Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

רישום חברה לתועלת הציבור בישראל

Michael Decker
Michael Decker

טניה ידוב

אני רוצה להודות לעו''ד ענת לוי על טיפול מקצועי בתיק שלנו. עורכת דין מסורה ואכפתית שנותנת את הלב והנשמה.
בהחלט ראויה להערכה!

תודה רבה לך!

רישום חברה לתועלת הציבור הוא תהליך מעט יותר מסובך מרישום עמותה או חברה. כך לדוגמא, מלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח) מוקם למטרה המוגדרת באופן רשמי בעת ההקמה, ורשימת המטרות של חל"צ היא מוגבלת יחסית. חברה למטרה ציבורית צריכה להירשם פעמיים – אצל רשם ההקדשות ורשם החברות. סניף משרדנו בירושלים עוסק בנושאי עמותות, מלכ"רים וחברות. מאמר זה של עורך הדין מיכאל דקר יסביר את ההליך רישום חברה לתועלת הציבור.

רישום חברה לתועלת הציבור בישראל

חברה לתועלת הציבור רושמים פעמיים:

החל משנת 2007, עת נוסף תיקון מס' 6 לחוק החברות, רישום חברה לתועלת הציבור מתבצע הן מול רשם החברות והן מול רשם ההקדשות. רשם ההקדשות שולח אל רשם החברות אישור כי החל"צ נרשם דרכו, ורק אז החל"צ יכול להירשם כחברה. מעבר לכך, במידה ונרשמה חברה לתועלת הציבור "פשוט" כחברה, כאילו נוסדה למטרות רווח, ונודע לרשויות כי החברה היא למעשה חל"צ מבחינת מטרות ודרכי פעולה, ניתן לקנוס אותה ולרשום את החברה כחל"צ בכפייה. מאידך, מובן שאם חברה נרשמה למטרות ציבוריות, הרי אסור שהיא תפעל להביא רווח למקימים ובעלי המניות.

מטרות הקמת חל"צ:

כפי שהוזכר במאמרנו "חברה לתועלת הציבור או עמותה", בהשוואה לעמותה, ישנן מספר מוגבל של קטגוריות ל"תועלת הציבור" הקבועות בחוק, ורק חברה ששואפת לקדם נושא הקשור באחת הקטגוריות האלו יכולה להירשם כחל"צ. מאידך, במידה וחל"צ רשומה כחברה "רגילה", למטרות רווח, אך מטרותיה הן קידום נושאי תועלת הציבור, הרי זוהי אחת הנסיבות בהן הרשויות עלולות לקנוס את החל"צ ולבצע רישום חברה לתועלת הציבור. רשימת מטרות מעודכנת של חברה לתועלת הציבור מפורסמות באתר משרד המשפטים.

רישום חברה לתועלת הציבור – מסמכים דרושים:

נכון ל – 02.2018, אתר משרד המשפטים מרכז את ההנחיות והמסמכים הדרושים לרישום חברה לתועלת הציבור בעמוד זה: "חברה לתועלת הציבור – רישום חברה חדשה".  חלק מהמסמכים הנדרשים הם בקשה לרישום חל"צ, תקנון החברה (חתום על ידי בעלי המניות), הצהרת בעלי המניות, הצהרת כשירות הדירקטורים, חברי וועדת הביקורת, בעלי המניות ועוד. כל המסמכים צריכים להיות מאומתים על ידי עורך דין כדין. במידה ובין מייסדי החברה ישנם אזרחי חו"ל, יש לצרף העתק דרכון ואימות מסמכים. את האגרה על רישום החברה ניתן לשלם באתר משרד המשפטים.

 לאחר הקמת החל"צ, יש לשים לב להבדלים בין ניהול חל"צ לניהול עמותה או חברה:

  • חל"צ מורכבת מבעלי מניות אשר מממנים דירקטורים, ועדת ביקורת. אין להדיחם או לקחת את מניותיהם.
  • חל"צ חייבת למנות רואה חשבון כבכל חברה, ללא קשר להיקף המחזור הכספי השנתי.
  • עם השנים הרשויות פועלות במגמה ברורה לאחד בין עמותה לחל"צ מבחינת הנחיות מהותיות ונהלים, לרבות דרישה כי חל"צ תפעל לקבל אישור ניהול תקין כמו עמותה.
  • בחל"צ ניתן למנות לוועדת ביקורת חבר חיצוני, אך אסור שהוא יהיה נציג תאגיד או בעל מניות ואסור לשלם לו שכר.
  • בחל"צ ניתן לקבל בדיעבד אישור לפעילות עסקית נלווית, אך רק לאחר הליך משפטי.
  • בחל"צ ניתן לפרק ולהתמזג עם חל"צ אחרת בלבד. לא תוכל חל"צ להתמזג עם עמותה אחרת.
  • בחל"צ תיתכן עסקאות בין בעלי מניות ודירקטורים, אך רק לאחר קבלת אישור מיוחד של בית משפט.

צרו קשר עם משרד עורכי הדין שלנו, בירושלים ותל אביב, למידע וייעוץ משפטי בנוגע לרישום חברה לתועלת הציבור וניהולה.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top