Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

בקשה לפסילת שופט בתביעה אזרחית (מידע משפטי)

Michael Decker
Michael Decker

יבגני

עורכי דין מצוינים ואכפתים! עזרו לי להסדיר חוב גדול ולקבל חזרה את רישיון הנהיגה. ממליץ בחום. נחמה, מיכאל ואודליה, תודה רבה!

כיצד מוגשת בקשה לפסילת שופט בתביעה אזרחית? צד לתביעה אזרחית (בין אם תובע או נתבע) המעוניינים לבקש פסילת שופט בהליך, נדרש להעלות את הטענה לפסלות השופט עם היוודע עילת הפסלות. בית המשפט יכריע בבקשה, ולאחר מכן ניתן יהיה להגיש בגינה ערעור בכתב לבית המשפט העליון. במאמר זה יסביר על הכללים בנושא עורך הדין מיכאל דקר, שותף במשרדנו ומומחה למשפט אזרחי.

בקשה לפסילת שופט בתביעה אזרחית (מידע משפטי)

מתי עשוי לעלות צורך בפסילת שופט?

אחד מכללי היסוד במשפט הישראלי הוא כי על הליך משפטי להוות משפט צדק. בהתאם לכך, אף אם עלולה להתקיים מראית עין של חוסר צדק או ניגוד עניינים בהליך, הדבר עשוי לשמש עילה לפסילת השופט או השופטים הדנים בהליך. קיימות מספר עילות שנקבעו בחוק לפסלות שופט. העילה הראשונה היא קירבה משפחתית או קירבה ממשית אחרת של השופט לאחד הצדדים להליך, באי כוחם או עדים מרכזיים בהליך. העילה השנייה היא עניין כספי או עניין אישי ממשי של השופט או בני משפחתו מדרגה ראשונה בהליך או בתוצאותיו, במי מהצדדים להליך, בבאי כוחם או בעדים מרכזיים בהליך. העילה השלישית היא קיומה של מעורבות קודמת של השופט באותו עניין שנדון בהליך בטרם נתמנה לשופט, בין אם בתור בא כוח מייצג, מגשר, בורר, עד, יועץ מקצועי, מומחה או בדרך דומה כלשהי.

בכל אחת מהעילות הנ״ל, קיימת זכות לצדדים להליך להגיש בקשה לפסילת שופט. על הבקשה יחולו כללים ייחודיים שנקבעו בתקנות סדר הדין האזרחי. כללים ייחודיים אלה אף קובעים זכות להגיש ערעור על ההכרעה שתתקבל בבקשה, ישירות בפני בית המשפט העליון. לאור העובדה שבקשה לפסילת שופט היא אינה עניין של מה בכך, חשוב להכיר היטב את הכללים העלים עליה ולפעול לפיהם. להלן נפרט על הפרוצדורה בנושא.

מתי וכיצד יש להגיש בקשה לפסילת שופט?

בקשה לפסילת שופט אינה דומה לכל סוג אחר של בקשות. התקנות מחייבות להעלות את הבקשה באופן מיידי וללא כל דיחוי, מייד עם היוודע עילת הפסלות לצד להליך אשר טוען לקיומה. כך למשל, אם יתברר לנתבע כי קיימת קירבה משפחתית בין השופט לבין התובע, על הנתבע להגיש באופן מיידי בקשה לפסילת השופט. שיהוי בהעלאת הטענה עלול בפני עצמו להוביל לדחיית בקשת הפסילה, שכן הוא עשוי להיתפס כהשלמה עם עילה זו. את הבקשה יש להגיש בכתב או באמצעות העלאת טענת פסלות בעל פה.

הדיון בבקשת הפסלות והמשך ניהול ההליך לאחר מכן

לאחר הגשת הבקשה, בית המשפט ידון ויכריע בה. ככל שבית המשפט יחליט לדחות את הבקשה, הדיון בהליך יימשך כרגיל. ואולם, בית המשפט רשאי להורות על הפסקת הדיון בהליך, למשל לצורך הגשת ערעור על ההחלטה. הדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי של בית המשפט.

ערעור על דחיית בקשת פסלות בפני בית המשפט העליון

ככל שבית המשפט דחה את בקשת הפסילה, ניתן יהיה להגיש ערעור על ההחלטה בתוך 14 יום מהמועד בו ניתנה. את הערעור יש להגיש בכתב, ולפרט בו את עיקר נימוקי המערער. יש לצרף לערעור תצהיר, עותק של בקשת הפסילה, פרוטוקול של הדיון בבקשה ואת ההחלטה שבגינה מוגש הערעור. ביום הגשת הערעור לבית המשפט העליון, יש להגישו לכל הצדדים להליך, בצירוף כל המסמכים שהוגשו עמו. הצדדים זכאים להגיש תגובה לערעור בתוך 20 יום. בנוסף, התקנות קובעות כי נשיא בית המשפט העליון מוסמך לבקש את הערות השופט שפסילתו התבקשה לגבי הערעור. במידה והערעור יתקבל, והדיון בתיק יועבר לשופט אחר, אותו שופט יהיה רשאי לדון בתיק מהשלב שבו היה מצוי לפני הגשת בקשת הפסילה, או מכל שלב אחר שייראה נכון בעיניו בנסיבות המקרה.

בקשה לפסילת שופט – צרו קשר עם עורך דין מומחה למשפט אזרחי

במאמר זה הסברנו על המקרים בהם ניתן להגיש בקשה לפסילת שופט, אופן הגשת הבקשה והדיון בה, וכן האפשרות לערער על ההחלטה. לכל שאלה נוספת בנושא, או צורך בסיוע בתחום המשפט האזרחי, משרדנו ישמח לספק עבורכם מענה מקיף ומקצועי. עורכי הדין ממשרדנו מתמחים במגוון ענפי המשפט האזרחי (דיני חוזים, דיני נזיקין, דיני נדל״ן, קניין רוחני וכיו״ב). ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון או כתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה, ולתאם פגישת ייעוץ עם עורך דין מומחה למשפט אזרחי במשרדנו, בירושלים או בתל אביב.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top