Skip to content

נוהל קבלת אזרחות צרפתית על ידי נישואין

Rachel Amselem Aouate

Rachel Amselem Aouate

מהם שלבי ההליך?

כדי לתבוע אזרחות צרפתית על ידי נישואין, עליך להגיש מסמכים. לאחר הגשת התיק, מתבצעת חקירה כדי להבטיח שבני הזוג עומדים בקריטריונים הנדרשים ובן הזוג הזר המעוניין להתאזרח יוכל לקבל אזרחות. לאחר סיום החקירה נקראים בני הזוג לריאיון. במהלך ראיון זה, ייבחנו שני תנאים מכריעים להשגת אזרחות צרפתית:

 • על בני הזוג לקיים מאז הנישואין מערכת חיים משותפת מבחינה רגשית וחומרית. עליהם לחתום על הצהרה בשבועה המאשרת כי הקשר הרגשי והמעשי לא פסק מאז נישאו.
 • שליטת בן הזוג הזר בשפה הצרפתית, אשר הכרחית אך אינה מספיקה – על בן הזוג הזר להיקלט ביעילות בקהילה הצרפתית.

בתום ריאיון זה, בני הזוג מקבלים אישור הגשת התיק. לאחר מכן התיק מועבר למשרד האחראי על התאזרחות לטיפול ולהחלטה. על המשרד לקבל את החלטתו בתוך שנה מיום מתן האישור.

מהם המסמכים נדרשים?

 אזרחות צרפתית על ידי נישואין

כדי לקבל אזרחות צרפתית על ידי נישואין, הטיפול בהכנת התיק דורש תשומת לב רבה מכיוון שזהו הצעד הראשון בתהליך שיכול להבטיח את קליטת הבקשה. משרדכהן דקר, פקס וברוש מתמחה בהגירה ובעל ניסיון רב בתמיכה בלקוחות בתהליך האזרחות שלהם.

 • טופס Cerfa מס' 03*15277 בשני עותקים, שמולא כדין, מתוארך וחתום
 • אישור מגורים מעודכן שמציין שם משפחה, שם פרטי וכתובת מלאה
 • תעודת לידה. על קצין המעמד האזרחי של המקום בו נשמרת תעודת הלידה להנפיק את התעודה שבה מצוינים: שם המשפחה, השם הפרטי, התאריך ומקום לידתם של ההורים.
 • העתק של תעודת זהות
 • תצלום זהות מעודכן
 • תעודת נישואין שתוקפה פחות משלושה חודשים (או העתק מהמרשמים הקונסולריים הצרפתיים אם הנישואין התקיימו מחוץ לצרפת).
 • כל מסמך המוכיח כי מערכת החיים המשותפים הרגשית והחומרית, לא פסקה מאז תחילת חיי הנישואין.
 • תעודות לידה של ילדים שנולדו לפני הנישואין או אחריהם, אם רלוונטי.
 • הוכחה שבן הזוג היה צרפתי ביום הנישואין ושמר על אזרחותו
 • במקרה של מגורים במדינה שאינה צרפת בעשר השנים האחרונות, יש לספק תמצית רישום פלילי.
 • אם הנישואין התקיימו פחות מחמש שנים לפני הבקשה והזוג גר בצרפת לפני הנישואין, עליך לספק:
 • הוכחת מגורים סדירים
 • תעודת רישום של בן הזוג הצרפתי במרשם הצרפתים שמתגוררים מחוץ לצרפת מאז שהזוג עבר לחו"ל.
 • במקרה של נישואין קודמים, תעודות נישואין וכל המסמכים המצדיקים את פירוקם
 • תעודה או תואר שמעיד על רמת השליטה בצרפתית של בן הזוג הזר.

כאשר לבן הזוג הזר יש ילדים קטינים, ניתן לבקש קבלה אוטומטית של אזרחות צרפתית עבור ילדים אלה. לשם כך יש להביא את תעודות הלידה, כמו גם את הוכחת מגורי הילד עם ההורה המבקש. במקרה של משמורת משותפת בגירושין או פרידה מההורה השני, יש לספק גם הוכחת פרידה.

כיצד מפקידים את המסמכים?

יש לספק אך ורק מסמכים מקוריים, אלא אם כן צוין אחרת. יש להמציא תעודות לידה ונישואין. במקרה של מסמך רשמי שנכתב בשפה זרה, יש לצרף למסמך תרגום נוטריוני. במקרה של תמצית רב לשונית כגון תעודת לידה, אין צורך בתרגום. למסמכים ציבוריים זרים, יש לבקש אפוסטיל מהקונסוליה או מהשגרירות של ארץ המוצא.

למי לפנות?

אם בני הזוג גרים מחוץ לצרפת, עליהם לפנות לקונסוליה הצרפתית. אם בני הזוג גרים בצרפת, עליהם להגיש את התיק באופן אישי בדלפק או לשלוח בדואר רשום עם אישור מפלטפורמת ההתאזרחות של מקום מגורי בני הזוג. שיטת התיוק משתנה מפלטפורמת התאזרחות אחת לאחרת, לכן עליך לפנות לזו שבני הזוג שייך אליה.

המשרד כהן, דקר, פקס וברוש יכולים לעזור לכם בכל שלבי ההליך. צרו איתנו קשר – נוכל להיפגש במשרדינו בירושלים או בתל אביב על פי העדפותיכם או להעניק ייעוץ טלפוני/סקייפ.

 אזרחות צרפתית על ידי נישואין

: 03-3724722

 055-978168

  office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top