Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

אזרחות מלידה עבור ילדים שנולדים בחו״ל לאזרחים ישראלים שעצמם ילידי חו״ל

Michael Decker

שלום

תותח עורך דין מיכאל עזר לנו מאוד עם תביעת אבהות ולאחר מכן בהסדרת המעמד של בת הזוג שלי. צוות המשרד נחמד מאוד והיו מאוד יעילים

מבוא – לידה בחו"ל לאזרח ישראלי:

דיני ההגירה בישראל מבוססים בעיקר על שיטת Jus sanguinis ("דין הדם", אזרחות מלידה לילדים של אזרחי ישראל).האזרחות הישראלית עוברת בירושה מהורים לילדיהם, גם אם נולדים הילדים בחו״ל. אם זאת, גם ל- Jus Soli, "דין המקום", ישנה השפעה על קבלת אזרחות ישראל.

ילדים שנולדים בארץ ישראל כאשר הוריהם אינם אזרחי או תושבי ישראל אינם זכאים לקבל כל מעמד חוקי בארץ. מהסיבה הזאת נוצרת בישראל מידי כמה עשרות שנים בעיה של אוכלוסיות שלמות שנולדו בישראל וגדלו בה אבל הינם חסרי מעמד בארץ. בין השאר, בעיה זו הולידה מספר החלטות ממשלה למתן מעמד לילדים של עובדים זרים.

אך גם ילדים שנולדים בחו"ל לאזרחי ישראל שנולדו בחו"ל לאו דווקא זכאים לקבלת אזרחות מלידה.

אזרחות מלידה על בסיס בדיקת אבהות

ילדים שנולדים בחו״ל  להורה שהוא אזרח ישראלי, בהתאם לדין הדם, ובהתאם לסעיף 4 לחוק האזרחות, תשי״ב – 1952, זכאים לקבל אזרחות ישראלית.

לעיתים דורש משרד הפנים הוכחות חד משמעיות לכך שההורה (בדרך כלל כאשר ההורה הוא האב), הוא אכן ההורה הביולוגי. לרוב מדובר במקרים בהם האב אינו נשוי לאם זמן מסוים טרם הלידה, או לא רשם את הילדים כאזרחי ישראל בקונסוליה תוך 30 יום מלידתם. במקרים מעין אלו יצטרך ההורה הישראלי להגיש תביעה לצרכי הוכחת אבהות בישראל בהתאם לנוהל חו״ל.

אזרחות מלידה עבור ילדים שנולדים בחו״ל לאזרחים ישראלים שהם ילידי חו״לבמאמר הזה רצינו לעסוק באופן ספציפי בילדים שנולדים בחו״ל להורים ישראלים שהם בעצמם נולדו בחו״ל, או במילים אחרות לדור שני, וכן הלאה, של אזרחים ישראלים בחו״ל.

התאזרחות מכוח לידה בחו״ל לאזרח ישראלי – חוק האזרחות והנהלים:

לפי סעיף 4 לחוק האזרחות, ילד שנולד לאזרח ישראלי הוא אזרח ישראלי, גם אם הוא נולד בחו״ל:

״4.    (א)  אלה יהיו, מיום לידתם, אזרחים ישראליים מכוח לידה:

  • (1)   מי שנולד בישראל כשאביו או אמו היו אזרחים ישראליים;
  • (2)   מי שנולד מחוץ לישראל כשאביו או אמו היו אזרחים ישראליים –
  • (א)   מכוח שבות;
  • (ב)   מכוח ישיבה בישראל;
  • (ג)    מכוח התאזרחות;
  • (ד)   לפי פסקה (1).״

כפי שאפשר לראות מהוראות סעיף 4 לחוק האזרחות, קיים הבדל בין מי שנולד לאזרח ישראלי בתוך ארץ ישראל לבין מי שנולד לאזרח ישראלי מחוץ לישראל.

