Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

ביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

אודליה משולמי

Romy Bar-David

נעזרנו בשירותיו של יהושע והיינו מרוצים מאוד! יהושע אדיב, אמין ועובד במהירות. אנחנו ממליצים עליו בחום!

ביצוע פסק דין בהוצאה לפועל – לאחר שמקבלים פסק דין כספי לטובתכם, אם החייב לא משלם את פסק הדין, יש להגישו לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל. קיבלתם פסק דין אחרי פנייה לבית הדין והחייב לא עומד בהתחייבותו? המאמר הזה בדיוק בשבילכם.

במשרדנו מספר עורכי דין בתחום הוצאה לפועל ופשיטת רגל. מומחי הוצל"פ אלו מציגים סדרת מאמרים בנושא הליכי חדלות פרעון והוצאה לפועל. במאמר זה עו"ד אודליה משולמי, תעמוד בקצרה על השלבים והעקרונות למימוש פסק דין בהוצאה לפועל.

ביצוע פסק דין בהוצאה לפועלמתי אפשר להגיש את פסק הדין לביצוע בהוצאה לפועל?

את פסק הדין יש להגיש לביצוע במועדים הבאים:

פסק דין אשר ניתן במעמד הזוכה והחייב – יש באפשרות הזוכה להגישו לביצוע רק בתום מועד התשלום שנקבע במסגרת פסק הדין. אם לא נקבע מועד ביצוע התשלום, ניתן להגישו לאחר 30 ימים ממועד מתן פסק הדין.

פסק דין אשר ניתן רק במעמד הזוכה – הזוכה חייב להעביר העתק מפסק הדין לחייב. רק בתום 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין אצל החייב, הזוכה יכול להגיש את פסק הדין לביצוע בהוצאה לפועל.

תנאי ביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

המחוקק קבע תנאים להגשת בקשת ביצוע פסק דין כספי בהוצאה לפועל. במועד הגשת בקשה זו, על הזוכה לצרף את המסמכים הבאים:

 • הזוכה צריך למלא את טופס "בקשה לביצוע פסק דין" ולו יצרף:
 • העתק פסק הדין חתום בחותמת נאמן למקור.
 • פרטי חשבון הבנק של בא-כוח הזוכה או של הזוכה עצמו.
 • פרטיו המלאים של החייב.
 • ככל שהזוכה מיוצג, יצורף ייפוי כוח.
 • ככל שפסק הדין ניתן במעמד הזוכה בלבד, הזוכה נדרש להמציא את פסק הדין לחייב ולצרף לבקשת הביצוע אישור מסירה על המצאת פסק הדין לחייב.
 • ככל שהחייב סרב לקבל לידיו את פסק הדין, יש לצרף לבקשת הביצוע "תצהיר מוסר" המפרט את עובדת סירובו של החייב, את אופן המצאת פסק הדין לחייב והטעם לסירובו של החייב (אם ידוע).
 • על הזוכה לשלם אגרה בסך 1% מהסכום הנתבע בפסק הדין, ולא פחות מ- 93 ₪ (הסכום נכון לשנת 2019. הסכום המינימלי משתנה מדי שנה).

אזהרה לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

בהנחה שהזוכה עמד בכל התנאים הנדרשים לצורך פתיחת הליך ביצוע פסק דין בלשכת ההוצאה לפועל,  לשכת ההוצאה לפועל תשלח מסמך אזהרה לחייב בדואר רשום עם אישור מסירה. באזהרה יפורטו הפרטים הבאים:

 • תשלום החוב – יש באפשרות החייב לשלם את החוב הנתבע תוך 20 יום ממועד המצאת האזהרה לחייב באמצעות צו תשלומים חודשי שנקבע באזהרה, בהתאם לגובה החוב.
 • צו תשלומים – במידה והחייב אינו יכול לשלם את החוב שנקבע באזהרה, יש באפשרות החייב לבקש "צו תשלומים" לתשלום החוב בהתאם ליכולתו הכלכלית, תוך צירוף מסמכים מתאימים.
 • חקירת יכולת – יש באפשרות החייב לבקש להתייצב לחקירת יכולת מיוזמתו תוך 21 ימים ממועד המצאת האזהרה לחייב, ולהתייצב לחקירה כזו גם ללא כל הגשת בקשה.
 • בנוסף, באזהרה מצוין כי אם החייב לא יעמוד בתנאים המצוינים באזהרה הוא ייחשב כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו ויש באפשרות הזוכה לבקש להטיל עליו הגבלות שונות.

האפשרויות העומדות בפני החייב

בידי החייב לבצע מספר פעולות ממועד קבלת האזהרה:

 • החייב יכול לפעול בהתאם לאפשרויות העומדות בפניו במסגרת האזהרה (תשלום החוב / צו תשלומים / חקירת יכולת).
 • להגיש בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין לבית המשפט, מאחר שהוא מעוניין להגיש ערעור.
 • להגיש בקשה לעיכוב הליכים לרשם ההוצאה לפועל מאחר שהוא מעוניין להגיש ערעור.
 • להגיש בקשה בטענת "פרעתי" – קרי, לטעון כי החוב כבר נפרע.

אם החייב לא פעל בהתאם לאפשרויות העומדות בפניו וחלף המועד הקבוע באזהרה, הזוכה יכול לבקש להטיל על החייב עיקולים והגבלות שונות.

עזרת עורך דין בהליך ביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

הליך הוצאה לפועל הינו הליך שמטרתו לסייע לזוכה לגביית חובו. אם הזוכה אינו יודע להתנהל בהליך זה, ניסיון גביית החוב יכולה להתארך שנים רבות ללא הצלחה. לכן, אם ניתן לטובתך פסק דין וברצונך לבקש את ביצועו, מומלץ לפנות לסיוע עורך דין הבקיא בתחום ההוצאה לפועל. ייעוץ והכוונה משפטית נכונה יזרזו ויקדמו את גביית החוב, וככל שהחוב אינו ניתן לגביה, פניה לייעוץ בטרם הגשת התיק תחסוך לכם הוצאות וזמן מיותרים.

שיחת ייעוץ עם עורך דין פשיטת רגל

זקוקים לעזרה משפטית בהליך ביצוע פסק דין הוצאה לפועל? משרדנו בירושלים ובתל אביב לשירותכם. נשמח לעזור בעצה וסיוע משפטי.

ביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

:03-3724722

        055-9781688

 : [email protected]

 

צרו קשר

Scroll To Top