Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

ביטול צו הפטר

Nechama Ovadia
Nechama Ovadia

Sharon Helbrecht

תודה השירות היה מאוד מקצועי, יותר מחמש כוכבים

באלו מקרים בית המשפט מבטל את צו ההפטר?

ביטול צו הפטר – מתי חייב בהליך פשיטת רגל נדרש לשלם את כל חובותיו, גם לאחר שבית המשפט פטר אותו מדרישה זו?

אחת המטרות של הליך פשיטת רגל היא שיקומו של החייב. בתום ניהול ההליך ולאחר שהחייב שילם את חובותיו על פי יכולתו הכלכלית האמתית תוך לימוד התנהלות כלכלית נכונה, מעניק לו בית המשפט "צו הפטר". למעשה, צו זה מעניק לו הזדמנות שנייה להתחיל את חייו מחדש ללא נטל החובות. אולם, בית המשפט יכול לבטל צו זה בנסיבות מסוימות.

משרד עורכי הדין שלנו לפשיטת רגל והוצאה לפועל, מציג סדרת מאמרים בנושא הליך חדלות פירעון. במאמר זה, עורכת הדין אודליה משולמי תסביר סיבות אפשריות לביטול הצו, וכיצד ניתן למנוע ביטול צו הפטר.

ביטול צו הפטר

הענקת צו הפטר

בתום ניהול ההליך החייב מקבל "צו הפטר" מחובותיו, למעט חובות שאינם נכללים במסגרת צו הפטר, כגון: חוב מזונות, חובות שנוצרו במרמה וקנסות לרשויות.

צו ההפטר ניתן לאחר שבעל התפקיד והכונס הרשמי חוקרים ובוחנים את מצבו הכלכלי והאישי של החייב, את התנהלותו עובר להליך ובמהלכו, ומגיש את המלצותיו לבית המשפט. בתום הדיון נקבעת תוכנית פירעון לחייב, ולאחר ביצועה יינתן לחייב הפטר חלוט וחובותיו ימחקו.

עם זאת, ככל ולימים מתגלות עובדות, אשר לא היו ידועות לבעל התפקיד ו/או לבית המשפט בעת מתן ההפטר או עובדות חדשות אשר יש בהן כדי להצדיק את ביטולו, רשאי בית המשפט, לבטל צו הפטר שנתן, וזאת כפי שיפורט כעת:

אי עמידה בתנאי ההפטר

כאמור, במסגרת צו ההפטר נקבעים לחייב תנאים שעליו לעמוד בהם. במקרה בו חייב אינו עומד בתנאים אלו, רשאי בית המשפט לבטל את צו ההפטר. אולם אם השתנה מצבו של החייב לרעה במהלך התקופה שלאחר הענקת צו ההפטר, יכול החייב לפנות לבית המשפט ולהסביר שאין ביכולתו לעמוד בתנאים שנקבעו לו. במקרה ובית המשפט שוכנע שאכן זה המצב, יש בסמכות בית המשפט לקבוע לחייב תוכנית פירעון חדשה התואמת את נסיבותיו הנוכחיות ולשנות את תנאי צו ההפטר לפי שיקול דעתו.

העברת נכסים במרמה

במהלך ההליך ואף עוד קודם כניסתו של החייב להליך, קיים איסור על העברת נכסים לצד ג' שכן הדבר מהווה הברחת נכסים. ככל שלאחר מתן ההפטר, מוצא בית המשפט כי החייב העביר נכסים לצד ג' ביודעו שלא תהיה באפשרותו לשלם את חובותיו מבלי לממש נכסים אלה, נחשבת העברה זו להברחת נכסים ואף למרמה, שעלולה להביא לביטול צו ההפטר תוך ביטול אותה העברה ומימוש/פדיון הנכס הנעבר.

אי עמידה בדרישות הנאמן

במסגרת צו ההפטר, לפעמים נדרש החייב לשתף פעולה עם הנאמן בכל הנוגע למימוש נכסיו, וזאת כתנאי למתן הפטר חלוט. ככל שהחייב לא פועל בהתאם לדרישות הנאמן ואינו משתף עמו פעולה, רשאי הנאמן לפנות לבית המשפט ולעדכן אותו בהתנהלות הבעייתית של החייב. ככל שבית המשפט מוצא שאכן החייב לא מסייע לנאמן בביצוע מימוש וחלוקת הנכסים לנושים, יש בסמכותו לבטל את צו ההפטר, אולם ביטול זה לא משפיע על עסקאות שנעשו בנכסי החייב טרם ביטול צו הפטר.

למה להיוועץ עם עורך דין כדי למנוע ביטול צו הפטר?

כאמור לעיל, גם לאחר מתן צו ההפטר, החייב עדיין מצוי תחת עינו הפקוחה של בעל התפקיד ועליו להתמיד בחיוביו. ניהול הליך חדלות פירעון, הינו הליך מורכב, משמעותי ובעל השלכות ממשיות על המשך חייו הכלכליים של החייב. לכן, אם אתם שוקלים לפתוח בהליך שכזה, כדאי לכם לקבל ליווי משפטי מקצועי באמצעות סיוע עו"ד מנוסה ובקיא בתחום זה.

צרו קשר עם עורך דין ממשרדנו לפשיטת רגל בתל אביב או בירושלים לקבלת הסבר ועזרה משפטית. במידה ונתקלתם בבעיות במהלך הליך פשיטת רגל, נשמח לעזור.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top