מי שנולד לאזרח ישראלי בתוך ישראל הוא בוודאי אזרח באופן אוטומטי כמעט – אלא שגם במקרים כגון אלו מבקש משרד הפנים בנסיבות מסוימות הוכחות חד משמעיות ולפיהן ההורה האזרח הוא אכן ההורה הביולוגי (כך למשל כאשר לא התבצע רישום הילד במשרד הפנים בזמן, או כאשר האב הוא ישראלי, והאם אינה ישראלית), ובמקרים כגון אלו ייאלץ ההורה הישראלי להסדיר את מעמד הילד באמצעות בדיקת אבהות.

מי שנולד מחוץ לישראל להורה שהוא אזרח ישראלי לא מקבל בהכרח אזרחות ישראלית באופן אוטומטי, והוא בעצם יקבל אזרחות ישראלית מכוח אפשרויות שונות שמופיעות בסעיף 4(א)(2) לחוק האזרחות.

סעיף 9(א)(2) לחוק האזרחות מדגיש עניין זה, וקובע, כדלקמן:

״9.    (א)  שר הפנים רשאי להעניק אזרחות ישראלית, במתן תעודה ומהיום שיקבע בתעודה …

(2)   לילדו הקטין של אזרח ישראלי לפי סעיף 4(א)(2) – על פי בקשת הוריו״.

והנה כי כן, אפשר לראות שילד שנולד להורה ישראלי בחו״ל מקבל אזרחות ישראלית מכוח הענקה, בהתאם לשיקול דעתו של שר הפנים (שיקול דעת שכפוף לחוקים ולנהלים הרלוונטיים), וזאת בהתאם לסעיף 9(א)(2) לחוק האזרחות.

נוהל ילד שנולד בחו״ל לאזרח ישראלי שהוא יליד חו״ל

בנוהל 4.5.0002 קבע משרד הפנים את המדיניות שעל פיה יפעל משרד הפנים בכל הנוגע לילדים שנולדו בחו״ל להורה ישראלי.

מתוך הנוהל ניתן ללמוד שרק ילד של הורה ישראלי שהוא דור ראשון בחו״ל יקבל אזרחות ישראלית בדומה לילד של הורה ישראלי שנולד בתוך ישראל (באופן אוטומטי בעקרון, פרט להוכחת הורות).

ילד של הורה ישראלי שהוא בעצמו יליד חו״ל לא יקבל באופן אוטומטי אזרחות ישראלית אלא לפי הוראות הנוהל.

בסעיף ג.9 לנוהל נכתב: ״נוהל זה מיועד למקרים מועטים בהם לא ניתן לתת אזרחות מכוח שבות. מחלקת אזרחות תקבל החלטה לגופו של מקרה על סמך נסיבותיו המיוחדות״. אפשר ללמוד מכך שילדים זכאי שבות שנולדים בחו״ל להורה ישראלי שהוא בעצמו יליד חו״ל, יהיו זכאים לקבל אזרחות מכוח חוק השבות.

ילדים של ילידי חו״ל שהם אזרחים ישראלים שנולדו בחו"ל ושלא יקבלו אזרחות מלידה:

כפי שראינו, ילדים שנולדים בחו״ל להורים שהם אזרחים ישראלים שנולדו בישראל יקבלו אזרחות ישראלית מלידה באותו אופן בו מקבלים אזרחות ילדים שנולדו בישראל להורים של אזרחים ישראלים.

ילדים שנולדו בחו״ל להורים ילידי חו״ל שהם אזרחים ישראלים יקבלו אזרחות אוטומטית בישראל רק אם הם זכאים לעלות לישראל מכוח חוק השבות.

חוק השבות חל בעיקר על מי שהוא יהודי (סעיף 1 לחוק השבות), ויהודי מוגדר בסעיף 4ב לחוק השבות בתור מי שאימו יהודיה, או מי שנתגייר, ושהוא אינו בן דת אחרת. חוק השבות חל גם על בני משפחה של יהודים.

חוק השבות אינו חל על:

אפשר ללמוד על זכאי שבות שהם בעלי נכויות נפשיות, ועל הפרשנות של מדינת ישראל לגבי מי שעלול לסכן את בריאות הציבור במאמר שלנו בנושא.

