Skip to content

ביטול רישיונות להפעלת מוסד חינוכי – כיצד ניתן לערעור כנגד ההחלטה?

Avatar

Michael Decker

בתי הספר בישראל כפופים לפיקוח של משרד החינוך. החוק קובע חובת רישוי לשם הפעלת בתי ספר, ומשרד החינוך הוא הגורם האמון על מתן הרישיונות וחידושם. בסמכות המשרד להורות על ביטול רישיון הפעלת בתי ספר או על אי חידושם. עם זאת, החוק קובע הוראות בדבר הליך השגה כנגד ההחלטה ומאפשר לשנותה במקרים מסוימים. במאמר זה נפרט אודות התהליך ונדגיש נקודות מרכזיות שחשוב לקחת בחשבון.

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, מתמחה בייצוג מוסדות חינוך, עובדי הוראה והורים בפני כל הערכאות המינהליות והמשפטיות. אנו מספקים ללקוחותינו מענה וליווי, לשם שמירה מיטבית על זכויותיהם. 

מתי ניתן לבטל רישיון להפעלת מוסד חינוכי?

ביטול רישיון הפעלת בתי ספרחוק פיקוח על בתי ספר קובע מספר סמכויות למנכ״ל משרד החינוך. סמכויות אלה כוללות, בין היתר, קביעה בדבר היתרים לעובדי הוראה, הענקת רישיונות להפעלת מוסדות חינוך, וכן שיקול דעת בדבר המשך הפעלתם. רישיון להפעלת מוסד חינוך עשוי להיות קבוע, אך עשוי גם להיות קצוב לפרק זמן של שנה לפחות. יש לציין כי לצד חוק פיקוח על בתי ספר, נקבעו הוראות מקבילות בנוגע להפעלת מוסדות חינוך המיועדים לקבוצות תרבותיות ייחודיות, כגון האוכלוסיה החרדית. החוק מעניק שיקול דעת רחב למנכ״ל משרד החינוך לקבוע תנאים להענקת הרישיון. אם המנכ״ל נוכח לדעת כי איזה מן התנאים אינו מתקיים, בסמכותו לתת התראה בכתב בגין זאת. אם לאחר שלושה חודשים ממתן ההתראה לא קוים התנאי, המנכ״ל רשאי לבטל את הרישיון. 

דרכי השגה כנגד החלטה על ביטול הרישיון

על החלטת מנכ״ל משרד החינוך ניתן להגיש ערר אשר יידון בפני ועדה בהרכב של שלושה חברים, בראשות אדם הכשיר לכהן כשופט בבית משפט מחוזי. בהתאם לתקנות שנקבעו בנושא, הדיון בערר מתנהל באופן דומה לדיון בבית משפט, והחלטת הוועדה מתקבלת לפי דעת רוב החברים בה. על החלטת ועדת הערר יש זכות ערעור על בפני בית המשפט לעניינים מינהליים (בית משפט מחוזי) ובשנים האחרונות אכן נידונו מספר ערעורים מינהליים כאמור. 

בפסק דין אשר עסק בערעור של בית ספר מהעיר באקה-ג׳ת, עמד בית המשפט לעניינים מינהליים על כך שהתנאים שקובע החוק לביטול רישיון שכבר ניתן הינם נוקשים יותר לעומת מקרים של בקשה ראשונית לרישיון. מכאן שחשוב לעמוד על ההבחנה בין שני סוגי המקרים בעת בחינת השגות על החלטת משרד החינוך. בית המשפט קיבל במקרה זה את ערעור בית הספר על ההחלטה לבטל את רישיון הפעלתו. בית המשפט ביסס את קביעתו, בין היתר, על כך שמשרד החינוך לא נתן דעתו לשיקולים רלוונטיים להחלטתו כמו זכות ההורים לבחור בחינוך ועמדת הרשות המקומית בנושא. 

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני חינוך ומשפט מינהלי

כפי שתואר לעיל, סוגיית רישוי בתי ספר היא גורלית לשם תפעולם. במקרים של השגה בגין החלטה על ביטול רישיון הפעלת בתי ספר, נדרשת הקפדה יתרה על הפרוצדורה והכללים הקבועים בחוק ובתקנות. אם הנכם זקוקים לסיוע משפטי, עו״ד מומחה לדיני חינוך ומשפט מינהלי יוכל לתת את המענה הדרוש עבורכם.

marque déposée

:03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

 

צרו קשר

Scroll To Top