Skip to content

בקשה למינוי אפוטרופוס

Anat Levi

Anat Levi

בקשה למינוי אפוטרופוס

מינוי אפוטרופוס בכדי לטפל בעניינים השונים של החסוי

בקשה למינוי אפוטרופוס מוגשת ככלל, כאשר אדם בוגר מאבד את יכולתו לקבל החלטות בענייניו בצורה שקולה או כאשר לקטין נדרש אפוטרופוס שכן הוריו (האפוטרופוסים הטבעיים שלו) לא יכולים לדאוג לו, לא בחיים וכדו'. מינוי אפוטרופוס הינו הליך הדורש מעורבות ואישור של בית משפט. החוק שמפרט את השלבים השונים למינוי אפוטרופוס הינו חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 (להלן: "החוק"), במאמר זה נפרט כיצד ממנים אפוטרופוס.

למי ממנים אפוטרופוס

לקטינים ממונה אפוטרופוס באופן טבעי:

 • "ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים" (סעיף 14 לחוק)

סעיף 33(א) לחוק מפרט מתי רשאי בית המשפט למנות אפוטרופוס;

 • "לקטין ששני הוריו מתו או שהוכרזו פסולי-דין או שהאפוטרופסות לקטין נשללה מהם או הוגבלה או שהם אינם מסוגלים למלא כלפי הקטין את חובותיהם או שהם נמנעים, ללא סיבה סבירה"
 • לפסול דין (אדם ללא כשרות משפטית)
 • לאדם בוגר שלא מסוגל לדאוג לענייניו ואין אדם אחר שמוסמך לדאוג לו
 • לאדם שאין עדיין אפשרות לזהותו
 • לעובר

מי מוסמך לבקש מינוי אפוטרופוס? ולאן מוגשת הבקשה?

את הבקשה למינוי אפוטרופוס, יכולים לבקש אחד מהגורמים הבאים:

 • בן זוג
 • הורה
 • קרוב משפחה
 • היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו

הבקשה למינוי אפוטרופוס תוגש בכתב לבית המשפט לענייני משפחה שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו של האדם לו מבקשים למנות אפוטרופוס.

מתי ימנה בית המשפט אפוטרופוס לאדם בוגר?

סעיף 33א לחוק קובע, שכאשר דנים במינוי אפוטרופוס לאדם בוגר, ישקול בית המשפט את השיקולים הבאים:

האם ייפגעו זכויות/אינטרסים/צרכים של אותו אדם במידה ולא ימונה אפוטרופוס,?

 • האם אין דרך פחות מגבילה לשמור על זכויותיו ועצמאותו של אדם, זולת מינוי אפוטרופוס?

מי יכול להתמנות כאפוטרופוס?

סעיף 34 לחוק מפרט אילו גורמים יכולים להתמנות כאפוטרופוס על ידי בית המשפט:

 • יחיד
 • תאגיד
 • האפוטרופוס הכללי

בית המשפט יבקש את אישורו של אדם לפני שימנה אותו לאפוטרופוס זאת על פי סעיף 37 לחוק שזה לשונו:

"לא יתמנה אפוטרופוס אלא מי שהביע לבית המשפט את הסכמתו לכך"

לאילו עניינים ימונה אפוטרופוס?

בית המשפט הממנה אפוטרופוס, יפרט באילו עניינים יטפל האפוטרופוס.:

 • עניינים רפואיים
 • עניינים אישיים
 • ענייני רכוש
 • עניין או עניינים מסוימים שיקבע בית המשפט

בית המשפט רשאי למנות כמה אפוטרופוסים ולחלק את הסמכויות השונות ביניהם במשותף או בנפרד (סעיף 45 לחוק).

עריכת "ייפוי כוח מתמשך", "הנחיות מקדימות לאפוטרופוס", "הבעת רצון"

סעיף 36 לחוק קובע כך:

"לפני מינוי האפוטרופוס ישמע בית המשפט את דעת האדם אם הוא מסוגל להבין בדבר וניתן לברר דעתו".

אנו רואים שבית המשפט מתחשב בדעתו של אדם, טרם ממונה לו האפוטרופוס. עם זאת, בית המשפט יפעיל שיקול דעת וייתן משקל לרצונו של אדם לאור מצבו הפיזי/הנפשי שכן לא בהכרח יכול אותו אדם לקבל החלטה מושכלת לגבי עתידו.,

בשנת 2017 הוכנס תיקון 18 לחוק, התיקון מאפשר לאדם למנות לעצמו מבעוד מועד, מיופה כוח, שיוכל לקבל עבורו החלטות אם לא יוכל עוד לעשות זאת בעצמו. . את העניינים השונים ניתן לקבוע במסמכים הבאים:

מאוד מומלץ לאדם, להשתמש באפשרויות לעיל בכדי לקבוע מי ימונה לו כמיופה כוח וכך לא להגיע למצב שבית המשפט הוא שיחליט מי יתמנה כאפוטרופוס.

כמו כן, אדם המשמש כאפוטרופוס יכול לקבוע במסמך "הבעת רצון" מי יחליף אותו במידה ויאבד את יכולתו לשמש כאפוטרופוס.

מעוניינים לערוך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס, מסמך הבעת רצון? משרד כהן דקר פקס ברוש כאן לשירותכם

במשרד כהן דקר פקס ברוש, תיפגשו עורכי דין מומחים לדיני משפחה, המוסמכים על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפוי כוח מתמשך/הנחיות מקדימות לאפוטרופוס/הבעת רצון. עורכי הדין שלנו יטפלו בבקשתם וילוו אתכם לאורך כל התהליך הדרוש לעניין.

:03-3724722

       055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top