Skip to content

הקדשים ציבוריים תחת עמותות בישראל

Avatar

Joshua Pex

מוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"רים) בישראל, פועלים לעתים כנאמנים של הקדשים ציבוריים. מאמר זה עוסק בהיבטים העיקריים של ההקדש הציבורי בעמותה או במוסד ללא כוונות רווח.

סדרת פרסומים זו

הצוות המשפטי שלנו במשרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש, מנוסה במגוון תחומים, כולל חוק העמותות וארגונים ללא כוונת רווח. מאמר זה, הדן במלכ"רים ובהקדשים ציבוריים, הוא חלק מסדרה ארוכה העוסקת בנושאים חשובים בתחום המלכ"רים, עמותות וארגוני צדקה.

סדרת המאמרים נועדה לסייע בניהול תקין של מלכ"רים בישראל.

למידע על רשות התאגידים בישראל, המפקחת על ארגונים ללא כוונת רווח, ניתן לעיין באתר הממשלתי. לעוד מאמרים מאת עורכי דין, ולמידע משפטי בסוגיות המופיעות במאמר זה, בתחום המלכ"רים, ניתן לעיין בפרסומים שלנו אודות רשות התאגידים, עמותה כגוף למען מטרה כפולה וכן ביקורת מעמיקה במלכ"רים בישראל.

הקדש ציבורי בעמותה

מהם הקדשים ציבוריים בארגונים ללא כוונת רווח?

הקדש ציבורי הוא נכס (ולא ארגון או תאגיד), שאדם או ישות אחרת מעניקים לטובת הציבור, לעתים בליווי הנחיות מסוימות בדבר השימוש בנכס. האדם או הישות שמעניקים את הנכס, בדרך כלל ממנים נאמן על מנת להבטיח שהשימוש בנכס הציבורי נעשה בהתאם לנחיות.

מהו נאמן?

נאמן הוא אדם או ישות אשר ניתנה להם אחריות למימוש ההנחיות המדויקות בדבר השימוש בהקדש הציבורי ולניהולו. בישראל, נאמנים נדרשים לרשום הקדשים ציבוריים, ביחידת רשם ההקדשות.

הנחיות להקדש ציבורי בארגון ללא כוונות רווח בישראל

במקרים רבים, האדם או הישות שמעניקים את ההקדש, יאסרו שימוש בנכס, אך יקבעו כי ניתן להשתמש ברווחים הנובעים ממנו למטרה מסוימת. הרווחים יכולים להיות מוקדשים, למשל, למלגות לסטודנטים. במקרה שכזה, הנאמן אחראי על הענקת המלגות וחלוקתן.

עמותה כנאמן

במקרים רבים, אדם או ישות אשר מעוניינים לתרום לציבור, ימנו ארגון ישראלי ללא כוונות רווח (לרוב, עמותה) כנאמן לנכס מסוים. במקרה כזה, המלכ"ר נדרש כאמור לרשום זאת אצל רשם ההקדשים.

בנוסף, המלכ"ר נדרש לדווח אודות ההקדש הציבורי שתחת ניהולו, באמצעות הגשת דוח כספי מדי שנה.

צרו קשר

לכל שאלה בנושא הקדשים ציבוריים בארגונים ישראלים ללא כוונות רווח, צרו עמנו קשר.

עו"ד יהושע פקס העוסק בחוק העמותות ובארגונים ללא כוונת רווח, ישמח לדון עמכם על צורכי הארגון שלכם.

הקדש ציבורי בעמותהייעוץ משפטי http://lawoffice.org.il/: 03-3724722, 055-9781688 

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, http://lawoffice.org.il/: office@lawoffice.org.il 

צרו קשר

Scroll To Top