Skip to content

הגבלות על גביית תשלומי הורים

Avatar

Michael Decker

מה מותר ומה אסור ביחס לגביית תשלומי הורים עבור ילדיהם הלומדים בבתי ספר בישראל? שאלה זו מעסיקה רבות את בתי המשפט בישראל, והתשובה מורכבת. במאמר זה נפשט את הדברים עבורכם.

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, מתמחה בדיני חינוך. המשרד מספק מענה וליווי משפטיים בנושאי חינוך ומשפט מינהלי, ועוסק בייצוג הורים, מוסדות חינוך ועובדי הוראה בפני כל הערכאות. 

חוק לימוד חובה קובע כי החינוך הציבורי בישראל הוא בחינם, אולם הורים יודעים כי בפועל נגבים מהם תשלומים שונים על-ידי בתי הספר והרשויות, על מנת לממן פעילויות ושירותים שונים. לא תמיד ברור מה בדיוק יסופק בחינם ועבור מה נדרשים ההורים לשלם. גם החלוקה בין תשלומים שהם בגדר חובה לבין תשלומי רשות עשויה לגרום לבלבול. חשוב להכיר את ההבחנה בין סוגי התשלומים השונים לשם שמירה על זכויות ההורים והתלמידים. כך גם חשוב לפעול באמצעים המשפטיים העומדים לרשות ההורים והתלמידים ככל שמתרחשת חריגה מהבחנה זו. 

סוגי התשלומים הקיימים

פירוט הפעילויות והשירותים שאפשרי לגבות תשלום בעבורם מפורסם בחוזר מנכ״ל משרד החינוך, ומחולק לתשלומי חובה, תשלומי רשות, רכישת שירותים מרצון ותרומות. מדי שנה מתפרסמת בנפרד מפירוט זה רשימה עדכנית של המחירים המקסימליים עבור אותם שירותים ופעילויות. בחוזר המנכ״ל נקבע מספר מצומצם של תשלומי חובה, ובראשם ביטוח תאונות אישיות. הביטוח משולם באמצעות הרשויות המקומיות והוא עשוי לכסות גם תאונות אישיות מחוץ לשעות הלימודים. לגבי תשלומי רשות, מפורטת רשימה ארוכה יותר. הרשימה כוללת, בין היתר, שיעורי שחיה, טיולים וסיורים לימודיים, השאלת ספרים, סל תרבות ותשלום דמי חבר בארגון ההורים. יש להדגיש כי כאשר מדובר בפעילות שהורים החליטו שלא לשלם עליה, בית הספר מחויב לספק לתלמיד אופציה חלופית בזמן הפעילות.

תשלומי הוריםחוגי העשרה וגביית יתר

סוג נוסף של תשלומי רשות נגבה עבור תכנית לימודים נוספת (תל״ן), אשר נקבעת על-ידי ההורים כחוגי העשרה במסגרת בית הספר. חל איסור על הצבת התכנית כתנאי להרשמה ללימודים, או על חיוב הורים בתשלום עבורה אם הם אינם מעוניינים בה. עשויים לקרות מצבים שבהם נגבה תשלום-יתר עבור התכנית. בשל כך ובשל טענות לפגיעה בשוויון הנגרמת כלפי תלמידים שידם אינה משגת להשתתף בתכנית, הוגשה עתירה לבג״צ

בית המשפט קבע כי חרף הפגיעה בשוויון, לאור כך שמדובר בתשלום רשות ובאוטונומיית הבחירה ההורית, אין מקום לבטל את תשלומי הרשות במערכת החינוך הציבורית. עם זאת, במקרים של גביית יתר הדגיש בית המשפט את האפשרות לעשות שימוש באמצעי האכיפה העומדים לרשות ההורים במקרים אלה, וביניהם פניה למשרד החינוך או לבית המשפט. ואכן, כאשר מקרים של גביית יתר בניגוד להוראות משרד החינוך הגיעו לבית המשפט לעניינים מינהליים, בית המשפט פסק כי יש לתקן את הטעות ולפעול בהתאם לנהלים.

בנוסף על האמור, משרד החינוך מדגיש כי על בתי ספר לפעול ככל יכולתם לצמצום דרישות התשלום מההורים, גם כאשר הן אפשריות מבחינה חוקית. בנוסף, מפעיל משרד החינוך מערך ביקורת על תפקוד מוסדות החינוך, בין היתר בהקשר זה. מן ההורים מצדם נדרש לגלות עירנות ולנקוט באמצעים המשפטיים העומדים לרשותם במקרים שבהם עולה כי קיימת חריגה מהנהלים.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני חינוך ומשפט מינהלי

אם הנכם זקוקים לסיוע משפטי בנושא תשלומי הורים לבית הספר או בכלל בתחום דיני החינוך, נשמח לעזור. צרו קשר עם משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, בירושלים או בפתח תקווה, לקבלת ייעוץ וליווי משפטיים. אנו מתמחים במתן מענה משפטי עבור הורים, מוסדות חינוך ועובדי הוראה וייצוגם בפני הערכאות המשפטיות השונות.

marque déposée

:03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

 

צרו קשר

Scroll To Top