Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

כניסת עובדי ארגונים הומניטריים בינלאומיים לישראל

Michael Decker

Oksana Troshin

צוות מעולה , יעיל, אמין ומסור.
עונים לכל שאלה בפירוט עוזרים בכל שלב מתלווים ללקוח בכל פניה למשרד הפנים .
עזרו לי לקבל עליה אחרי גיור כשמשרד הפנים התנגד.
ממליצה בחום

כיצד יכולים עובדי ארגונים הומניטריים בינלאומיים להיכנס לישראל? עובדי ארגוני סיוע לא ממשלתיים בינלאומיים הפועלים בשטחי יהודה ושומרון וברצועת עזה נדרשים לקבל אשרת (ויזת) כניסה לישראל לצורך פעילותם. לשם כך, כל ארגון נדרש לקבל הכרה ראשונית על-ידי המחלקה ליחסים בינלאומיים של משרד הרווחה. לאחר מכן, ניתן לפנות למשרד הפנים ולהגיש בקשה לקבלת ויזה מתאימה לישראל עבור עובדי הארגון. על התהליך הנדרש לשם כך יסביר במאמר זה עורך הדין מיכאל דקר, שותף ומומחה לדיני הגירה לישראל ממשרדנו.

כניסת עובדי ארגונים הומניטריים בינלאומיים לישראל

על פי נתוני מדינת ישראל, פועלים כיום בשטחי יהודה ושומרון וברצועת עזה כמה מאות ארגונים בינלאומיים העוסקים במתן סיוע הומניטרי בדרכים שונות. ארגונים אלה שולחים עובדים ממדינות רבות ברחבי העולם לצורך פעילותם. רבים מעובדים אלה מגיעים לאזור לתקופה ממושכת במסגרת פעילותם, ובהתאם הם זקוקים לוויזה מתאימה. מבחינה משפטית, מצב הדברים לגבי עובדים אלה די מורכב, שכן הם אינם עובדים רק בשטחים הרשמיים של מדינת ישראל, אך נדרשים לעבור דרך שטחי ישראל עם הגעתם ולצאת ממנה עם סיום פעילותם. כך גם הם עשויים להידרש לעבור בשטחי ישראל לעיתים תכופות תוך כדי עבודתם.

לנוכח מצב דברים מיוחד זה, נקבע על-ידי רשות האוכלוסין וההגירה של משרד הפנים נוהל ייחודי עבור עובדי ארגונים הומניטריים בינלאומיים, המאפשר לארגונים אלה לקבל הכרה רשמית מהרשויות בישראל, באופן שיקנה להם מעמד מיוחד. בזכות מעמד זה, יוכלו עובדי הארגונים לקבל ויזת שהייה בישראל למשך תקופה של עד 5 שנים, והם אף יוכלו לחדש את הוויזה במקרים מסוימים, בכפוף להוכחת נחיצות העובדים במסגרת פעילות הארגון לאורך זמן.

מה התהליך הנדרש לצורך הכרה בארגונים הומניטריים בינלאומיים ככאלה?

כאמור, ארגונים אלה נדרשים לקבל הכרה רשמית מהרשויות במדינת ישראל. ככל שמדובר בארגון המצוי בתחילת פעילותו, על הארגון לפנות למחלקה ליחסים בינלאומיים במשרד הרווחה, האמונה על רישום ארגונים הומניטריים בינלאומיים. לאחר הליך הרישום הראשוני, יוכלו הארגונים לפעול להגשת בקשות למתן ויזה עבור עובדים מטעמם. בקשות אלה עוברות ראשית דרך המחלה ליחסים בינלאומיים, המוסמכת לתת המלצה עבור כל עובד בארגון. לאחר מכן יש להגיש תיבחן ההמלצה במשרד הפנים, שיחליט האם להעניק לעובדים המבקשים ויזת שהייה (מסוג ב/1) למשך עד 5 שנים.

מה התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה לוויזה עבור עובדי ארגונים הומניטריים בינלאומיים?

הנוהל בנושא קובע מספר תנאי סף שעל עובדי הארגונים לעמוד בהם לצורך הגשת בקשה לוויזה. בכלל זה, על המבקשים להיות בני 18 ומעלה, בעלי דרכון זר שתוקפו למשך שנתיים לפחות ממועד הגשת הבקשה, ועל הארגון בו הם עובדים להזמינם לישראל באופן רשמי. כמו כן, וכפי שציינו לעיל, נדרש כי המחלקה ליחסים בינלאומיים במשרד הרווחה תמליץ על מתן ויזה עבור כל אחד מהעובדים המגישים את הבקשה.

רשימת המסמכים שיש לצרף לבקשה כוללת, מלבד טופס הבקשה, גם שתי תמונות פספורט עדכניות של המבקשים; מכתב בקשה להמלצה לקבלת רישיון עבור העובדים מטעם ראש הארגון; הצהרה של המבקש על כוונה לעבוד בשטחי מדינת ישראל במשך 7 ימים בכל חודש קלנדרי במשך תקופת הוויזה, ועל פעילות בתחום הארגון המזמין בלבד; מסמך המתאר את תפקיד המבקשים בארגון המזמין; קורות חיים של המבקשים; צילום דרכון זר של המבקשים; ואישור ביטוח רפואי התקף למשך שהותם. ייתכן כי יעלה צורך בהגשת מסמכים נוספים במקרים ספציפיים, ובהתאם לעדכוני הנוהל על-ידי משרד הפנים.

לאחר הגשת הבקשה, היא תיבחן ראשית על-ידי המחלקה ליחסים בינלאומיים. ככל שיימצא כי הבקשה הוגשה כנדרש ובצירוף כלל המסמכים המבוקשים, וכי אכן המבקשים מגיעים על מנת לעבוד במסגרת פעילות הארגון ההומניטרי כנדרש, המחלקה תעביר מכתב המלצה הממוען לרשות האוכלוסין וההגירה. ככל שהבקשה תידחה או תסורב, תישלח הודעה בכתב על כך לראש הארגון. במקרים של סירוב, ניתן להגיש ערר על ההחלטה בפני גורם בכיר במשרד הפנים, ובמידה וגם ערר זה יסורב, ניתן יהיה לערער בפני הערכאות המשפטיות.

כניסת עובדי ארגונים הומניטריים בינלאומיים לישראל – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה לישראל

במאמר זה הסברנו על הוראות הנוהל בנושא כניסת עובדי ארגונים הומניטריים בינלאומיים לישראל. אם יש לכם שאלות פרטניות או צורך בכל סיוע בנושא, עורכי הדין ממשרדנו, בירושלים ובתל אביב, זמינים עבורכם. משרדנו מתמחה בתחום דיני ההגירה לישראל, ומעניק ייצוג וליווי משפטי ליחידים וארגונים בבקשות להסדרת מעמד בישראל. על מנת ליצור קשר עם עורך דין הגירה לישראל ממשרדנו לחצו כאן.

בעיית העברת כסף מחו''ל לבנק בישראל

: 03-3724722

        055-9781688

 [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top