Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הליך התנגדות לצוואה

Anat Levi

מורן חן הראל, עורכת דין מגשרת ומטפלת

עורך דין יהושוע אדיב נעים ומקצועי מאד! ממליצה מאד

אם אתם שוקלים להגיש התנגדות לצוואה ולא יודעים מה בדיוק צריך לעשות לשם כך, המאמר הזה מיועד לכם. ענת לוי, עורכת דין המתמחה בדיני ירושה, תסביר כאן את הליך התנגדות לצוואה.

זכות המצווה להחליט מה ייעשה בעיזבון

צוואה היא מסמך, שבו אדם קובע מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. ע"פ דיני הירושה בישראל, למצווה יש חופש לצוות כרצונו, ובתנאי שהצוואה תעמוד בהוראות חוק הירושה, תשכ"ה-1965. העיקרון של כיבוד רצון המת הוא עיקרון חשוב מאוד במשפט הישראלי, והוא מלווה את בתי המשפט כאשר הם נדרשים לבחון האם יש לתת תוקף לצוואה הנדונה בפניהם.

עם זאת, חוק הירושה קובע מספר מגבלות על החופש לצוות. כך למשל, נקבע בסעיף 34 כי צוואה בלתי חוקית או בלתי מוסרית – בטלה. במקרה כזה תקנת הציבור וערכים אחרים גוברים על החופש לצוות.

הליך התנגדות לצוואהצו קיום צוואה

כדי שאפשר יהיה לממש את הצוואה ולפעול על פיה, יש צורך בצו קיום צוואה. אדם המעוניין במימוש הצוואה יגיש בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה. לפני שהרשם ייתן את הצו המבוקש, הוא יפרסם בעיתונות וברשומות את דבר הגשת הבקשה לצו קיום צוואה, וימתין 14 יום מיום פרסום ההודעה כדי לאפשר הגשת התנגדויות.

נשאלת השאלה, מהן בעצם אותן התנגדויות וכיצד ניתן להתנגד לצוואה?

שני מסלולים להגשת התנגדות לצוואה

ניתן להגיש התנגדות לצו קיום צוואה בטרם ניתן הצו. כצפוי, אם הצו כבר ניתן, אין אפשרות להגיש התנגדות ויש צורך להגיש בקשה לביטול הצו.

התנגדות לצו קיום צוואה

המסלול הראשון מתחיל לאחר שהרשם פרסם, כאמור, ברשומות ובעיתונות כי הוגשה בקשה לצו קיום צוואה. ישנם 14 יום מיום הפרסום במהלכם אדם שמתנגד לקיום הצוואה יכול להגיש התנגדות בה יפורטו טענותיו. במקרים חריגים ניתן להגיש בקשה להארכת המועד להגשת התנגדויות, ולרוב הרשם לענייני ירושה ייעתר לבקשה ויאריך את המועד.

את ההתנגדות לצו קיום הצוואה יש להגיש בכתב. המתנגד נדרש לשלם אגרה בסכום של 972 שקלים (מעודכן לשנת 2020) ולפרט את עילות ההתנגדות והטענות אשר הוא מעוניין להעלות בפני בית המשפט בעניין זה.

בנוסף, יש לצרף מסמכים מתאימים לתמיכה בטענות המפורטות בכתב ההתנגדות. יש להגיש את כתב ההתנגדות כך שיהיה ערוך בהתאם לתקנות ולצרף תצהיר לאימות העובדות הנטענות בכתב ההתנגדות. אם המתנגד מיוצג ע"י עורך דין, יש לצרף ייפוי כח.

את כתב ההתנגדות ואת הנספחים יש להגיש במספר עותקים, כך שלבית המשפט יהיו עותקים וכן לצדדים השורים להליך. עם קבלת כתב ההתנגדות, הרשם לענייני ירושה יעביר את התיק לדיון בבית המשפט לענייני משפחה, והוא זה שיכריע בנושא.

במקרה אחר, שבו חלף המועד וניתן צו קיום צוואה, יש לפעול במסלול השני, כלומר: ביטול צו קיום צוואה.

ביטול צו קיום צוואה

באופן עקרוני, צו קיום צוואה שניתן הוא מחייב וסופי, כמו פסק דין. עם זאת, בחוק קיימת אפשרות לביטול צו קיום צוואה. האפשרות לתקן או לבטל צו קיום צוואה הוענקה לרשם לענייני ירושה ולבית המשפט, באם הובאו בפניהם טענות או עובדות שלא הוצגו לפני שניתן צו קיום הצוואה.