והנה כי כן, ילדים של הורים שהם אזרחים ישראלים ילידי חו״ל יהיו זכאים לקבל אזרחות מלידה רק אם הם זכאי שבות בהתאם להוראות חוק השבות ולפרשנות המדינה להוראות חוק השבות, כפי שזו נקבעה במהלך השנים וכפי שתוארה במאמר זה.

ילדים שנולדו בחו״ל להורים שהם אזרחים ישראלים ילידי חו״ל שאינם זכאי שבות:

מטרת נוהל ילד שנולד בחו״ל לאזרח ישראלי שהוא יליד חו״ל לקבוע את השיטה לטיפול בבקשה להענקת אזרחות ישראלית לקטין שלא זכאי לאזרחות ישראלית מכוח לידה כי נולד דור שני בחו״ל. כאמור בסעיף 3.9 לנוהל, הנוהל מיועד ״למקרים מועטים בהם לא ניתן לתת אזרחות מכוח שבות״. בנוסף נכתב בסעיף 3.9 לנוהל כי ״מחלקת אזרחות תקבל החלטה לגופו של מקרה על סמך נסיבותיו המיוחדות״.

כאשר הילד שנולד בחו"ל ליליד חו"ל שהוא אזרח ישראלי אינו זכאי שבות, יהיה על הוריו לפנות למחלקת האזרחות במשרד הפנים, וזו תקבל החלטה לגופו של מקרה על סמך נסיבותיו המיוחדות. בעצם כפי שאפשר לראות לא קיימת מדיניות ברורה בנושא, וכל מקרה ייבחן לגופו.

בהתאם לנוהל, ובהעדר התייחסות של שני ההורים, יהיה על ההורה מגיש הבקשה להוכיח כי יש בידו אפוטרופסות בלעדית על הילד, או פסק הדין הקובע כי אותו הורה רשאי להגיש את הבקשה על שם הילד בעצמו.

אם מעמד ההורה הינו מוטל בספק, וכך למשל אם חושד משרד הפנים שמעמד ההורה הושג במרמה למשל, ייתכן ויערים משרד הפנים קשיים על הסדרת מעמד הילד (וקיימת התייחסות ברורה לכך בנוהל).

בנוסף, ההורים יצטרכו להגיש למשרד הפנים מכתב הסבר מפורט ומנומק אשר מסביר את הסיבות לבקשה. בעניין זה, יש לציין שהנוהל אינו מפרט את הטענות שכדאי יהיה להעלות במכתב ההסבר, אבל מטבע הדברים יהיה כדאי להדגיש את הזיקה של ההורה והילד למדינת ישראל, את הזכות של ההורה הישראלי לחיות בישראל ואת התכניות הברורות שלו לחיות בישראל (אם ישנן כאלו), וכיוצ"ב.

סיכום – צרו קשר עם משרד הגירה שמתמחה בהסדרת מעמדם של ילדים שנולדו בחו"ל לאזרחים ישראלים:

כפי שניתן לראות, ילדים שנולדים בחו"ל להורה שהוא אזרח ישראלי לעיתים ייתקלו בבעיות ברישומם בהסדרת מעמדם בישראל כאזרחים.

השגרירות/הקונסוליה הישראלית זכאית לבקש הוכחות חד משמעיות להורות, כלומר: פסק אבהות ממדינת ישראל.

כמו כן, כאשר מדובר בילד של יליד חו"ל שהוא אזרח ישראלי (גם אם אותו אזרח גדל בישראל כל חייו כמעט), שאינו זכאי שבות, מעמדו לא יוסדר באופן אוטומטי בהתאם לחוק השבות, ונושא הסדרת מעמדו של אותו הילד יהיה מסור לשיקול דעתם של פקידי מחלקת האזרחות במשרד הפנים!

מומלץ יהיה מטבע הדברים לכל הילדים שנולדו בחו"ל לילידי חו"ל שהם אזרחים ישראלים, ושאינם זכאי שבות, להתייעץ עם עורך דין מומחה להגירה לישראל.

משרדנו הינו משרד מוביל בישראל בכל הנוגע לענייני הגירה, ועורך הדין מיכאל דקר, עורך דין מומחה בדיני הגירה לישראל, ובאזרחות ישראלית, ישמח לעמוד לרשותכם.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top