דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

איך מפטרים עובד כחוק?

Joshua Pex

מה הן דרישות דיני עבודה כשמחליטים לסיים חוזה העסקה?

כידוע, דיני העבודה בארץ הם מחמירים. למעסיק אין אפשרות לפטר עובד החתום על חוזה תעסוקה ללא פיצויים והודעה מראש (פרט למקרים מסוימים שבהם הפיטורים מאפשרים שלילת פיצויים). משרדנו בעל ניסיון רב בנושא דיני עבודה. במאמר זה עורך הדין יהושע פקס יסביר מה הן זכויותיו של עובד העומד בפני פיטורין: זכות השימוע; מכתב סיום העסקה;  מתן הודעה מוקדמת בכתב; פיצויי פיטורין ופדיון חופשה.

איך מפטרים עובד בישראל

זכות השימוע לפני שמחליטים כי מפטרים עובד

על המעביד למסור לעובד זימון לשימוע כדי לאפשר לו להיערך לשיחה זו כראוי. יש לציין בזימון את סיבת הזימון לשיחת השימוע וכן את פירוט הטענות כלפי העובד. כמו כן, יש לתת לעובד זמן נאות להתארגן ולהכין את טענותיו להליך השימוע בעצמו או בעזרת עורך דין או נציג אחר.

במהלך השימוע המעביד נדרש להציג בפני העובד את טענותיו בפתיחות ובהגינות, וחובתו של המעביד להקשיב לדברי העובד ולשקול אותם ברצינות, זאת לפני קבלת החלטה סופית – האם לפטר את העובד או לא. השימוע יערך בפני הגורם המוסמך להחליט בעניינו של העובד – להלן, מנהל, מחלקת כוח אדם, וועד, או ישיבת צוות בכיר. העובד רשאי להיות מלווה על ידי נציג מטעמו. כמו כן, יש לערוך פרוטוקול של הליך השימוע ולרשום החלטה מנומקת על בסיס טענות שני הצדדים.

במקרה שנפלו פגמים מהותיים בהחלטת הפיטורין, בית דין לענייני עבודה עלול להורות על סעד של אכיפה: החזרת העובד למקום עבודתו או פיצוי כספי בשל פיטורין שלא כדין.

מתן הודעה מראש:

במידה ולאחר השימוע תתקבל ההחלטה לסיים את העסקתו של העובד, המעסיק ייתן לעובד הודעה מוקדמת בכתב שתציין את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים. עובד במשכורת חודשית שעבד שנה זכאי לקבל הודעה מוקדמת של חודש ימים. מעביד שלא נתן הודעה מוקדמת במועד ישלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.

מכתב סיום העסקה

בסיום העבודה המעסיק ייתן לעובדו אישור בכתב לעניין תחילתם וסיומם של יחסי העבודה. מעסיק שלא נתן לעובדו את האישור האמור תוך 14 יום מסיום עבודתו או תוך 7 ימים מיום דרישת העובד בכתב, לפי המוקדם מבניהם, צפוי לקנס כספי לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז–1977.

פיצוי פיטורים

חוק פיצויי פיטורים קובע כי עובד אשר עבד אצל מעסיק אחד או באותו מקום עבודה שנה אחת ברציפות, זכאי לקבל פיצוי פיטורים ממעסיק שפיטר אותו. יש לשים לב שמעביד שמפטר בסמוך לסוף שנת העבודה יראו אותו כאילו מעשה זה נעשה מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויים, אלא אם הוכח היפוכו של דבר, ואין בכך כדי לפגוע בזכות לפיצויים.

שיעורי הפיצויים עבור שנת עבודה אחת הוא שכר של חודש אחד, והמועד לתשלום פיצויי הפיטורים הוא יום הפסקת יחסי עובד מעביד, או אם נקבע בחוזה ההעסקה זכות לפיצויי פיטורים העודפת על זו שנקבעה בחוק או הסכם או בצו אז בהתאם למועד שנקבע בחוזה, ולפי למאוחר.

סעיף 9(א) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג–1963, קובע שעובד שמועסק על פי חוזה לתקופה קצובה והחוזה הגיע לקיצו, רואים את העובד במקרה זה כעובד שפוטר.

פדיון חופשה

סעיף 13 לחוק חופשה שנתית, התשי"א–1951, קובע שעובד שחדל לעבוד לפני שניצל את החופשה שמגיעה לו, יפדה המעסיק את דמי החופשה להם הוא זכאי כדין.

עבור שנת עבודה אחת אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד, העובד זכאי ל-16 ימי חופשה, שווי דמי החופשה יהיה זהה לשכרו הרגיל של העובד.

צרו קשר עם משרד עורכי הדין שלנו בתל אביב וירושלים, למידע משפטי בנושא דיני עבודה.
מרגישים כי הפיטורים נעשו על ידי המעביד ללא מתן הזכויות המגיעות לכם כחוק, או ברצונכם כמעסיק לוודא שכאשר מפטרים עובד, הדבר נעשה תוך שמירה על זכויותיו, נשמח לסייע.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה