Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

בג"ץ סטמקה נגד משרד הפנים

אירנה רוזנברג

איתן ברנס

אחרי שלוש וחצי שנים ושני משרדי עורכי דין שלא הצליחו לעזור בסכומים מטורפים שהשקעתי ולשווא. הגעתי אל המשרד של עורך דין מיכאל דקר, ותוך חודשים ספורים הצלחנו יחד להגיע לכך שיש לבן שלי מעמד במדינת ישראל. ועוד לקחו על עצמם לעזור בדברים נוספים. תודה ענקית לכל המשרד ובמיוחד לנטעלי שעזרה והסבירה על כל דבר עם המון המון סבלנות!

במסגרת הפרויקט שלנו לסיכום ופירסום החלטות מרכזיות של בית המשפט העליון, מאמר זה מסכם את בג"ץ סטמקה נגד משרד הפנים.

עובדות בג"ץ סטמקה

העותרים, בני זוג שנישאו בנישואי תערובת, ערערו על הפרשנות הרווחת של משרד הפנים משנת 1995 לחוק השבות, וכן על מדיניות משרד הפנים המחייבת בן זוג לא יהודי לעזוב את הארץ עד שמשרד הפנים יסיים לבדוק את אמיתות הנישואין.

בג"ץ סטמקה נגד משרד הפנים

סוגייה ראשונה

האם זכאי בןהזוג הזר הלאיהודי לזכויות שמקנים חוק השבות וחוק האזרחות ליהודי שעלה לישראל? האם זכאי אותו בןזוג לקבל את אזרחות ישראל כאילו היה יהודי שעלה ארצה?

הכללים הרלוונטיים

  • כאשר אחד משני אנשים שמנהלים את משק הבית הוא יהודי, שני מנהלי משק הבית, וילדיהם ונכדיהם, בין שהם עולים יחד ובין אם בנפרד, זכאים להגיע לישראל מכוח חוק השבות, ולקבל אזרחות אוטומטית.
  • זכות השיבה ניתנת רק לבני משפחה של יהודים טרם עלייתם ארצה.
  • אזרח זר שנישא לאזרח ישראלי אינו רוכש זכות להתאזרח רק בגלל הנישואין.

ניתוח

לפי סעיף 4א לחוק השבות, "זכויותיו של יהודיוזכויות עולה לפי חוק האזרחותמוקנות גם לבן זוג של יהודי". בעוד שסעיף 4א' חל גם על בן/בת זוג של יהודי, לאיהודי שהופך לבן זוג של יהודי שהוא כבר אזרח ישראלי בעת הנישואין אינו זכאי לזכויות המוקנות בחוק השבות ובחוק האזרחות.

מסקנה

כאשר אחד מבני הזוג יהודי, בני הזוג, וכן ילדיהם ונכדיהם, רשאים לעלות לישראל על פי חוק השבות.

סוגייה שנייה

במרבית העתירות התבקש בןהזוג הזר הלאיהודי לעזוב את הארץ עד שמשרד הפנים יבדוק את טבעם של יחסי הנישואין לגופם, ובעיקר: האם נישואיאמת הם או נישואים פיקטיביים. האם מוצדקת מדיניות זו, והאם ראוי כי משרד הפנים ימשיך לפעול על פיה?

הכללים הרלוונטיים

מדיניות השר חייבת לעמוד בדרישת המידתיות, המורכבת משלושה יסודות: (1) יסוד הקשר הרציונלי; (2) יסוד האמצעי שפגיעתו פחותה; וכן (3) יסוד התועלת למול הנזק.

ניתוח

כדי שמדיניות השר תהיה אכיפה עליה לקיים את שלושת היסודות של דרישת המידתיות.

