיר את היום והשעה, ולכן רישום ההקדש הציבורי בצוואה הוא דבר אשר מוטב לעשות בהקדם מאשר במאוחר.

צרו קשר עם משרד עו"ד כהן, דקר, פקס וברוש לעזרה בהקמת עמותה או הקדש ציבורי בישראל:

הקדש ציבורי

ייעוץ משפטי http://lawoffice.org.il/: 03-3724722

       : 055-9781688

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, http://lawoffice.org.il/: office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top