Skip to content

הסכם ממון – ההסכם שמסדיר את סוגיות הרכוש בנישואין

Anat Levi

Anat Levi

הסכם ממון הינו הסכם שעורכים בני זוג המתכוונים להינשא או הנשואים כבר. ההסכם מאפשר לזוג להסדיר את כל סוגיות הרכוש השונות העולות במהלך הנישואין/עם פקיעתן. ההסכם ניתן לשינוי בכל עת בהסכמת הצדדים.

ההסכם נערך על מנת להסדיר נושאים רכושיים וכספיים. ככל שהזוג ירצה להסדיר נושאים אחרים כגון: מזונות ילדים, משמורת וכל נושא אחר. יצטרכו לעשות זאת במסגרת "הסכם חיים משותפים" או במסגרת הסכם אחר הרלוונטי לאותו עניין אותו ירצו להסדיר לדוגמא: "הסכם הורות" ועוד.

מהו הסכם ממון?

 • חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 אשר חל על זוגות הנשואים מ- 1.1.1974 מעניק אפשרות לערוך הסכם ממון. הזוג יוכל להסדיר בהסכם כל סוגיה הנוגעת לרכוש אשר ברשותם כגון:
 • רכוש אשר אחד מבני הזוג הביא לנישואין
 •  רכוש משותף אשר נצבר במהלך הנישואין
 • רכוש עתידי
 • חלוקת רכוש במקרה של פקיעת הנישואין (גירושין או מות אחד מבני הזוג)

הסכם ממון – ההסכם שמסדיר את סוגיות הרכוש בנישואין

כאשר זוג הנשוי מ-1.1.1974 לא עורך הסכם או במידה וערך הסכם שלא קובע אחרת. יחולו עליהם הוראות "הסדר איזון משאבים" לפי סעיף 3(א) בחוק.
הוראות "הסדר איזון משאבים" קובעות כדלקמן:

 • עם פקיעת הנישואין זכאי כל אחד מבני הזוג, למחצית משוויי כלל נכסי הזוג (סעיף 5(א) לחוק)
 • גם כאשר לאחד מבני הזוג נכס השייך לו טרם הנישואין, ייתכן ונכס זה "עורבב" והפך למשותף (סעיף 4 לחוק)
 • זוג הנשוי מלפני 1974 שלא ערך הסכם ממון, יחול עליו "הלכת השיתוף".

עולה מכאן החשיבות לערוך הסכם ממון יחד עם עורך דין המומחה לדיני משפחה. עורך הדין יוכל לערוך הסכם מקיף ושלם על כל הרכוש הרלבנטי, כדי שלא ייווצר מצב שעל חלקו יחולו הוראות "הסדר איזון משאבים".

חשיבותו של הסכם ממון

להסכם חשיבות עצומה כפי שציינו בראשית המאמר. ההסכם מאפשר לזוג להסדיר את כל סוגיות הרכוש הנפרד/משותף וכן רכוש עתידי שייווצר לזוג במהלך הנישואין. ההסכם יכלול גם את אופן חלוקת הרכוש במקרה של פקיעת הנישואין (עקב גירושין או מות אחד מבני הזוג). על היתרונות השונים של ההסכם קראו את המאמר "הסכם ממון – 3 סיבות לעריכתו לפני/אחרי נישואין".

אישור/שינוי הסכם ממון?

עריכת הסכם או שינויו ייערכו בכתב בלבד (סעיף 1 לחוק). לאחר מכן ההסכם או שינויו יובאו לאישור של אחד הגורמים המוסמכים הבאים:

 • לפני הנישואין
 • בימ"ש לענייני משפחה
 • בית דין דתי המוסמך לדון בעניינם (לדוג': יהודים בבית דין רבני)
 • נוטריון
 • רושם הנישואין
 • במהלך הנישואין
 • בימ"ש לענייני משפחה
 • בית דין דתי

ההסכם יאושר, לאחר שאותו גורם נוכח שההסכם/שינויו נעשה בהסכמה חופשית תוך הבנת משמעותו ותוצאותיו (סעיף 2 לחוק). מומלץ מאוד לאשר את ההסכם בבימ"ש לענייני משפחה ולקבל עליו תוקף של פסק דין.
הסכם שלא אושר על ידי אחד הגורמים המוסמכים מחוסר כל תוקף משפטי ולא יחולו עליו הוראות החוק. על הסכם שלא אושר, יחולו הוראות הדין הכללי לפי הנושא שלו. ע"א 169/83 יונה (שרעבי) שי נ' ששון (שרעבי) שי, לט(3) 776 (1985).

האם ביהמ"ש מוסמך להתערב בתוכן הסכם ממון או לבטלו לאחר אישורו?

תפקידו של בית המשפט שהסכם הובא לאישורו הוא פורמאלי בלבד. הוא ייטה לא להתערב בתוכן ההסכם ובסבירות שלו, אך ייעשה כן אם ייווכח כי אחד מסעיפיו אינם הגיוניים/חוקיים. בית המשפט רק יבדוק שההסכם נעשה בהסכמה חופשית תוך הבנת משמעותו ותוצאותיו. בג"ץ 8578/01 חיים חליווה נ' עליזה חליווה, נו(5) 634 (2002).

היה ואחד מבני הזוג יעתור לביהמ"ש לבטל הסכם (לאחר שאושר). ביהמ"ש ייעתר לבקשה רק במקרים קיצוניים (ע"א 5490/92 רחל פגס נ' ישראל פגס פורסם בנבו, 29.12.1994). מכאן אנו רואים את הכבוד שרוכש ביהמ"ש להסכם, שהוא חוזה לכל דבר.

מי רשאי לערוך הסכם ממון?

זוגות אשר נשואים או אשר מתכוונים להינשא. כולל זוגות שנישאו לפני 1974 (ע"א 490/77 דוד נציה נ' עליזה נציה, לב(2) 621 (1978).
זוגות "ידועים בציבור" יוכלו להסדיר את סוגיות הרכוש במסגרת "הסכם חיים משותפים".

מעוניינים לערוך הסכם ממון? משרד כהן דקר פקס ברוש כאן לשירותכם

הסכם ממון הוא הסכם חיוני ונצרך אך בעל רגישות מיוחדת. מכאן החשיבות לערוך אותו אצל גורמים בעלי הכישורים וההסמכה הנכונים. במשרד כהן דקר פקס ברוש, תמצאו עורכי דין המומחים בתחום דיני המשפחה אשר להם הסמכה גם כמגשרים. עורכי הדין שלנו יובילו אתכם להסכם המושלם והמקיף בו אתם מעוניינים.

הסכם ממון – ההסכם שמסדיר את סוגיות הרכוש בנישואין

:03-3724722

        055-9781688

 : office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top