יסוד הקשר הרציונלי

יסוד זה מצריך קשר רציונלי בין האמצעי שבחרה הרשות לבין המטרה שהיא מבקשת להשיג. בענייננו, הקשר בין האמצעי למטרה אינו מספק מכמה סיבות:

  1. אדם שאינו אזרח שמבקש להרחיב את שהותו בישראל באמצעות נישואים פיקטיביים, ככל הנראה, לא יורתע מתקופת המתנה של מספר חודשים בחו"ל.
  2. משרד הפנים לא הציג נתונים המעידים כי המדיניות מפחיתה נישואים פיקטיביים.
  3. הוצאת אחד מבני הזוג או שניהם מהארץ עלולה להקשות על ביצוע הבדיקות הנדרשות לקביעת האותנטיות של מערכת היחסים של בני הזוג.בג"ץ סטמקה נגד משרד הפנים

יסוד האמצעי שפגיעתו פחותה

יסוד זה מחייב שימוש באמצעים הכי פחות מזיקים בנסיבות העניין. כאן, המדיניות מזיקה יתר על המידה בגלל הקושי הרגשי במהלך הפרידה. המרחק יכול גם להגדיל את הנטל הכלכלי של בני הזוג.

יסוד התועלת מול הנזק

על התועלת מהמדיניות לעלות על הנזק שנגרם כתוצאה ממנה. במקרה הנוכחי, התועלת המופקת מהמדיניות אינה גדולה מהנזק שהיא גורמת משום שהתועלת שהמדיניות משיגה היא ספקולטיבית ואינה מגובה בראיות, בעוד שהפגיעה בנישואים מוכחת.

חריגים לדרישת המידתיות כוללים ראיה ברורה לנישואין פיקטיביים או זיוף ברור של תעודת נישואין.

מסקנה

מדיניות משרד הפנים לעניינם של זרים שנישאו לישראלים בעוד הם (הזרים) שוהים בארץ שלאבהיתר, הינה מדיניות שאינה עומדת במבחן המידתיות והרי היא פסולה ובטלה. במקום זאת, זר בנסיבות כאמור יידרש לעמוד ברף הוכחה גבוה יותר על מנת להוכיח את חוקיות הנישואין.

סוגייה שלישית

בהנחה שאותו לאיהודי אינו זכאי בזכויותיו של יהודי עלפי חוק השבות, מה הוא מעמדו עלפי חוק האזרחות? הזכאי הוא לזכויותיתר עלפי חוק זה או שמא דינו כדין מהגר?

הכללים הרלוונטיים

  • זכותו של בן זוג לאזרחות עדיפה על זכותם של אחרים; עם זאת, בן זוג זר אינו זכאי לזכות מיידית של תושבות קבע ואזרחות.
  • לשר הפנים סמכות להיעתר או לדחות בקשה להתאזרחות. על פי סעיף 7 לחוק האזרחות, שר הפנים מתבקש לגלות סלחנות כלפי בני זוג של אזרחים בהליך ההתאזרחות.

ניתוח

סעיף 7 לחוק האזרחות מסמיך את שר הפנים להעניק אזרחות לבן הזוג של אזרח ישראלי גם אם אותו בן זוג אינו עומד בקריטריונים הכלליים לאזרחות בסעיף 5(א) לחוק זה. לשר יש שיקול דעת רחב בעניין זה, אך אסור לו להתעלם מהוראת סעיף 7, המורה לנהוג בסלחנות כלפי בני זוג של אזרחים ישראלים המבקשים אזרחות ישראלית. השר נדרש להסביר מדוע אינו פוטר בן זוג שכזה מהקריטריונים לפי סעיף 5(א).

מסקנה

מדיניות השר אינה עולה בקנה אחד עם הוראת המחוקק לפי סעיף 7 לחוק האזרחות, לנהוג בסלחנות כלפי בני זוג של אזרחים בהליך התאזרחות. על השר לקבוע ולפרסם מדיניות שלפיה תינתן לבן/בת זוג של אזרח ישראלי אזרחות, בתום פרק זמן סביר ובעמידה בקריטריונים המקדימים.

סוגייה רביעית

האם צודק משרד הפנים בסרבו להיעתר לבקשה של מרבית העותרים כי מעמדם כנשואים יירשם במירשם האוכלוסין?

בג"ץ סטמקה – מסקנות

בית המשפט השיב את התיק לבדיקת שר הפנים שיבצע את בדיקתו, תוך שדלתות בית המשפט תוותרנה פתוחות בפני העותרים.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top