Skip to content

אכיפת פסק חוץ – מידע מעורך דין

Avatar

Joshua Pex

פסק חוץ הוא החלטה אשר התקבלה בבית משפט מחוץ לישראל, כיצד ניתן לאכוף אותה? וכיצד ניתן לקבל הכרה בפסק דין חוץ בישראל?

אכיפת פסק חוץ

לפסק דין שניתן במדינה זרה אין תוקף חוקי בישראל עד שהוא עובר תהליך אינטגרציה שיפוטית. על פי חוק אכיפת פסקי-חוץ, 1958, ישנם תנאים מסוימים שפסק הדין הזר חייב לעמוד בהם כדי שיוכרז כתקף על די בתי המשפט בישראל:

  1. פסק-הדין ניתן על-ידי בית משפט זר שקיבל סמכות לפסוק בעניין על ידי המדינה הזרה בה התקיים המשפט.
  2. פסק הדין חלוט, כלומר: לא ניתן לערעור נוסף בפני בית משפט גבוה יותר במדינה הזרה.
  3. פסק הדין ניתן לאכיפה בישראל ואינו סותר כל חוק בדבר אכיפת פסק חוץ בישראל או סותר את המדיניות הציבורית של ישראל.
  4. פסק-הדין עדיין בר-קיימא וניתן לאכיפה במדינה שניתן בה, אחרת לא יוכר כאכיף בישראל.
  5. כמו כן, אם פסק הדין הזר ניתן במדינה שבה החוקים אינם מאפשרים אכיפה של פסקי דין בבתי משפט בחו"ל, או ספציפית בבתי משפט בישראל, פסק הדין לא יאכף אלא לפי בקשת היועץ המשפטי לממשלה.

אם לא יתקיימו תנאים אלה, לא יוכר פסק חוץ בר אכיפה בישראל.

האם יש הגנה מפני אכיפת פסק חוץ כנגדך?

אם הינך מתנגד לאכיפת פסק דין זר, קיימות הגנות בחוק, שלפיהן ניתן למנוע אכיפה זו. כלים אלה יכולים לשמש גם כאשר פסק הדין הזר עומד בכל תנאי האכיפה הנזכרים לעיל. על פי החוק, פסק דין זר לא יוכר כאכיף אם הוכח לבית המשפט כי:

  1. ההחלטה התקבלה במרמה.
  2. בית המשפט הזר לא העניק למשיב הזדמנות סבירה להגיש הגנה לפני קבלת ההחלטה.
  3. ההחלטה התקבלה על ידי בית משפט לא מוסמך על פי כללי המשפט הבינלאומי הפרטי החלים בישראל.
  4. פסק הדין עומד בסתירה לפסק דין נוסף שעדיין תקף ובאותו עניין בין הצדדים.
  5. בעוד שהתביעה הוגשה בבית המשפט הזר, מקרה דומה בין שני הצדדים תלוי ועומד בבית דין או בבית משפט ישראלי.

צרו קשר – עורך דין כהן, דקר, פקס, ברוש

חשוב לזכור כי בדרך כלל פסקי דין שניתנו בבתי משפט זרים ניתנים לאכיפה בישראל. כך לדוגמה, פסקי דין נגד חייבים בחו"ל אשר נמלטו לישראל, לעתים אינם פשוטים לאכיפה. לפיכך, אנו ממליצים לקבל ייעוץ משפטי מתאים על ידי עורך דין אשר יבדוק את טיבו ומהותו של פסק הדין. במשרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש נשמח לסייע לך בכל הנודע לאכיפת פסק דין חוץ בישראל.

אכיפת פסק חוץ

: 03-3724722

        055-9781688

 : office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top