Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הליך קבלת רישיון נהיגה בישראל לפלסטינים – ללא רישיון מהרשות הפלסטינית

Michael Decker

שלום

תותח עורך דין מיכאל עזר לנו מאוד עם תביעת אבהות ולאחר מכן בהסדרת המעמד של בת הזוג שלי. צוות המשרד נחמד מאוד והיו מאוד יעילים

הליך קבלת רישיון נהיגה בישראל לפלסטינים תושבי השטחים (אזור יהודה ושומרון) ורצועת עזה הוא לעיתים הליך ארוך ומורכב. על מנת לצלוח את השלבים הכלולים בהליך, יש להגיש מסמכי בקשה להוכחת נסיבות הומניטריות מיוחדות. לאחר מכן יבדקו המסמכים על ידי גורמי ביטחון שונים, זאת בנוסף לבדיקה של ועדה מטעם משרד התחבורה. במידה וימצא כי ישנם טעמים הומניטאריים משכנעים ואמינים מספיק, יקבל המבקש את רישיון הנהיגה הישראלי. מאמר זה ירחיב על הליך הגשת הבקשה לקבלת רישיון נהיגה.

משרדנו עוסק רבות בזכויותיהם של פלסטינים תושבי השטחים ורצועת עזה. באתרינו מאמרים נוספים המסבירים כיצד יכולים בני זוג פלסטינים להסדיר את מעמדם בישראל, זכויות העובדים הפלסטינים וכספי פנסיה ועוד.

הליך קבלת רישיון נהיגה בישראל לפלסטינים

הליך קבלת רישיון נהיגה בישראל לפלסטינים

מיועד לתושב ה"אזור" שלא מחזיק ברישיון נהיגה בר תוקף שהודפס על-ידי הרשות הפלסטינית:

 • תושב האזור אשר עונה על דרישות הסף ההומניטאריות המופיעות בסעיף נוהל טיפול בקשות (בן משפחה בדרגה ראשונה עם מחלה כרונית הדורשת נסיעות דחופות לבית החולים), ואינו מחזיק ברישיון נהיגה באזור, ייגש קודם כל לרשות הפלסטינית במטרה להנפיק רישיון נהיגה פלסטיני.
 • במקרה שישנה מניעה אצל הרשות הפלסטינית להנפיק את רישיון הנהיגה עבור תושב האזור, ייגש תושב האזור לרע"ן (ראש ענף) כלכלה במנהא"ז (במנהל האזרחי) או רמת"ק (ראש מטה תיאום וקישור) עזה, בהתאם לעניין, בבקשה לקבלת היתר נהיגה לימודי.
 • הבקשה חייבת לעמוד בתנאים המצטברים הקבועים בנוהל טיפול בקשות.

התנאים לקבלת רישיון נהיגה – דרישות הומניטאריות למתן היתר רישיון נהיגה לפסטינים

 • אשרת שהייה חוקית בישראל מכוח איחוד משפחות עם בן / בת זוג ישראלי/ת.
 • המבקש מצוי בישראל כחוק למעלה מ-3 שנים רצופות.

הליך קבלת הבקשה בקרב רשויות הביטחון בישראל

 • הבקשה תימסר על-ידי רע"ן (ראש ענף כלכלה במנהל האזרחי) או רמת"ק (ראש מטה תיאום וקישור) עזה, לפי גופו של עניין לבחינת קמ"ט (קצין מטה) תחבורה, וכן לגורמי ביטחון קשורים או לכל גורם אחר הנקבע בהתאם לשיקולו של הקמ"ט, כמתואר באריכות בסעיף 5.א.2).ה) של נוהל זה. לאחר שיעיינו ויקבעו את החלטתם לגבי הבקשה, יוחלט בין אם למסור את הבקשה להחלטת הוועדה במשרד התחבורה בישראל. הקביעה תוחלט כמתחייב לחקיקת הביטחון וכן לסעיף 578ב לתקנות התעבורה.
 • במידה וקבע רע"ן כלכלה במנהא"ז או רמת"ק עזה, על-פי העניין, למסור את הבקשה אל הוועדה במשרד התחבורה בישראל, יוציא היתר נהיגה לימודי עבור המבקש, בכפוף להחלטה הסופית של הוועדה. אם הוועדה תחליט לדחות את הבקשה, יהיה צורך להשיב את היתר הנהיגה הלימודי.
 • בתום הליכי הוצאת הרישיון הישראלי, וכל זמן אשר המבקש עוד עומד בתנאים המפורטים במסמך נוהל טיפול בקשות, תוענק למבקש תעודת רישיון נהיגה ברכב פרטי בלבד.

לאן פונה פלסטיני אשר קיבל רישיון נהיגה ממשרד התחבורה הישראלי?

 • אחרי השגת רישיון הנהיגה הישראלי, ייגש המבקש לרע"ן כלכלה במנהא"ז או רמת"ק עזה בהתאם לעניין, בכדי לקבל רשות נהיגה ברכב ישראלי.
 • משרד התחבורה בישראל יעניק את רישיון הנהיגה, אשר יהיה בתוקף לשנה בלבד. ישנם מקרים אשר יוחלט בהם בהתאם לשיקול דעת של רשות הרישוי להאריך את תוקף הרישיון, זאת בכפוף לתוקף אישור השהייה בישראל וכן אישור נהיגה ברכב ישראלי.
 • חידוש לרישיון נהיגה ברכב ישראלי ייקבע כמתחייב בסעיף 5.א.2 לנוהל המצוין, בהתאם להגשת בקשה לחידוש האישור.

תודה למר יהונתן גבריאלוב על חיבור המאמר.

צרו קשר עם עורך דין – הנפקת רישיון נהיגה בישראל

במשרדינו עורכי דין אשר יוכלו לעזור לכם למצות את זכויותיכם. אם אתם תושבי השטחים ו/או רצועת עזה ואחד מקרובי משפחתכם שבישראל נתון במצב רפואי ירוד המחייב עזרה חיצונית של קרוב משפחה, נוכל לסייע לכם להגיש בקשה מטעמים הומניטאריים לשהות בישראל ולקבל היתר נהיגה על מנת לעזור לו. קבעו פגישה עוד היום כדי שתדעו את זכויותיכם.

הליך קבלת רישיון נהיגה בישראל לפלסטינים

: 03-3724722

        055-9781688

 [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top