Skip to content

הגשת תביעת חוב כנגד פושט רגל

Avatar

Nechama Ovadia

כפי שהסברנו במאמרים קודמים, הגשת תביעת חוב מאפשרת לבעל החוב לפעול לפירעונו על ידי חייב המצוי בהליך פשיטת רגל. במאמר זה עורכת הדין נחמה עובדיה תסביר על אופן הגשת תביעת החוב ברמה הפרקטית.

מתי ולמי מגישים תביעת חוב?

הגשת תביעת חוב כנגד פושט רגל

המחוקק קבע כי בסמוך לאחר מתן צו כינוס לנכסיו של חייב, רשאי כל נושה שהחייב חב לו חוב כספי, להגיש תביעת חוב. ניתן להגיש את תביעת החוב בתקופת זמן של חצי שנה מיום קבלת צו הכינוס בידי הנושה. אם חלף מועד זה, יש להגיש יחד עם תביעת החוב בקשת ארכה ולנמק מדוע הוגשה תביעת החוב באיחור.

כיצד מגישים תביעת חוב

תביעת חוב ניתן להגיש באופן מקוון או ידני כפי שיפורט להלן:

תביעת חוב מקוונת

נושה פרטי או נושה שהוא תאגיד, אשר מיוצג על ידי עורך דין, רשאי להגיש את תביעת החוב באופן מקוון באמצעות בא כוחו. בא כוח הנושה יגיש את תביעת החוב דרך המערכת המקוונת באמצעות טופס "תביעת חוב". לתביעת החוב המקוונת יש לצרף עובדות וראיות התומכות בחוב הנתבע, העתק צילום של צ'ק או אישור בנק לאימות פרטי החשבון של הנושה, וכן תצהיר וייפוי כוח חתום על ידי עורך דין.

אם מדובר בנושה שהוא עובד, בא כוחו רשאי להגיש את תביעת החוב דרך המערכת המקוונת באמצעות טופס "תביעת חוב לעובד". לתביעה המקוונת יש לצרף עובדות וראיות התומכות בחוב הנתבע, העתק של מכתב הפיטורין, 3 תלושי שכר והעתק של צ'ק או אישור בנק לאימות פרטי החשבון של הנושה. כמו כן יש לצרף תצהיר וייפוי כוח חתומים על ידי עורך דין.

תביעת חוב ידנית

נושה אשר אינו מיוצג על ידי עורך דין נדרש להגיש את תביעת החוב באופן ידני באמצעות "טופס 21 – "תביעת חוב בהליך פשיטת רגל" בצירוף ראיות ועובדות התומכות בחוב הנתבע וכן תצהיר לאימות העובדות המפורטות בתביעת החוב.

עיון בתביעת החוב

לאחר הגשת תביעת החוב, המנהל המיוחד אשר קיבל את הטיפול בתביעות החוב מאת הכונס הרשמי, בודק את תביעות החוב והמסמכים שצורפו להן. המנהל המיוחד נדרש להכריע בהן בתוך 90 ימים מיום שהועברו לידיו. קודם הבדיקה פונה המנהל המיוחד לחייב, על מנת לשמוע את השגותיו בעניין תביעות החוב שהוגשו נגדו.

המנהל המיוחד רשאי לאשר את תביעות החוב באופן מלא או חלקי או לדחותן. בנוסף, רשאי המנהל המיוחד לבקש מהנושה מסמכים נוספים לביסוס החוב.

ערעור לאחר הגשת תביעת חוב

לאחר קבלת החלטת המנהל המיוחד רשאים החייב או הנושה להגיש ערעור על הכרעת המנהל המיוחד לבית המשפט אשר בו נדון התיק של החייב, תוך 45 יום ממתן ההכרעה. אם הנושה הגיש בקשת ארכה להגשת תביעת חוב והיא נדחתה, הוא רשאי להגיש ערעור על דחיית הבקשה תוך 15 יום מיום קבלת ההחלטה לידיו.

סיוע עורך דין בהגשת תביעת חוב

אם אתם נושים המעוניינים לגבות את חובכם מחייב המצוי בהליך פשיטת רגל או אם אתם חייבים המעוניינים להגיש השגותיכם על תביעות החוב המוגשות נגדכם או לערער על הכרעת המנהל המיוחד בתביעות החוב, מומלץ כי תפנו לסיוע עורך דין הבקיא בתחום זה שיסייע לכם בשלבי ההליך השונים.

צרו קשר על מנת לקבוע שיחת ייעוץ מול עורכת דין לפשיטת רגל בירושלים במשרד כהן, דקר, פקס, ברוש.

הגשת תביעת חוב

:03-3724722

        055-9781688

 : office@lawoffice.org.il

 

צרו קשר

Scroll To Top