וכלשון סעיף 72 לחוק הירושה, שכותרתו: "תיקון וביטול של צו ירושה ושל צו קיום (תיקון מס' 9) תשנ"ח-1998" –

"(א) נתן רשם לעניני ירושה או בית משפט צו ירושה או צו קיום, רשאי כל אחד מהם, לגבי צווים שנתן, לפי בקשת מעוניין בדבר, לתקנם או לבטלם על סמך עובדות או טענות שלא היו בפניו בזמן מתן הצו; ואולם ראה רשם לעניני ירושה שלא להיזקק לעובדה או לטענה שהמבקש יכול היה להביאה לפני מתן הצו, או שיכול היה להביאה לאחר מכן ולא עשה כן בהזדמנות הסבירה הראשונה, יעביר את הבקשה לבית המשפט.

(ב) תוקן או בוטל צו ירושה או צו קיום לפי הוראות סעיף קטן (א), יודיע על כך הרשם לעניני ירושה ברבים וליורשים על פי דין או לנהנים על פי הצוואה."

אם כן, במסגרת הליך התנגדות לצוואה, ניתן במקרים המתאימים לפעול ע"פ המסלול הזה, כאשר הצו כבר ניתן.

הכתובת לביטול צו קיום ירושה

כאמור בס"ק (א) תיקון או ביטול הצו ייעשה ע"י מי שהוציא אתו, כלומר: האם הרשם הוא זה שנתן את הצו, יש לפנות אליו כדי לבטלו או לתקנו. אם בית המשפט הוא זה שנתן את הצו, הבקשה לביטול הצו תוגש לבית המשפט.

עם זאת, הרשם לענייני ירושה יעביר את הבקשה לבית המשפט במקרים שבהם היא מבוססת על עובדות או טענות שאפשר היה להביאן בפני הרשם, אך הן לא הובאו לפני שניתן הצו. בית המשפט יבחן את הדברים ויכריע אם יש לתקן את הצו, לבטל אותו או לדחות את הבקשה.

הפסיקה קבעה, כי בקשות לתיקון או ביטול צו קיום צוואה הן חריגות ויש לאשרן במשורה. בית המשפט לא יבטל בנקל צו קיום צוואה שהוצא. יתירה מכך, פעולה במסלול הזה של ביטול צו קיום צוואה היא קשה הרבה יותר מאשר פעולה במסלול הראשון – התנגדות לצו קיום צוואה, טרם ניתן הצו.

עילות התנגדות לצוואה

הגשת התנגדות לצו קיום צוואה היא פעולה רווחת למדי, שמתבצעת כאשר המתנגד סבור כי רצונו האמיתי של הנפטר לא יבוא לידי ביטוי אם יינתן צו קיום צוואה, או במקרה שבו הצו כבר ניתן – אם לא יבוטל. עילות לביטול צוואה יכולות להיות מגוונות, הכל בהתאם לנסיבות המקרה.

ניתן לחלק את עילות ההתנגדות לצוואה לעילות צורניות – עילות המתייחסות לפגמים שנפלו באופן עריכת הצוואה ולעילות מהותיות – פגמים הקשורים לתוכן הצוואה ולנסיבות שבהן המצווה ציווה את אשר ציווה.

דוגמאות לפגמים שנפלו באופן עריכת הצוואה – הצוואה לא נכתבה כולה בכתב ידו של המצווה, צוואה שנעשתה בפני עדים לא נושאת את חתימת שני העדים עליה, צוואה בפני רשות – אמירת תוכן הצוואה לא בוצעה ע"י המצווה עצמו.

דוגמאות לפגמים הקשורים לתוכן הצוואה ולנסיבות עריכתה – הצוואה נכתבה תחת לחץ, איום, כפייה או הטעיה. הופעלה השפעה בלתי הוגנת על המצווה בעת עריכת הצוואה. פגם אפשרי נוסף הוא אם אחד מהזוכים ע"פ הצוואה היה נוכח בזמן עשיית הצוואה, עניין אשר יכול להשפיע על רצונו החופשי של המצווה.

החשיבות והשפעת ההתנגדות על הצוואה הן עצומות, שכן במקרה שבית המשפט יחליט לקבל את ההתנגדות, הוא יורה על ביטול הצוואה.

צרו קשר

מכיון שמדובר בעניין מורכב והרה גורל, מומלץ להתייעץ עם עו"ד המתמחה בדיני משפחה, ואשר יש לו נסיון בצוואות וירושות. חשוב לתכנן את המהלכים מראש ולדעת האם יש להגיש התנגדות, מה לכתוב בכתב ההתנגדות, אילו עילות לציין, מה להדגיש וכד'. כך גם במקרה שבו עבר התאריך ומעוניינים לבטל את צו קיום הצוואה. עורך דין אשר מנוסה בהגשת התנגדויות ובבקשות ביטול יסייע וימליץ כיצד לפעול בנסיבות העניין.

משרד עורכי הדין שלנו עוסק בדיני משפחה וירושה, בגישור ובייצוג משפטי של יורשים בסכסוכי ירושה. לעורכי הדין במשרד יש נסיון רב בעריכת צוואות, בהגשת בקשות לצו ירושה ולצו קיום צוואה, וכן בהגשת התנגדויות לצווי קיום צוואה ולצווי ירושה.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top