Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

תנאים לקבלת היתר העסקת עובדי סיעוד זרים

Michael Decker

Oksana Troshin

צוות מעולה , יעיל, אמין ומסור.
עונים לכל שאלה בפירוט עוזרים בכל שלב מתלווים ללקוח בכל פניה למשרד הפנים .
עזרו לי לקבל עליה אחרי גיור כשמשרד הפנים התנגד.
ממליצה בחום

מספרם של עובדי הסיעוד הזרים בישראל נמוך מהביקוש עבורם. בהתאם לכך, נקבעו כללים שבהתקיימם בלבד ניתן יהיה להעסיק עובדי סיעוד זרים. החוק קובע חובה לקבלת היתר העסקת עובדים זרים ממשרד הפנים, תוך פירוט אודות הזכאים לבקשו והמבחנים לקביעת זכאותם. במאמר זה נפרט על סוגיית הזכאות לקבלת היתר העסקת עובדי סיעוד, המבחנים לבדיקת הזכאות ועל המשך התהליך לאחר קבלת היתר ההעסקה.

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בתחום עובדי סיעוד ודיני העבודה החלים בו. אנו מספקים ללקוחותינו מענה וליווי, בין היתר, בהסדרת יחסי העבודה בין המטפלים למטופלים, קבלת היתרי העסקה ושהייה בישראל למטפלות והארכתם, מעבר עובדים בין מטופלים ומתן ייעוץ וליווי משפטי לעובדים ולמעסיקים בענף.

 היתר העסקה והזכאים לו

החוק קובע חובה לקבלת היתר העסקת עובדי סיעוד מטעם רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים. העסקת מטפלים זרים ללא היתר מהווה עבירה פלילית ועשויה לגרור עונשי קנס ואף מאסר. רשות האוכלוסין קבעה רשימת תנאי סף, ורק מי שהתנאים מתקיימים לגביהם זכאים לבקש היתר העסקה. להלן נפרט על תנאי הסף העיקריים:

קשישים ומי שהגיעו לגיל פרישה: הזכאות במקרים הללו נבדקת על פי מבחן שמכונה "מבחן התלות", ואשר מדרג באמצעות ניקוד את חומרת מצבו של הנבדק. ככלל, המבחן נערך במוסד לביטוח לאומי, כאשר מוגשת תביעה לגמלת סיעוד. מי שבשל גובה הכנסותיהם אינם זכאים לבקש גמלת סיעוד, יוכלו לעבור את מבחן התלות ברשות האוכלוסין וההגירה. הניקוד המינימאלי הדרוש לשם עמידה בתנאי הזכאות להיתר העסקה הוא 4.5 נקודות עבור מי שהגיעו לגיל פרישה, ו-4 נקודות עבור קשישים מעל גיל 90.

היתר העסקת עובדי סיעוד זריםילדים בעלי נכויות: ניתן לבקש היתר העסקה בשם ילדים הזכאים לגמלת ילד נכה, ואשר מתקיימים לגביהם תנאים מסוימים. התנאים כוללים, בין היתר, נסיבות רפואיות ייחודיות המצריכות טיפול יומיומי, או צורך בליווי והשגחה צמודים לאור אי יכולתם של הילדים להשתתף במסגרות חינוכיות בשל נכותם. קיימת ועדה מקצועית מייעצת מטעם ענף הסיעוד, הקובעת אם מתקיים לגביהם אחד מהתנאים שבגינם יינתן היתר העסקה. 

בוגרים הזכאים לקצבת שירותים מיוחדים מהמוסד לביטוח לאומי: לגביהם לא נדרשת עמידה במבחן התלות והם רשאים לבקש היתר העסקה ללא קשר לגילם.

-במקרים מסוימים רשאים לבקש היתר העסקה גם מטופלים עם צרכים מיוחדים, נכי עבודה, נכי צה"ל ונכי פעולות איבה.

דיון מהיר בבקשה להיתר העסקה

נוהלי רשות האוכלוסין מאפשרים לתת קדימות למקרים דחופים בהם מטופל עומד להשתחרר מבית חולים או ממוסד סיעודי וזקוק לטיפול סיעודי באופן בהול. במקרים אלה אין באפשרות המטופל להמתין עד שיושגו כלל האישורים הדרושים ויימצא עבורו עובד סיעודי מחו"ל. לכן, ניתן להגיש בקשה להיתר העסקה בהליך מהיר. לרוב יוחלט בבקשה בתוך חודש ימים, לכל היותר. היתר העסקה לפי מסלול זה יינתן למשך שלושה חודשים בלבד. לא ניתן יהיה לזמן עובד סיעודי מחו"ל במקרים אלה, ויתאפשר להעסיק באמצעותו רק עובדי סיעוד שכבר נמצאים בישראל. 

מה קורה לאחר הסדרת היתר ההעסקה?

השגת היתר ההעסקה היא רק תחילת הדרך. לאחר קבלת ההיתר, יש לפנות לאחת מהלשכות הפרטיות הפועלות על פי רישיון מרשות האוכלוסין וההגירה, ואשר אחראיות על תיווך והבאת עובדי סיעוד לישראל. לאחר איתור עובד מתאים ורישומו, יש לקבל אשרת עבודה (ויזה) מתאימה עבור עובדי הסיעוד. רק לאחר השלמת כל אלה ניתן יהיה להעסיק עובדי סיעוד זרים.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לתחום היתר העסקת עובדים זרים

אם ברצונכם להבין האם אתם או בני משפחתכם זכאים להעסיק עובדי סיעוד או לקבל ייעוץ וליווי משפטיים בכל הנוגע לנושא היתר העסקת עובדים זרים בתחום הסיעוד והסדרת מעמדם החוקי, נשמח לעזור. צרו קשר עם משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, לקבלת ייעוץ וליווי משפטיים. אנו מתמחים בתחום עובדי סיעוד, הסדרת מעמדם וייצוג עובדים ומעסיקיהם בפני הערכאות השונות.

 

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top